Návrh uznesenia - B6-0458/2006Návrh uznesenia
B6-0458/2006

NÁVRH UZNESENIA

29.8.2006

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku
predkladá Toomas Hendrik Ilves
v mene Výboru pre zahraničné veci
o uzavretí Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Albánskou republikou

Postup : 2006/2601(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0458/2006
Predkladané texty :
B6-0458/2006
Prijaté texty :

B6‑0458/2006

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o uzavretí Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Albánskou republikou

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Stabilizačnú a asociačnú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Albánskou republikou [KOM(2006)0138],

–  so zreteľom na správu o pokroku v Albánsku v súvislosti so stabilizačným a asociačným procesom z 9. novembra 2005 [SEC(2005)1421],

–  so zreteľom na strategický dokument Európskej komisie o rozšírení z 9. novembra 2005 [KOM(2005)0561] a na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. marca 2006 o dokumente Európskej komisie o rozšírení z roku 2005,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0000/2006),

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Albánsko spĺňa podmienky na uzavretie Stabilizačnej a asociačnej dohody s Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi,

B.  keďže stabilizačná a asociačná dohoda nahradí Dohodu o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci z roku 1992,

C.  keďže uzatvorenie stabilizačnej a asociačnej dohody s Albánskom posúva vzťahy medzi Európskou úniou a Albánskom na nový zmluvný základ, ktorý vytvára príležitosť na to, aby Albánsko podporovalo zásady právneho štátu, posilňovalo svoje demokratické inštitúcie, prispievalo k stabilite, čo má veľmi veľký význam pre celý región a prehlbovalo spoluprácu s Európskou úniou,

D.  keďže Európska rada na stretnutí v Solúne v 19 a 20 júna 2003 opakovane prejavila odhodlanie plne a účinne podporovať európsku perspektívu krajín západného Balkánu, ktoré sa po splnení stanovených kritérií stanú neoddeliteľnou súčasťou EÚ,

E.  keďže Albánsko stále stojí pred náročnými úlohami, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu, dosiahnutie úplného vykonávania prijatej legislatívy, zlepšovanie verejnej správy a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a drogami,

F.  keďže ostatným parlamentným voľbám v Albánsku sa vytýkal nedostatočný súlad so záväzkami OBSE/Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a ostatnými medzinárodnými kritériami demokratických volieb,

1.  víta stabilizačnú a asociačnú dohodu, ktorá umožní úzky a ďalekosiahly zmluvný vzťah medzi EÚ a Albánskom nevyhnutný na dosiahnutie politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stability v štáte a v celom regióne a na podporu prechodu Albánska na pluralitnú demokraciu rešpektujúcu zásady právneho štátu s fungujúcim trhovým hospodárstvom;

2.  je presvedčený, že pokrok pri dosahovaní noriem stanovených v dohode by mal monitorovať Stabilizačný a asociačný výbor spolu s príslušným spoločným parlamentným výborom prostredníctvom konkrétnych a merateľných kritérií;

3.   poukazuje na dlhodobý prínos, ktorý má dohoda pre občanov Albánska a Úniu; podotýka, že hlavnými výhodami dohody sú dosiahnutie cieľa vytvoriť úplnú zónu voľného obchodu, ustanovenie jasného právneho záväzku spolupráce v oblastiach spoločného záujmu a podpora stabilnejšieho právneho prostredia pre európskych investorov;

4.  naliehavo vyzýva EÚ a Albánsko, aby využili dohodu na obojstranný úžitok; zároveň odporúča Albánsku, aby využilo túto príležitosť, našlo medzeru na trhu EÚ a rozvíjalo konkurencieschopnosť vo vybraných sektoroch;

5.  odporúča, aby sa Albánsko výraznejšie zameralo na rozvoj svojho hospodárskeho potenciálu, a to nielen rozšírením svojej infraštruktúry a rozvojom turistiky; ľutuje nedávne krátenie pomoci v oblasti vonkajších činností, ako to predpokladá finančný výhľad; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné prostriedky na rozvoj infraštruktúry krajiny a najmä na rozvoj dopravy;

6.   v súlade so závermi Európskej rady na stretnutí v Solúne z 19. a 20. júna 2003 potvrdzuje svoju úplnú podporu európskej perspektíve Albánska; je však presvedčený, že záväzok Albánska dodržiavať európske hodnoty a normy je v prvom rade na jeho vlastný prospech a mal by sa sledovať ako samostatný cieľ;

7.  berie na vedomie reformy, ktoré Albánsko realizuje s cieľom vytvoriť štát založený na zásadách demokracie, právneho štátu, hospodárstva voľného trhu, ochrany ľudských práv a dobrej správy vecí verejných; zdôrazňuje, že predtým, ako bude môcť Albánsko postúpiť do ďalšej fázy európskej integrácie, bude musieť rozšíriť tieto reformy, preukázať konkrétnejšie výsledky v súlade s ustanoveniami stanovenými Európskym partnerstvom a trvalo úspešne vykonávať stabilizačnú a asociačnú dohodu; je vážne znepokojený nedostatkom riadneho napredovania v oblasti vykonávania prijatých právnych predpisov; považuje za dôležité posilňovať administratívnu kapacitu, reformovať súdnictvo a posilňovať jeho nezávislosť, ochraňovať práva žien, bojovať proti organizovanému zločinu a podporovať slobodu médií, pričom média samotné by mali usilovať o transparentnosť;

8.   berie na vedomie, že vláda sa zaviazala potláčať organizovaný zločin vrátanie rozhodnutia zakázať používanie rýchlych člnov s cieľom bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu drog, ale nalieha na Albánsko, že musí preukázať ďalší významný pokrok v boji so všetkými formami organizovaného zločinu, najmä s obchodovaním so ženami a deťmi s cieľom ich sexuálneho zotročovania, vykorisťovania v práci alebo nútenia na žobranie ako nevyhnutnú podmienku intenzívnejšej spolupráce s Úniou; vyzýva Komisiu, aby v tomto smere naďalej intenzívne podporovala albánske orgány;

9.   berie na vedomie úsilie vlády v boji proti korupcii a organizovanému zločinu; konštatuje, že korupcia je hlavnou prekážkou hospodárskeho a sociálneho rozvoja Albánska, a preto očakáva, že vládna kampaň bude naďalej preukazovať hmatateľné výsledky; je toho názoru, že boj proti korupcii by nemal byť politicky prifarbený a mal by sa viesť nezávisle od politickej príslušnosti;

10.   vyzýva vládne orgány Albánska, aby zapojili občiansku spoločnosť tým, že jej poskytnú väčšie možnosti zapojiť sa do navrhovania stratégií a monitorovania ich realizácie a účinnosti na všetkých úrovniach vlády, s cieľom zlepšiť kvalitu a vierohodnosť reformy a zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť;

11.  s uznaním berie na vedomie úsilie ministra školstva reformovať odvetvie vzdelávania, ale nalieha na vládu, aby zabezpečila rovnakú príležitosť vzdelávať sa pre deti v celej krajine;

12.  zdôrazňuje, že v Albánsku stále dochádza k porušovaniu ľudských práv, ktoré je potrebné riešiť; nalieha na albánsku vládu, aby realizovala potrebné reformy a poskytla zadržiavaným možnosť obhajoby v súdnom konaní a bojovala s mučením, brutalitou a neľudským alebo znevažujúcim zaobchádzaním; vyzýva vládu, aby uskutočnila príslušné právne reformy, ktoré sú nutné na vykonávanie rodinného kódexu z roku 2003, najmä pokiaľ ide o dopustenie sa domáceho násilia a trestného činu;

13.  opätovne vyzýva Európsku komisiu, aby pomohla Albánsku ukončiť pretrvávajúci fenomén krvnej pomsty, ktorý je prejavom zlyhania právneho štátu a je v zásadnom rozpore s európskymi hodnotami;

14.  konštatuje, že súčasný volebný systém bol počas ostatných parlamentných volieb v roku 2005 použitý na skreslenie zásady proporcionality, čo je známe aj pod menom Dushk a naliehavo vyzýva vládu a parlament Albánska, aby tento systém pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami ďalej zreformovali podľa odporúčaní sformulovaných OBSE/ODIHR, najmä so zreteľom na správnosť zoznamov voličov a matrík;

15.  vyzýva Albánsko, aby sa ďalej usilovalo chrániť práva menšín vrátane práv gréckej menšiny v Albánsku a aby ukončilo prijatie a vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa menšín tak, aby to podporilo vykonávanie príslušných medzinárodných dohovorov, ktoré Albánsko ratifikovalo; domnieva sa, že je potrebné ďalšie úsilie, a to najmä pokiaľ ide o používanie jazykov menšín v styku občanov s úradmi, uvádzanie tradičných miestnych mien, zlepšenie prístupu k médiám pre príslušníkov menšín a rozšírenie výučby menšinových jazykov; poukazuje na nedostatok správnych informácií o národných menšinách;

16.  vyjadruje obavy nad nedávnymi hrozbami opozície bojkotovať nadchádzajúce komunálne voľby; v tejto súvislosti vyzýva všetky strany, aby sa správali zodpovedne a čo najviac sa usilovali dosiahnuť dohodu o citlivých otázkach, akými sú zákon o médiách a o vytváraní zoznamov voličov;

17.  víta pozitívnu a konštruktívnu úlohu, ktoré Albánsko zohralo v mnohostranných regionálnych iniciatívach; zdôrazňuje však potrebu pokračovať v podpore regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov, pokiaľ ide o kľúčové problémy štátov juhovýchodnej Európy, ako je cezhraničná spolupráca, voľný pohyb osôb, boj proti organizovanému zločinu a nelegálnemu obchodovaniu, vytvorenie zóny voľného obchodu schopnej prilákať zahraničné investície, spoločné využívanie prírodných zdrojov a rozvoj integrovaných cezhraničných sietí;

18.  domnieva sa, že z dôvodu nedostatočného hospodárskeho rozvoja by malo Albánsko venovať osobitnú pozornosť rozvoju hospodárskej spolupráce v regióne, najmä spolupráci s priamymi susedmi; domnieva sa, že nezávislosť Čiernej Hory, rokovania o budúcom štatúte Kosova a začatie rokovaní s bývalou juhoslovanskou Macedónskou republikou o členstve v EÚ v blízkej budúcnosti by sa mali vnímať ako dodatočné príležitosti na hospodársku spoluprácu a rozvoj Albánska a regiónu ako celku;

19.  zastáva názor, že Albánsko má zvlášť zodpovednú úlohu pri stabilizácii juhovýchodnej Európy, najmä so zreteľom na konečný štatút Kosova; vyzýva albánsku vládu a jej lídrov, aby v tomto ohľade naďalej preukazovali konštruktívny prístup;

20.   zdôrazňuje význam pomocných misií Únie pri zvyšovaní kapacity a víta výsledky dosiahnuté misiou policajnej asistencie (PAMECA), misiou colnej asistencie (EU-CAFAO Albánsko) a misiou právnej asistencie (EURALIUS); vzhľadom na rozsah a zložitosť boja proti organizovanému zločinu na západnom Balkáne vyzýva Komisiu, aby výrazne zvýšila a posilnila pomoc EÚ v policajnej oblasti (PAMECA) a v oblasti práva (EURALIUS); vyzýva EÚ a Albánsko, aby prostredníctvom partnerských programov a pomocných programov využili značné vedomosti a skúsenosti, ktoré štáty pristupujúce v roku 2004 získali pri reforme svojich spoločností a hospodárstiev v procese integrácie do EÚ, najmä pokiaľ ide o schvaľovanie a vykonávanie právnych predpisov v oblasti reštitúcií pôdy a majetku cirkví a posilňovanie pohraničných a colných úradov;

21.   víta uzavretie readmisnej dohody s Albánskom v novembri 2005 a žiada ako prvý krok uzavretie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Albánskom v rámci zjednodušenia vízového režimu pre všetky krajiny západného Balkánu s cieľom uľahčiť cezhraničné výmeny pre obchodné spoločnosti, sociálnych partnerov, akademickú obec a študentov; zdôrazňuje však, že konečným cieľom musí byť zjednodušenie cestovania pre všetkých občanov;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánskej republiky.