Rezolūcijas priekšlikums - B6-0374/2006Rezolūcijas priekšlikums
B6-0374/2006

  IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

  22.6.2006

  Ievērojot Reglamenta 114.  panta 1.  punktu,
  iesniedza Luis Yañez-Barnuevo García
  PSE grupas vārdā
  par pamatnostādnēm sarunām par asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

  B6‑0374/2006

  Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par pamatnostādnēm sarunām par asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andu kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā 31. punktu Vīnes deklarācijā, kurā ir minēts Eiropas Savienības un Andu Kopienas lēmums, kas pieņemts ES un Latīņamerikas un Karību jūras baseina valstu 4. augstākā līmeņa tikšanās laikā un kas paredz 2006. gadā sākt sarunu procesu, lai noslēgtu asociācijas nolīgumu, kurā iekļautos politiskais dialogs, sadarbības programmas un tirdzniecības nolīgums;

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 114.  panta 1.  punktu un saistībā ar 83. pantu,

  A.  tā kā Andu Kopiena un Eiropas Savienība Vīnes augstākā līmeņa tikšanās laikā nolēma līdz 2006.gada 20. jūlijam sarīkot visas sanāksmes, kas vajadzīgas sarunu pamatnostādņu noskaidrošanai un noteikšanai, lai abas puses varētu pilnīgi un produktīvi piedalīties nākamajā asociācijas līgumā;

  B.  tā kā demokrātijas un tiesiskas valsts principu ievērošanai, cilvēktiesību ievērošanas pilnīgai nodrošināšanai visiem, tostarp pamatiedzīvotāju pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanai un cīnītāju par cilvēktiesībām aizstāvībai, kā arī nesodāmības izskaušanai ir jākļūst par pamatkritērijiem, veidojot abu pušu asociāciju,

  1.  iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

  • a)panākt, lai sarunu pilnvarās noteikti būtu iekļauts jaunā asociācijas nolīguma sarunu juridiskais pamats, proti, Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 310. pants saistībā ar 300. panta 1. punkta otrās daļas pirmo teikumu un minētā panta 2. punkta trešo daļu;
  • b)sarunu pamatnostādnēs iekļaut nepārprotamas norādes uz atbalstu partneriem no Andu valstīm viņu centienos pārvarēt krīzi, ko izsauca Venecuēlas izstāšanās, un veicināt tāda nolīguma noslēgšanu starp reģionāliem blokiem, kurš tomēr pieļauj diferencētu attieksmi, kas varētu būt nepieciešamā sakarā ar integrācijas procesa attīstību Andu Kopienas iekšienē;
  • c)pamatnostādnēs jāidentificē darba kārtības un politiskā dialoga galvenās tēmas, tostarp mērķu un pieeju atjaunināšana attiecībā uz demokrātisku pārvaldi, miera un drošības uzturēšanu, kā arī konfliktu noregulēšanu; pamatnostādnēs jāietver arī jaunu jautājumu risināšana, piemēram, nabadzības samazināšana, sociālās kohēzijas un migrācijas un cilvēku apmaiņas atbalsts, kā arī jaunu darbību uzsākšanai, īpaši saistībā ar kopēju nostāju pieņemšanu starptautiskos pasākumos vai ANO vai saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu;
  • d)sarunu pilnvarās it īpaši iekļaut ES un Andu Kopienas konsensu par dalītu atbildību narkotiku tirdzniecības apkarošanā un saistībā ar šīs tirdzniecības izraisītajām sekām ekonomikā un sociālajā jomā, īstenojot ierosinātos pasākumus un īpaši tos pasākumus, kas attiecas, no vienas puses, uz alternatīvu kultūraugu piekļuvi tirgiem un, no otras puses, uz specifiskiem kontroles mehānismiem, kuru mērķis ir apturēt un pakāpeniski ierobežot kriminālpārkāpumus saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ieroču nelegālu tirdzniecību;
  • e)minētajās pamatnostādnēs jāparedz Andu Kopienas valstīs ražoto produktu pakāpeniska piekļuve Eiropas tirgiem konkurētspējīgos apstākļos un jāraugās, lai nākamais nolīgums nepasliktina esošo asimetriju; tāpēc jāparedz īpaša diferencēta un elastīga attieksme piešķiramajiem termiņiem atkarībā no saistībām, ko Andu Kopienas valsis ir uzņēmušās reģionālajā integrācijā un konkurētspējas uzlabošanā, kad tiek īstenoti tādi ES atbalsta pasākumi kā tehnoloģiju nodošana, vietējas nozīmes kritēriju pievienošana izcelsmes noteikumiem un sadarbības un tehniskās palīdzības programmu izveide; jāveicina tāda tiesiskā vide, kas garantē ieguldījumu drošību un ekonomiskās un tirdzniecības attiecības starp pusēm;
  • f)lai pierādītu faktisko un nozīmīgo atbalstu Andu Kopienas valstu reģionālajai integrācijai, no šīm pamatnostādnēm jāizslēdz jebkura tieša vai netieša prasība noteikt, ka nākamā ES un Andu Kopienu valstu nolīguma parakstīšana ir atkarīga no PTO sarunu kārtas iepriekšējas noslēgšanas, neskarot minētajās pamatnostādnēs savlaicīgi ietvertos Dohas darba kārtības rezultātus, kas saskan ar ES un Andu Kopienas valstu asociācijas primāro mērķi;
  • g)gādāt, lai jaunā nolīguma noteikumi attiecībā uz sadarbību attīstības jomā ņemtu vērā Andu reģiona īpatnības un piešķirtu prioritāti cilvēkkapitāla izglītošanai, lai reģionā izskaustu nabadzību, īpaši ar izglītības, pētniecības, zinātnes, tehnoloģijas un kultūras palīdzību;
  • h)aicina Komisiju pilnībā informēt Parlamentu, vajadzības gadījumā – konfidenciāli, par tās sniegtajiem ieteikumiem saistībā ar sarunu pilnvarām;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai, kā arī ES dalībvalstu valdībām.