PROJEKT ZALECENIA DLA RADY
PDF 102kWORD 47k
22.6.2006
PE 374.680v01-00
 
B6‑0374/2006
projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu
złożył Luis Yañez-Barnuevo García
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską, z drugiej strony

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską, z drugiej strony 
B6‑0374/2006

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ustęp 31 deklaracji wiedeńskiej, zawierający podjętą przez Unię Europejską i Wspólnotę Andyjską na IV szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby decyzję o rozpoczęciu w roku 2006 procesu zmierzającego do negocjowania układu o stowarzyszeniu, obejmującego dialog polityczny, programy współpracy i umowę handlową,

–  uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 114 ust. 1 w powiązaniu z art. 83 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Wspólnota Andyjska i Unia Europejska postanowiły na szczycie w Wiedniu, że wszystkie niezbędne posiedzenia odbędą się przed dniem 20 lipca 2006 r., w celu wyjaśnienia i określenia podstaw negocjacji umożliwiających pełne i korzystne dla obu stron uczestnictwo w układzie o stowarzyszeniu,

B.  mając na uwadze, że poszanowanie demokracji, państwa prawa oraz pełne korzystanie przez wszystkich z praw człowieka, w tym z podstawowych praw i wolności ludności tubylczej a także ochrona obrońców praw człowieka i położenie kresu bezkarności powinny stanowić podstawowe warunki rozwoju stowarzyszenia między obu stronami,

1.  występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

   a)zawarcie w mandacie negocjacyjnym w wyraźny sposób podstawy prawnej negocjacji nowego układu o stowarzyszeniu, którą powinien być artykuł 310 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit drugi rzeczonego traktatu;
   b)zawarcie w wytycznych dotyczących negocjacji jasnych oznak wsparcia dla partnerów z krajów andyjskich w wysiłkach mających na celu przezwyciężenie kryzysu spowodowanego wystąpieniem Wenezueli, dając pierwszeństwo umowie między blokami regionalnymi, która nie będzie jednak wykluczała zróżnicowanego podejścia, jakiego może wymagać rozwój procesu integracyjnego Wspólnoty Andyjskiej;
   c)wskazanie w wytycznych głównych tematów, na których skoncentruje się agenda i dialog polityczny, włącznie z aktualizacją celów i podejść do tematów takich jak demokratyczny ład administracyjno-regulacyjny, utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz zarządzanie w przypadku konfliktów; włączenie innych kwestii, takich jak zmniejszenie ubóstwa, wspieranie spójności społecznej oraz migracja i wymiana pracowników; zaproponowanie nowych działań w kwestiach takich jak przyjęcie wspólnego stanowiska na forach międzynarodowych oraz na forum Narodów Zjednoczonych, poszanowanie praw człowieka itp.;
   d)ujęcie w mandacie negocjacyjnym w szczególności konsensu, do jakiego doszły Unia Europejska i Wspólnota Andyjska, w sprawie wspólnej odpowiedzialności w zakresie zwalczania handlu nielegalnymi narkotykami oraz jego społecznych i gospodarczych skutków w związku ze stosowaniem proponowanych środków, w szczególności odnośnie dostępu do rynku upraw alternatywnych i specjalnych mechanizmów kontroli, mających na celu powstrzymanie i stopniowe zmniejszenie liczby przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy i handlem bronią;
   e)przewidzenie w wytycznych stopniowego dostępu do europejskich rynków dla produktów krajów andyjskich w warunkach konkurencyjności, unikając, aby przyszły układ pogłębił istniejące różnice; w związku z tym przewidzenie w wytycznych specyficznego podejścia, zróżnicowanego i elastycznego w odniesieniu do ustalanych terminów, w zależności od zobowiązań w zakresie integracji regionalnej i podnoszenia konkurencyjności osiągniętej przez kraje andyjskie, za pomocą środków wsparcia ze strony Unii, takich jak transfer technologii, włączenie wymogów krajowych do reguły pochodzenia oraz utworzenie programów współpracy i pomocy technicznej, przy jednoczesnym promowaniu wymiaru sprawiedliwości gwarantującego bezpieczeństwo inwestycji i stosunków gospodarczo-handlowych między stronami;
   (f)niewłączanie w szczególności wszelkiego, wyraźnego lub dorozumianego, warunku, uzależniającego zawarcie przyszłego układu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską od uprzedniego zakończenia rundy negocjacyjnej WTO, z zastrzeżeniem możliwości włączenia w odpowiednim czasie do rzeczonego układu wyników programu prac z Dohy zgodnych z głównym celem układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską, jako namacalny i decydujący dowód wsparcia dla andyjskiego procesu integracji regionalnej;
   (g)uwzględnienie w przepisach nowego układu dotyczących współpracy na rzecz rozwoju specyfiki regionu andyjskiego oraz założenie, że utworzenie kapitału ludzkiego ma priorytetowe znaczenie dla przezwyciężenia ubóstwa a regionie, i w związku z tym zwrócenie szczególnej uwagi na edukację, badania, naukę i technologię oraz kulturę;
   (h)wyczerpujące informowanie Parlamentu przez Komisję, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w drodze poufnej, na temat zaleceń dotyczących mandatu negocjacyjnego;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również rządom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności