Förslag till resolution - B6-0374/2006Förslag till resolution
B6-0374/2006

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

22.6.2006

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Luis Yañez-Barnuevo García
för PSE-gruppen
om förhandlingsdirektiven för ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

B6‑0374/2006

Europaparlamentets rekommendation till rådet om förhandlingsdirektiven för ett partnerskapsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av artikel 31 i Wienförklaringen, vilken inbegriper Europeiska unionens och Andinska gemenskapens beslut vid det fjärde toppmötet mellan EU och LAC (Latinamerika och Västindien) om att under 2006 inleda en process som skall leda fram till förhandlingar om ett partnerskapsavtal, vilket skall innefatta en politisk dialog, samarbetsprogram och ett handelsavtal,

–  med beaktande av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 114.1 jämförd med artikel 83 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Andinska gemenskapen och EU beslutade i Wien att före den 20 juli 2006 anordna så många möten som krävs för att klargöra och fastställa de utgångspunkter för förhandlingarna som gör det möjligt för parterna att till fullo delta i och dra nytta av ett framtida partnerskapsavtal.

B.  Respekt för demokrati, rättsstaten och alla människors rätt att till fullo utöva sina mänskliga rättigheter, inbegripet ursprungsbefolkningarnas grundläggande rättigheter och friheter, samt skydd för människorättsaktivister och avskaffande av straffriheten, bör utgöra grundläggande villkor för utvecklingen av partnerskapet mellan parterna.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

  • a)Rådet uppmanas att se till att förhandlingsmandatet uttryckligen inbegriper den rättsliga grund som förhandlingarna om det nya partnerskapsavtalet skall bygga på, dvs. artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
  • b)Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven inbegriper tydliga signaler om stöd till de andinska parterna i deras insatser för att övervinna den kris som uppstått efter att Venezuela lämnat gemenskapen. Rådet uppmanas att främja ett avtal mellan de regionala blocken, vilket emellertid inte får utesluta den differentierade behandling som utvecklingen av integrationsprocessen inom Andinska gemenskapen kan komma att kräva.
  • c)Rådet uppmanas att i förhandlingsdirektiven fastställa de centrala frågor kring vilka dagordningen skall utarbetas och den politiska dialogen etableras, inbegripet aktualisering av mål och strategier i frågor såsom demokratiska styrelseformer, upprätthållande av fred och säkerhet samt konflikthantering. Rådet uppmanas även att se till att förhandlingsdirektiven inbegriper andra nya frågor, såsom fattigdomsminskning, stöd till social sammanhållning samt migration och människohandel, samt förslag om nya åtgärder på områden såsom antagande av gemensamma ståndpunkter i internationella forum och inom FN, respekt för mänskliga rättigheter m.m.
  • d)Rådet uppmanas att se till att förhandlingsmandatet framför allt inkluderar ett samförstånd mellan EU och Andinska gemenskapen om delat ansvar när det gäller kampen mot illegal narkotikahandel samt parternas sociala och ekonomiska åtaganden för att genomföra de föreslagna åtgärderna, i synnerhet åtgärder relaterade till marknadstillträde för alternativa odlingar och särskilda kontrollmekanismer som syftar till att bromsa och successivt minska penningtvätt och vapenhandel, dvs. en brottslighet som hänger nära samman med narkotikahandeln.
  • e)Rådet uppmanas att se till att förhandlingsdirektiven omfattar ett progressivt ökat tillträde för andinska produkter till de europeiska marknaderna, enligt konkurrenskraftiga villkor, så att det framtida avtalet inte förvärrar den för närvarande bristande symmetrin. Direktiven bör därför föreskriva en särskild, differentierad och flexibel behandling när det gäller de frister man skall komma överens om, med hänsyn till de åtaganden som ingåtts inom ramen för den regionala integrationen och den förbättring av konkurrenskraften som de andinska länderna uppnått och med utgångspunkt i stödåtgärder från unionens sida, såsom tekniköverföring, inkludering av krav på nationellt innehåll i ursprungsreglerna och inrättande av program för samarbete och tekniskt stöd. Samtidigt bör man främja en juridisk miljö som garanterar säkra investeringar och upprätthållande av ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser mellan parterna.
  • f)Rådet uppmanas framför allt att inte införa något villkor som uttryckligen eller underförstått innebär att det framtida avtalet mellan EU och Andinska gemenskapen inte kan slutas förrän förhandlingarna inom ramen för WTO-rundan avslutats, vilket dock inte bör påverka möjligheten att i sinom tid i detta avtal införliva de resultat från Doha-arbetsprogrammet som är förenliga med det övergripande målet för partnerskapet mellan EU och Andinska gemenskapen. Allt detta bör uppfattas som ett tydligt och beslutsamt stöd för den andinska regionala integrationsprocessen.
  • g)Rådet uppmanas att se till att bestämmelserna om utvecklingssamarbete i det nya avtalet beaktar särdragen hos den andinska regionen och utgår ifrån principen om att utbildning för att öka humankapitalet måste prioriteras om fattigdomen i regionen skall kunna övervinnas, vilket innebär att särskild uppmärksamhet måste fästas vid utbildning, forskning, vetenskap och teknik samt kultur.
  • h)Rådet uppmanas att se till att kommissionen till fullo informerar parlamentet, vid behov på ett konfidentiellt sätt, om sina rekommendationer angående förhandlingsmandatet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater.