Päätöslauselmaesitys - B6-0374/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0374/2006

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

22.6.2006

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Luis Yañez-Barnuevo García
PSE-ryhmän puolesta
neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä

B6‑0374/2006

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Wienin julistuksen 31 artiklan, jossa otetaan esiin Euroopan unionin ja Andien yhteisön neljännessä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisessä huippukokouksessa tehty päätös ottaa vuoden 2006 aikana käsiteltäväksi prosessi, joka johtaa neuvotteluihin assosiaatiosopimuksesta, johon sisältyy poliittinen vuoropuhelu, yhteistyöohjelmat ja kauppasopimus,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen V osaston,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan ja 83 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Andien yhteisö ja EU päättivät Wienissä pitää kaikki tarpeelliset kokoukset ennen 20. heinäkuuta 2006 selvittääkseen ja määritelläkseen neuvotteluille perustan, joka mahdollistaa sen, että tulevan assosiaatiosopimuksen osapuolet voivat osallistua täysimääräisesti ja tehokkaasti,

B.  ottaa huomioon, että demokratian, oikeusvaltion ja kaikkien ihmisten täysimääräisten ihmisoikeuksien, mukaan luettuna alkuperäiskansojen oikeudet ja perusoikeudet, kunnioittamisen sekä ihmisoikeusasiamiesten suojan ja rankaisemattomuuden poistamisen on oltava perusedellytyksiä assosiaation luomiselle kahden osapuolen välillä,

1.  esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

  • a)neuvotteluvaltuuksiin olisi sisällyttävä nimenomaisesti oikeusperusta, jonka perusteella assosiaatiosopimuksesta neuvotellaan ja johon on kuuluttava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 310 artikla, 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke ja 300 artiklan 3 kohdan toinen virke,
  • b)neuvotteluohjeissa olisi annettava selvä tuki Andien liiton kumppaneille niiden ponnistellessa Venezuelan vetäytymisestä syntyneen kriisin ratkaisemiseksi pitämällä etusijalla alueellisten ryhmien välisiä sopimuksia, joissa ei kuitenkaan suljeta pois mahdollisuutta eriytettyyn kohteluun, jota Andien liiton sisäisen yhdentymisprosessin kehitys saattaa edellyttää,
  • c)ohjeissa olisi määriteltävä keskeiset teemat, joiden ympärille esityslista ja poliittinen vuoropuhelu rakentuvat, mukaan lukien tavoitteiden ja näkökulmien ajantasaistaminen sellaisissa teemoissa kuin demokraattinen hallinto, rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen ja konfliktien ratkaiseminen; ohjeisiin olisi sisällyttävä uusia teemoja, kuten köyhyyden vähentäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen sekä muuttoliike ja inhimillinen kanssakäyminen, ja ohjeissa olisi varauduttava toimiin sellaisissa asioissa kuin yhteisten kantojen vahvistaminen kansainvälisillä foorumeilla ja Yhdistyneissä kansakunnissa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, jne.,
  • d)neuvotteluohjeissa olisi oltava erityisesti EU:n ja Andien liiton yksituumaisuus jaetusta vastuusta laittomien huumeiden salakuljetuksen vastustamisessa sekä osapuolien sosiaaliset ja taloudelliset tehtävät ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanossa erityisesti vaihtoehtoisten viljelykasvien markkinoille pääsyn osalta ja sellaisten erityisvalvontamekanismien osalta, joilla pyritään hankaloittamaan ja asteittain vähentämään rahanpesuun ja asekauppaan liittyviä rikoksia,
  • e)neuvotteluohjeissa olisi varauduttava Andien alueen tuotteiden asteittaiseen pääsyn parantamiseen Euroopan markkinoille kilpailukykyisillä ehdoilla välttäen samalla sitä, että sopimus kärjistäisi nykyisiä epäsymmetrisyyttä, ohjeissa olisi siten varauduttava erityiseen, eritytettyyn ja joustavaan kohteluun noudattaen sovittavaa aikataulua alueellisen yhdentymissitoumusten mukaisesti ja sitä mukaa kuin Andien maiden kilpailukyky kohentuu, alkaen Euroopan unionin tukitoimenpiteistä, joita ovat muun muassa teknologian siirto, kansallista osuutta koskevien vaatimusten sisällyttäminen alkuperämääräyksiin ja yhteistyötä ja teknistä apua koskevien ohjelmien luominen; kaikella tällä olisi edistettävä ajan myötä oikeudellista ympäristöä, jolla varmistetaan sijoitusten turvallisuus ja osapuolten väliset taloudellis-kaupalliset suhteet,
  • f)ohjeisiin ei saisi sisältyä minkäänlaista EU:n ja Andien liiton välistä tulevaa sopimusta ohjaavaa suoraa tai epäsuoraa vaatimusta siitä, että WTO:n neuvottelukierros on saatava ensin loppuun, tämän kuitenkaan vaikuttamatta mahdollisuuteen sisällyttää aikanaan kyseiseen sopimukseen Dohan työnohjelman sellaisia tuloksia, jotka ovat EU:n ja Andien liiton assosiaation lopullisen tavoitteen mukaisia; kaikessa tässä olisi osoitettava konkreettista ja päättäväistä tukea Andien alueen alueelliselle yhdentymisprosessille,
  • g)sopimuksen määräyksissä kehitysyhteistyöstä olisi otettava huomioon Andien alueen erityispiirteet; määräysten olisi perustuttava siihen, että inhimillisen pääoman muodostuminen on ensisijainen tekijä köyhyyden poistamisessa alueelta ja olisi niin muodoin kiinnitettävä erityistä huomiota koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen ja teknologiaan sekä kulttuuriin,
  • h)komission olisi tiedotettava parlamentille perusteellisesti ja tarvittaessa luottamuksellisesti neuvotteluvaltuutusta koskevista komission suosituksista;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, tiedoksi komissiolle, ja jäsenvaltioiden hallituksille.