Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0417/2006Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0417/2006

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI

4.7.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį
pateikė: Willy Meyer Pleite
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos derybų dėl asociacijos susitarimo gairės

B6‑0417/2006

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos derybų dėl asociacijos susitarimo gairės

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Vienos deklaracijos 31 dalį, kurioje minimas Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos 4-ajame ES ir LAKR aukščiausio lygio susitikime priimtas sprendimas pradėti derybas dėl asociacijos susitarimo, apimančio ir laisvosios prekybos zonos įkūrimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį ir 83 straipsnį,

A.  kadangi, kaip buvo nutarta Vienoje, pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir galimybė visiems asmenims naudotis žmogaus teisėmis, įskaitant pagrindines vietos tautų teises ir laisves, bei žmogaus teisių gynėjų apsauga ir nebaudžiamumo panaikinimas turėtų būti pagrindinės šių šalių asociacijos susitarimo sudarymo išankstinės sąlygos,

B.  atsižvelgdamas į tai, jog būsimojo susitarimo gairės turi būti nustatomos atsižvelgiant į Vienos deklaracijos 31 dalyje nurodomą šalių norą sudaryti visas sritis apimantį asociacijos susitarimą, kuriame būtų patvirtintas įsitikinimas, kad Centrinė Amerika yra žymiai daug daugiau negu vien tik laisvosios prekybos kraštas ir kad Europos Sąjunga nesiūlo derėtis dėl vien komercinio pobūdžio susitarimo, panašaus į Centrinės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą (angl. CAFTA), bet siūlo sudaryti politinės ir ekonominės regiono ir jo šalių asociacijos susitarimą, kuriame būtų atsižvelgiama į esamą abiejų regionų ir atskirų Centrinės Amerikos šalių disbalansą ir netolygumus ir į kurį būtų įtrauktos esminės vystomojo bendradarbiavimo nuostatos,

C.  kadangi derybų dėl būsimojo susitarimo gairėse reikia atsižvelgti į daugumoje Centrinės Amerikos šalių egzistuojantį didelį ekonominį, politinį ir socialinį deficitą, taip pat į abiejų regionų vystymosi skirtumus, į Centrinės Amerikos ekonominių santykių ypatumus (regioninės prekybos koncentracija tik keletoje šalių, didelė priklausomybė nuo tradicinių produktų eksporto, mažai ES tiesioginių užsienio investicijų regione ir t. t.),

1.  parengė Tarybai šias rekomendacijas:

  • a)derybų įgaliojimuose turi būti aiškiai nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus deramasi dėl naujo asociacijos susitarimo – jį turi sudaryti Europos bendrijos steigimo sutarties 310 straipsnis ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys bei 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;
  • b)derybų gairėse turi būti numatyti mechanizmai, reikalingi siekiant užtikrinti, kad būsimojo susitarimo nuostatos tiksliai atitiktų Europos Sąjungos sutarties nuostatas, pagal kurias pagrindiniai BUSP tikslai yra tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, demokratijos ir teisinės valstybės plėtotė ir stiprinimas, pagarba žmogaus teisėms;
  • c)derybų gairės turi apimti nuorodas, kaip geriausia glaudžiai bendradarbiauti siekiant skatinti veiksmingą daugiašališkumą ir sustiprinti Jungtinių Tautų taikos palaikymo ir stiprinimo pajėgumus, pvz., drauge priešintis taikai ir saugumui iškylančiai grėsmei, įskaitant masinio naikinimo ginklų platinimą ir terorizmą; visa tai turi vykti laikantis daugiašališkumo principo, kaip buvo nuspręsta Vienoje;
  • d)derybų gairėse turi būti numatytas laipsniškas Centrinės Amerikos regiono produktų patekimas į Europos rinkas konkurencijos sąlygomis, siekiant, kad būsimasis susitarimas nelemtų dar didesnio disbalanso; todėl gairėse iki nustatyto termino turi būti numatytas specialus, diferencijuotas ir lankstus režimas, priklausantis nuo įsipareigojimų ir Centrinės Amerikos šalių pasiektos pažangos konkurencingumo srityje, grindžiamas Sąjungos paramos priemonėmis, pvz.., technologijų perdavimu, nacionalinių reikalavimų įtraukimu į kilmės taisykles ir bendradarbiavimo bei techninės pagalbos programų sukūrimu,
  • e)siekiant, kad į asociacijos susitarimą įtrauktas straipsnis dėl demokratijos arba kiti socialinio pobūdžio ar su aplinka susiję straipsniai nebūtų tik gerų ketinimų išraiška, naujose derybų gairėse reikia nedviprasmiškai paminėti konkrečias priemones, skirtas susitarimo veiksmingumui užtikrinti, ir ypač nustatyti, kad Europos Parlamentui kasmet būtų pateikiama ataskaita, kaip Komisija įgyvendina šias priemones;
  • f)į gaires reikia įtraukti specialias nuorodas dėl struktūruoto pilietinės visuomenės dalyvavimo naujajame politiniame dialoge ir pasiūlyti periodiškai organizuoti konferencijas, kuriose dalyvautų pilietinės visuomenės atstovai ir kurios būtų rengiamos ir ES, ir Centrinėje Amerikoje, suteikti minėtiesiems atstovams stebėtojų statusą vykstant ministrų susirinkimams ir suteikti jiems galimybę aktyviai dalyvauti atitinkamų forumų, sektorinių komitetų ir pakomitečių veikloje visais etapais, kai vyksta diskusijos, derybos ir atliekami tolesni veiksmai;
  • g)Komisija turi išsamiai informuoti Parlamentą, jei reikia, konfidencialiai, apie savo rekomendacijas, susijusias su derybų įgaliojimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai bei Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybėms.