Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0459/2006Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0459/2006

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

30.8.2006

dėl klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, B6‑0323/2006 ir B6‑0324/2006
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Giuseppe Gargani
Teisės reikalų komiteto vardu
Dėl Europos Parlamento dalyvavimo Hagos konferencijos veikloje po Bendrijos prisijungimo

Procedūra : 2006/2602(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0459/2006
Pateikti tekstai :
B6-0459/2006
Priimti tekstai :

B6‑0459/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento dalyvavimo Hagos konferencijos veikloje po Bendrijos prisijungimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos (07591/2006),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A6-0000/2006),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Bendrijos prisijungimas prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos (angl. CODIP) turėtų padidinti tarptautinės ir Bendrijos civilinės ir komercinės teisės suderinamumą ir turėtų gerokai sustiprinti Bendrijos įtaką šiame forume,

B.  kadangi CODIP konvencijos yra būtinos civilinės ir komercinės teisės gairės,

C.  kadangi po Amsterdamo sutarties pasirašymo Bendrija turi kompetencijos priimti priemones, susijusias su teisiniu bendradarbiavimu civiliniais klausimais, turinčiais tarptautines prielaidas, kiek tai reikalinga tinkamam vidaus rinkos veikimui,

D.  kadangi Parlamentas dalyvauja priimant tokias priemones kaip bendras įstatymų leidėjas tais atvejais, kai su juo nėra tik paprasčiausiai konsultuojamasi,

E.  kadangi dauguma priemonių, kurias priėmė arba apsvarstė Bendrija, sutampa su klausimais, kuriuos jau sprendė arba gali spręsti ateityje Hagos konferencija,

F.  kadangi, be to, Bendrijos bus prašoma aktyviai dalyvauti nustatant COIDP prioritetus ir užtikrinant, kad jie atitiktų Hagos programą dėl teisinio bendradarbiavimo, finansinių paslaugų veiksmų planą ir vidaus rinkos strategiją, ir kalbant plačiau, Komisijos darbo programą,

G.  kadangi Komisijos bus reikalaujama, kad ji konsultuotųsi su Europos Parlamentu dėl derybų mandatų projekto ir dėl atskyrimo išlygos būtinybės,

H.  kadangi reikia, kad Parlamentas būtų labiau įtraukiamas į Hagos konferencijos darbą ir kad su juo būtų konsultuojamasi dėl šios konferencijos darbo rezultatų, taip pat siekiant demokratiškesnės Komisijos, kaip vienintelės Europos bendrijos atstovės, dalyvavimo konferencijoje priežiūros, ir siekiant didesnio jos darbo, kuris labai svarbus gyventojams ir teisininkams, skaidrumo ir atvirumo,

1.  ragina Tarybą ir Komisiją paprašyti Parlamento, kad jis pateiktų savo požiūrį, remdamasis konkrečiomis bylomis, dėl Bendrijos poreikio prisijungti prie esamų konvencijų, kurias ratifikavo daug valstybių narių;

2.  nusprendė iki galo ištirti tolesnio bendradarbiavimo su Hagos konferencija režimus ir vadovauti sudarant iš valstybių narių parlamentų narių vadinamąjį parlamentinį forumą, taip pat užtikrinti tolesnį šio forumo darbą ir informacijos apie jį teikimą Konferencijai;

3.  ragina Tarybą ir Komisiją pasiūlyti tinkamus veikimo būdus, kad Parlamentas galėtų deramai atlikti savo vaidmenį Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.