Projekt rezolucji - B6-0417/2006Projekt rezolucji
B6-0417/2006

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

4.7.2006

projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu
złożył Willy Meyer Pleite
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ameryką Środkową

B6‑0417/2006

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wytycznych dotyczących negocjacji układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ameryką Środkową

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ust. 31 Deklaracji wiedeńskiej, zawierający podjętą przez Unię Europejską i Amerykę Środkową na IV szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu, obejmującego utworzenie strefy wolnego handlu,

–  uwzględniając tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 114 ust. 1 w powiązaniu z art. 83 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że poszanowanie demokracji, państwa prawa oraz pełne korzystanie przez wszystkich z praw człowieka, w tym z podstawowych praw i wolności ludności rdzennej, a także ochrona obrońców praw człowieka i położenie kresu bezkarności powinny stanowić podstawowe warunki rozwoju stowarzyszenia między obu stronami, zgodnie z postanowieniami z Wiednia;

B.  mając na uwadze, że wytyczne dotyczące negocjacji przyszłego układu powinny uwzględnić wyrażone przez strony, w ust. 31 Deklaracji wiedeńskiej, życzenie zawarcia wszechstronnego układu o stowarzyszeniu, który potwierdziłby przekonanie, że Ameryka Środkowa oznacza dużo więcej niż tylko strefę wolnego handlu, oraz że Unia Europejska nie proponuje negocjacji układu jedynie handlowego, na podobieństwo układu CAFTA, lecz dąży do partnerstwa politycznego i gospodarczego z tym regionem i jego poszczególnymi państwami, które uwzględniałoby asymetrię i nierówności istniejące pomiędzy obu obszarami oraz pomiędzy różnymi krajami Ameryki Środkowej, i które zawierałoby również główne postanowienia w zakresie współpracy na rzecz rozwoju;

C.  mając na uwadze, że wytyczne dotyczące negocjacji przyszłego układu nie powinny pominąć poważnych braków gospodarczych, politycznych i społecznych, jakie istnieją w większości krajów Ameryki Środkowej, ani lekceważyć różnic w rozwoju pomiędzy obu obszarami, ani też charakteru stosunków gospodarczych w Ameryce Środkowej (koncentracja handlu regionalnego w niektórych krajach, wysokie uzależnienie od eksportu produktów tradycyjnych i ograniczony poziom zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) UE w tym regionie, itd.);

1.  występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

  • a)wyraźnego zawarcia w mandacie negocjacyjnym podstawy prawnej dla negocjacji nowego układu o stowarzyszeniu, którą powinien być artykuł 310 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit drugi,
  • b)uwzględnienia w wytycznych mechanizmów koniecznych do zapewnienia pełnej zgodności postanowień przyszłego układu z zadaniem traktatu WE, zgodnie z którym wspieranie współpracy międzynarodowej i rozwoju, umacnianie demokracji i państwa prawa, a także poszanowanie praw człowieka stanowią podstawowe cele WPZiB,
  • c)zawarcia w wytycznych dotyczących negocjacji wskazówek odnośnie najlepszego sposobu prowadzenia ścisłej współpracy w celu wspierania rzeczywistej wielostronności i zwiększenia zdolności Narodów Zjednoczonych do utrzymania i konsolidacji pokoju, a także wspólnego radzenia sobie z zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i terroryzmem w ramach podejścia wielostronnego, zgodnie z postanowieniami z Wiednia,
  • d)przewidzenia w wytycznych stopniowego dostępu do europejskich rynków dla produktów krajów andyjskich w warunkach konkurencyjności, unikając pogłębienia istniejących różnic; w związku z tym przewidzenie w wytycznych specyficznego, zróżnicowanego i elastycznego podejścia w odniesieniu do ustalanych terminów, w zależności od zobowiązań w zakresie integracji regionalnej i podnoszenia konkurencyjności osiągniętej przez kraje andyjskie, za pomocą środków wsparcia ze strony Unii, takich jak transfer technologii, włączenie wymogów krajowych do reguły pochodzenia oraz utworzenie programów współpracy i pomocy technicznej,
  • e)zawarcie w nowych wytycznych wyraźnego odwołania do konkretnych mechanizmów zapewniających operatywność układu i przewidujących w szczególności składanie Parlamentowi Europejskiego corocznego sprawozdania w sprawie monitorowania realizacji układu przez Komisję, aby włączona do układu o stowarzyszeniu klauzula demokratyczna lub inne klauzule o charakterze społecznym lub związanym z ochroną środowiska nie były jedynie wyrazem dobrych zamiarów,
  • (f)zawarcia specjalnego odwołania do ustrukturyzowanego udziału społeczeństwa obywatelskiego w nowym dialogu politycznym poprzez organizowanie okresowych konferencji z udziałem zorganizowanego społeczeństwa cywilnego zarówno UE, jak i Ameryki Środkowej, przyznanie tym przedstawicielom statusu obserwatorów na posiedzeniach międzyministerialnych oraz poprzez ułatwianie aktywnego uczestnictwa w odpowiednich sektorowych forach, komisjach i podkomisjach na wszystkich etapach dyskusji, negocjacji i monitorowania procesu,
  • (g)wyczerpujące informowanie Parlamentu przez Komisję, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w drodze poufnej, na temat zaleceń dotyczących mandatu negocjacyjnego;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również rządom państw członkowskich Unii Europejskiej.