Forslag til beslutning - B6-0531/2006Forslag til beslutning
B6-0531/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

18.10.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Marielle De Sarnez, Jean-Marie Cavada, Margarita Starkevičiūtė, Baroness Nicholson of Winterbourne og Karin Riis-Jørgensen
for ALDE-Gruppen
om mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja

Procedure : 2006/2565(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0531/2006
Indgivne tekster :
B6-0531/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0531/2006

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland, der trådte i kraft den 1. december 1997, og hvis målsætning det er at styrke demokratiet og borgernes rettigheder i Den Russiske Føderation,

–  der henviser til Europa-Parlamentets tidligere beslutninger og erklæringer om presse- og ytringsfriheden i Rusland, navnlig betænkning af Malmström af 4. maj 2005,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der minder om Den Russiske Føderations forpligtelser på menneskerettighedsområdet, navnlig på baggrund af, at Rusland har ført forsædet i Europarådets Ministerkomité siden maj 2006,

B.  der anfører, at mordene på politiske modstandere, der minder om henrettelser, udgør et foruroligende fænomen i Rusland,

C.  der fremhæver, at Rusland er blevet et af de farligste lande for journalister, da 21 fra denne erhvervsgruppe er blevet dræbt i landet på grund af deres arbejde siden den 26. marts 2000[1], som er datoen for valget af Vladimir Putin til Den Russsiske Føderations præsident,

D.  der påpeger, at undersøgelsesarbejdet i forbindelse med disse mord har været præget af uregelmæssigheder, og at drabsmændene i de fleste tilfælde aldrig er blevet identificeret,

E.  der gør opmærksom på, at den offentlige mening både i og uden for Rusland giver udtryk for ægte bekymring over den stigende undergravning af pressefriheden og ytringsfriheden i et klima, der er stadig mere undertrykkende for civilsamfundet og ngo'erne,

1.  fordømmer på det kraftigste mordet på Anna Politkovskaja den 7. oktober og opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at foretage en uafhængig og effektiv undersøgelse for at finde de skyldige i denne forbrydelse og få dem retsforfulgt;

2.  udtrykker sin dybe medfølelse med Anna Politkovskajas familie og hylder hendes arbejde og alt, hvad hun har foretaget sig som højt respekteret journalist, der anses for symbolet på hæderlig journalistik i Rusland, og som en person, der har forsvaret det menneskelige liv og den menneskelige værdighed, der har bragt sig selv i fare, og som har berettet ærligt om enhver form for krænkelse af menneskerettighederne, bl.a. i Tjetjenien;

3.  giver udtryk for sin solidaritet med Anna Politkovskajas kollegaer på dagbladet Novaja Gazeta og med alle russiske journalister, der arbejder under farlige og vanskelige forhold;

4.  understreger, at denne forbrydelse følger i kølvandet på en lang række tilfælde, hvor uafhængige journalister og andre personer, som har rettet kritik mod regeringen, systematisk er blevet intimideret, chikaneret eller myrdet, og betoner, at det fremherskende klima, hvor drabsmændene som følge af straffriheden ikke behøver at frygte lovens lange arm, er en alvorlig plet på Ruslands omdømme som den stat, der har formandskabet i Europarådets Ministerkomité;

5.  kræver, at der indledes en uafhængig undersøgelse under ledelse af Europarådet eller De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, for at denne forbrydelse ikke skal forblive ustraffet, som det var tilfældet med drabet på Paul Klebnikov i 2004;

6.  fremhæver, hvor farligt det er for demokratiet at lade ultranationale og ekstremistiske grupper og partier, som bidrager til det russiske samfunds forfald ved at skabe et klima af had og mistænksomhed, profilere sig;

7.  minder om, at de russiske myndigheder og ledere er forpligtet til at garantere retsstaten og sørge for, at de grundlæggende menneskerettigheder og de demokratiske værdier respekteres; pointerer, at mediefriheden, journalisters og menneskerettighedsforkæmperes sikkerhed og civilsamfundets og ngo'ernes frihed til at arbejde og handle udgør grundpiller i et ægte demokrati;

8.  er foruroliget over den proces til undergravning af pressefriheden, som har stået på i en lang årrække, og over den manglende pluralisme inden for den audiovisuelle sektor, navnlig i lyset af parlamentsvalget i 2007 og præsidentvalget i 2008;

9.  anmoder indtrængende Kommissionen og EU's medlemsstater om at indtage en klar holdning i spørgsmålet om genetablering af pressefriheden og respekt for den uafhængige journalistik - et punkt, som vil få afgørende betydning under forhandlingerne om forlængelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen i 2007;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Anna Politkovskajas familie, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Europarådet, De Forenede Nationers generalsekretær, Dumaen og Den Russiske Føderations præsident.