Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0522/2006Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0522/2006

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

4.10.2006

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį pateikė
dėl būsimos Europos patentų politikos

Procedūra : 2006/2557(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0522/2006
Pateikti tekstai :
B6-0522/2006
Priimti tekstai :

B6‑0522/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimos Europos patentų politikos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 1997 m. birželio 24 d. Žaliąją knygą dėl Bendrijos patentų ir patentų sistemos Europoje; Inovacijų skatinimo išduodant patentus (COM(1997) 314),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos,

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl biotechnologinių išradimų patentų,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 9 d. Komisijos pradėtas konsultacijas dėl būsimos Europos patentų politikos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nepanašu, kad artimiausiu metu bus išspręstas klausimas dėl Bendrijos pasiūlymų, susijusių su patentais, trūkumo,

B.  kadangi visiems prieinama veiksminga, konkurencinga ir rentabili patentų sistema yra pagrindinis Lisabonos strategijos dėl konkurencingos žiniomis paremtos visuomenės reikalavimas ir lemiamas reikalavimas mažųjų ir vidutinių įmonių, taip pat ir didelių, klestėjimui,

1.   ragina Komisiją kuo skubiau išsiaiškinti visus galimus būdus, kaip tobulinti patentų ir teisminių ginčų, susijusių su patentais, sistemas ES, įskaitant dalyvavimą diskusijose dėl Europos teisminių ginčų, susijusių su patentais, susitarimo (EPLA) ir Miuncheno konvencijos ratifikavimą, taip pat Bendrijos pasiūlymų, susijusių su patentais, persvarstymą; mano, kad reikia labai patobulinti pasiūlytą EPLA tekstą ir pateikti įtikinamą pasiūlymą dėl EPLA teismo darbo tvarkos taisyklių;

2.   įpareigoja Parlamento teisės tarnybą pateikti preliminarią nuomonę apie su ES susijusius aspektus dėl valstybių narių galimų išvadų apie EPLA, atsižvelgiant į iš dalies sutampančias EPLA ir Bendrijos teisyno taikymo sritis, ir išaiškinti įstatymų leidimo kompetenciją šioje srityje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.