Päätöslauselmaesitys - B6-0460/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0460/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

1.9.2006

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Gerardo Galeote, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Francisco José Millán Mon, Françoise Grossetête, Konstantinos Hatzidakis, Margie Sudre, Antonio Tajani, Duarte Freitas, João de Deus Pinheiro, José Ribeiro e Castro, Luís Queiró, Ioannis Varvitsiotis ja Ioannis Kasoulides
PPE-DE-ryhmän puolesta
Euroopan unionin metsäpaloista kesällä 2006

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0460/2006

Menettely : 2006/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0460/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0460/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0460/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin metsäpaloista kesällä 2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan,

–  ottaa huomioon komission kertomuksen ilmastonmuutoksesta ja vesipolitiikan eurooppalaisesta ulottuvuudesta,

–  ottaa huomioon Forest Focus -asetuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon Euroopan unionin metsästrategiasta,

–  ottaa huomioon komission ehdotukset tulevasta Life+-välineestä,

–  ottaa huomioon uuden Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (Feader),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin valmiudesta toimia katastrofi- ja kriisitilanteissa,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon pelastuspalvelutoimien tehostamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. syyskuuta 2005 Etelä-Euroopan metsäpaloista ja Keski-Euroopan tulvista kesällä 2005 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin 18. toukokuuta 2006 ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) antamiseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston muuttamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin toukokuussa 2006 luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) antaman lainsäädäntöpäätöslauselman,

–  ottaa huomioon 15. ja 16. kesäkuuta 2006 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 12 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kesällä 2006 erityisesti Euroopan unionin eteläiset jäsenvaltiot ovat kärsineet laajoista tulipaloista, jotka ovat aiheuttaneet kuolonuhreja ja huomattavia aineellisia vahinkoja,

B.  ottaa huomioon, että kasvillisuutta ja metsää on tuhoutunut EU:ssa yli 200 000 hehtaaria, joista noin puolet sijaitsee Espanjassa, vaikka myös muut maat, kuten Portugali, Kreikka, Ranska ja Italia sekä jotkin valtiot ja alueet, joiden metsäpaloriskiä on perinteisesti pidetty alhaisena, kuten Alankomaat, Irlanti, Liettua, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Ruotsi ja Tšekin tasavalta, ovat joutuneet kärsimään,

C.  ottaa huomioon, että kyseiset katastrofit ovat olleet erityisen vakavia sellaisilla alueilla kuten Galicia, jossa ne ovat aiheuttaneet 4 kuolonuhria, 514 loukkaantunutta ja huomattavia aineellisia vahinkoja, joita ei ole vielä lopullisesti arvioitu,

D.  ottaa huomioon, että viime vuosina jatkuva kuivuus ja korkeat lämpötilat ovat olleet omiaan lisäämään metsäpaloja Euroopassa, mikä on pahentanut aavikoitumista lukuisilla alueilla sekä vaikuttanut maatalouteen, karjanhoitoon ja metsävaroihin,

E.  ottaa huomioon myös näiden luonnonkatastrofien (kuivuus ja tulipalot) vakavat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset alueellisiin talouksiin, tuotantotoimintaan ja matkailuun,

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden ja etenkin koheesiomaiden on usein vaikeata selvitä yksin näin mittavista luonnonkatastrofeista, joten ne tarvitsevat yhteisön solidaarisuutta ja apua,

G.  ottaa huomioon, että tulipalot ovat luonteeltaan usein kansainväliset rajat ylittäviä, joten on tarpeen vahvistaa yhteisiä toimia luonnonkatastrofien torjumiseksi sekä yhteisön pelastuspalvelutoimiin liittyviä mekanismeja,

H.  katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikka ei ole riittävää tämän ongelman torjumiseksi, ja ottaa huomioon, että uutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (Feader) koskevasta puiteasetuksesta on kadonnut maanviljelijöille palonkatkaisulinjojen rakentamiseen ja ylläpitoon myönnettävää tukea koskeva kohta,

I.  ottaa huomioon, että Brysselissä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksyttiin puheenjohtajavaltion selvitys "unionin hätä- ja kriisitilavalmiuksien vahvistamisesta" sekä Michel Barnierin toukokuussa 2006 toimittama kertomus,

J.  ottaa huomioon, että 15. ja 16. kesäkuuta Brysselissä pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti Brysselissä kokoontuvan tilapäisen kriisinhallinnan johtoryhmän olisi oltava toimintakykyinen 1. heinäkuuta 2006 alkaen,

K.  ottaa huomioon, että erityisesti elokuussa 2005 alkaneen luonnonkatastrofeihin liittyvän työnsä jatkotoimenpiteenä Euroopan parlamentti aikoo järjestää ensi lokakuussa julkisen kuulemistilaisuuden tulipaloista ja tulvista,

L.  ottaa huomioon, että erityistä yhteisön lainsäädäntöä kuivuuden ja tulipalojen torjumiseksi ei ole olemassa,

1.  ilmaisee solidaarisuutensa uhrien perheille ja tuhoutuneiden alueiden asukkaille erityisesti Galiciassa, jonne on keskittynyt 70 prosenttia Espanjassa kesän 2006 aikana palaneista hehtaarimääristä, mikä on miltei 50 prosenttia EU:ssa palaneen pinta-alan kokonaismäärästä;

2.  osoittaa kunnioitusta palomiehille ja siviilihenkilöille, jotka ovat sammutustöihin osallistuessaan tehneet monesti puutteellisin välinein urhoollista työtä ja antautuneet hengenvaaraan;

3.  toteaa uudelleen, että kyseisiä katastrofeja ei voida torjua pelkästään kansallisen ulottuvuuden puitteissa, vaan ne on ratkaistava tehokkaasti yhteisön tasolla, ja tarpeen vaatiessa on otettava käyttöön kyseisen ilmiön ehkäisyyn ja torjuntaan tarkoitetut yhteisön välineet;

4.  ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että katastrofien lukumäärä on entistä suurempi, mikä voi asiantuntijoiden mukaan johtua suurelta osin ilmastonmuutoksesta; pyytää sen vuoksi jäsenvaltioita tekemään kaiken tarvittavan Kioton tavoitteiden noudattamiseksi;

5.  pyytää Euroopan komissiota ottamaan Euroopan solidaarisuusrahaston käyttöön ja soveltamaan sitä joustavasti tulipalojen aiheuttamien vakavien vahinkojen korjaamiseksi ottamalla huomioon, että aiheutuneet vahingot vaikuttavat väestön elintapaan erityisesti köyhimmillä alueilla, joiden on kohdattava infrastruktuurin, talouspotentiaalin, työllisyyden, luonnonperinnön ja kulttuuriperinnön, ympäristön ja matkailutoiminnan kannalta hyvin haitalliset seuraukset, mikä merkitsee kielteistä vaikutusta taloudelliselle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle;

6.  pahoittelee tämän vuoksi, että neuvosto ei ole vielä vastannut Euroopan parlamentin esittämiin tarkistuksiin Euroopan solidaarisuusrahaston uudistamiseksi (Berendin mietintö) eikä se ole ryhtynyt toimiin Euroopan parlamentin viimeksi kuluneen vuoden aikana hyväksymien muiden ehdotusten mukaisesti;

7.  korostaa uudelleen, että on tarpeen käynnistää yhteisön interventiomekanismeja perustamalla asianmukaisia oikeudellisia ja talousarviota koskevia välineitä erityisesti metsien suojeluun keskittyvän yhteisön elimen avulla;

8.  pyytää kasvattamaan käytettävissä olevia pelastuspalvelutoimiin tarkoitettuja varoja vakavan hätätilan varalta ja pahoittelee neuvoston innotonta tapaa vastata ehdotukseen yhteisön pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta (Barnierin mietintö);

9.  onnittelee Euroopan komissiota ehdotuksista, jotka koskevat katastrofeihin liittyvien nopean toiminnan valmiuksien kehittämistä;

10.  kehottaa puheenjohtajavaltio Suomea kiinnittämään erityistä huomiota katastrofeihin liittyvien Euroopan unionin nopean toiminnan valmiuksien kehittämiseen sekä komission ja Euroopan parlamentin ehdotuksiin yhteisön pelastuspalvelutoimien valmiuksien vahvistamisesta ja ehdottamaan lainsäädäntöä vuoden 2006 loppuun mennessä noudattamalla Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. kesäkuuta 2006 antamaa valtuutusta;

11.  toistaa Euroopan komissiolle esittämän pyyntönsä siitä, että se tekisi erityisen direktiiviehdotuksen sekä tulipalojen että kuivuuden torjumiseksi Euroopan unionissa, jotta saavutetaan entistä parempi jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointi alalla ja käytettävissä olevien yhteisön välineiden optimointi;

12.  kehottaa komissiota selvittämään kyseisen direktiivin puitteissa mahdollisuutta perustaa tulipaloihin ja kuivuuteen erikoistunut yhteisön seurantakeskus;

13.  kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti kesän 2006 metsäpalojen syitä, seurauksia ja vaikutuksia, etenkin Euroopan metsätalouteen, tekemään ehdotuksia metsäpalojen torjuntaa koskevan yhteisön politiikan kehittämiseksi sekä laatimaan metsäpalojen torjuntaa koskevan yhteisen pöytäkirjan;

14.  pyytää laatimaan yhteisön strategian palontorjuntatoimien koordinoimiseksi maaseudun kehitysasetuksen puitteissa sekä luomaan erityisiä budjettikohtia palontorjunnan rahoittamiseksi rajat ylittävästä yhteistyöstä ja Euroopan aluekehitysrahastosta annettujen asetusten puitteissa;

15.  kehottaa Euroopan komissiota ottamaan uuden Feader-täytäntöönpanoasetuksen puitteissa uudelleen käyttöön palonkatkaisulinjojen perustamiseen ja ylläpitoon tarkoitetut maataloustuet;

16.  kehottaa Euroopan parlamentin puhemiehistöä lähettämään lähetystön tärkeimmille tuhoalueille ennen ensi lokakuuksi suunniteltua julkista kuulemistilaisuutta, jossa käsitellään Barnierin kertomusta;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, tulipaloista kärsineiden jäsenvaltioiden hallituksille sekä asianomaisten alueiden alueviranomaisille.