Πρόταση ψηφίσματος - B6-0460/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0460/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

1.9.2006

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Gerardo Galeote, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Francisco José Millán Mon, Françoise Grossetête, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Margie Sudre, Antonio Tajani, Duarte Freitas, João de Deus Pinheiro, José Ribeiro e Castro, Luís Queiró, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και Ιωάννη Κασουλίδη
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0460/2006

Διαδικασία : 2006/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0460/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0460/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0460/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή και την ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα των υδάτων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό «Forest Focus»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δασικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά το μελλοντικό μέσο LIFE +,

–  έχοντας υπόψη το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (FEADER),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ικανότητα αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών και κρίσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τελειοποίηση των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2005 για τις πυρκαγιές και πλημμύρες που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2005 στη νότια και κεντρική Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2006 για την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασίες και πλημμύρες) του Μαΐου του 2006,

–  έχοντας υπόψη το σημείο 12 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Ιουνίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  έχοντας υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση επλήγη από μεγάλες πυρκαγιές, ιδίως στα κράτη μέλη του Νότου, με αποτέλεσμα ανθρώπινα θύματα και τεράστιες υλικές ζημίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταστράφηκαν στην ΕΕ πάνω από 200.000 εκτάρια δασικών και θαμνωδών εκτάσεων, εκ των οποίων περίπου το ήμισυ βρίσκεται στην Ισπανία, παρότι επλήγησαν και άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία καθώς και ορισμένα κράτη και περιοχές στις οποίες συνήθως ο κίνδυνος θεωρείται μικρότερος, όπως οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Σουηδία και η Δημοκρατία της Τσεχίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές αυτές ήταν ιδιαίτερα σοβαρές σε περιοχές όπως η Γαλικία, στην οποία 4 άτομα βρήκαν το θάνατο, 514 τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημίες των οποίων το ύψος δεν έχει ακόμη υπολογιστεί,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η συνεχής ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες ευνόησαν τον πολλαπλασιασμό των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη, γεγονός που ενέτεινε την απερήμωση πολλών περιοχών και έπληξε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασική κληρονομιά,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ζημίες που προκαλούν αυτές οι φυσικές καταστροφές (ξηρασία και πυρκαγιές) στις περιφερειακές οικονομίες, στην παραγωγική δραστηριότητα και στον τουρισμό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, και ιδίως όσα δικαιούνται επιδοτήσεων του Ταμείου Συνοχής, δυσκολεύονται συχνά να αντιμετωπίσουν από μόνα τους φυσικές καταστροφές τέτοιου μεγέθους, με συνέπεια να καθίσταται απαραίτητη η κοινοτική αλληλεγγύη και συνδρομή,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι πυρκαγιές είναι διακρατικές, με συνέπεια να πρέπει να ενισχυθούν τα κοινά σχέδια για την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών και οι κοινοτικοί μηχανισμοί πολιτικής προστασίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και ότι εξαλείφθηκε από τον κανονισμό πλαίσιο για το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER) η θέση για την παροχή βοήθειας στους γεωργούς προς δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρελθόν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 ενέκρινε την έκθεση της Προεδρίας για την «ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων» καθώς και την έκθεση του κ. Michel Barnier του Μαΐου 2006,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου, έπρεπε από 1ης Ιουλίου 2006 να είναι λειτουργική η «ad hoc» ομάδα για τη διαχείριση κρίσεων στις Βρυξέλλες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνέχεια των εργασιών που επιτελεί όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, ιδίως από τον Αύγουστο του 2005 και μετά, οργανώνει δημόσια ακρόαση για τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες τον προσεχή Οκτώβριο,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και των πυρκαγιών,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν, ιδίως στη Γαλικία, όπου βρίσκεται το 70 % της επιφάνειας που κάηκε στην Ισπανία το καλοκαίρι του 2006, ήτοι σχεδόν το 50 % της συνολικής επιφάνειας που κάηκε στην ΕΕ·

2.  αποτίει φόρο τιμής στις πολύτιμες υπηρεσίες των πυροσβεστών και των πολιτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενίοτε με λιγοστά μέσα και κίνδυνο της ζωής τους·

3.  επαναλαμβάνει ότι οι καταστροφές αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά απαιτούν αποτελεσματική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενίσχυση και, εάν χρειαστεί, εισαγωγή κοινοτικών μεσων πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις όλο και περισσότερες καταστροφές που, κατά την άποψη των εμπειρογνωμόνων, μπορούν να αποδοθούν σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή του κλίματος· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες για να επιτύχουν τους στόχους του Κιότο·

5.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης κατά τρόπο ευέλικτο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκληθείσες ζημίες επηρεάζουν τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων, ιδίως των λιγότερο ευημερουσών περιοχών, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες επί των υποδομών, του οικονομικού δυναμικού, της απασχόλησης, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και του τουρισμού, γεγονός που συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις επί της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

6.  εκφράζει σχετικώς τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε ακόμη στις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (έκθεση Berend), ούτε έδωσε συνέχεια στις λοιπές προτάσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τελευταίο έτος·

7.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη να θεσπιστούν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί παρέμβασης με τη θέσπιση των απαραίτητων νομικών και δημοσιονομικών μέσων, ιδίως μέσω κοινοτικού οργανισμού για την προστασία των δασών·

8.  ζητεί να ενισχυθούν τα μέσα που διαθέτουν οι αρχές πολιτικής προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και εκφράζει τη λύπη του για τη χλιαρή αντίδραση του Συμβουλίου στην πρόταση που αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκού σώματος πολιτικής προστασίας (έκθεση Barnier)·

9.  συγχαίρει την Επιτροπή για τις προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις καταστροφών·

10.  προτρέπει τη σημερινή φινλανδική προεδρία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες καταστροφές καθώς και στις προτάσεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας επί θεμάτων πολιτικής προστασίας, και να προτείνει την έγκριση νομικών διατάξεων στα τέλη του 2006, σεβόμενη την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006·

11.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις οδηγίας για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και για τις ξηρασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός των σχετικών πολιτικών των κρατών μελών και να βελτιστοποιηθούν τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα·

12.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει στο πλαίσιο της ανωτέρω οδηγίας τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοτικού κέντρου παρακολούθησης των πυρκαγιών και της ξηρασίας·

13.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή ανάλυση των αιτίων, των συνεπειών και των επιπτώσεων των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, ιδίως για τον ευρωπαϊκό δασοκομικό τομέα, και να υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη μιας κοινοτικής πολιτικής που θα επιτρέπει τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών καθώς και ενός κοινού πρωτοκόλλου για την πρόληψη και καταπολέμηση των πυρκαγιών·

14.  ζητεί να θεσπιστεί κοινοτική στρατηγική για το συντονισμό των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη και να εισαχθούν θέσεις στον προϋπολογισμό ειδικά για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στο πλαίσιο των κανονισμών για τη διασυνοριακή συνεργασία και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εισάγει εκ νέου στον εκτελεστικό κανονισμό του νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη (FEADER) γεωργικές επιδοτήσεις για τη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών·

16.  αναθέτει στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στείλει αντιπροσωπεία στις χειρότερα πληγείσες περιοχές πριν από τη διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης που προβλέπεται για τον προσεχή Οκτώβριο, κατά την οποία θα αναλυθεί η έκθεση Barnier·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.