Förslag till resolution - B6-0531/2006Förslag till resolution
B6-0531/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

18.10.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Marielle De Sarnez, Jean-Marie Cavada, Margarita Starkevičiūtė, Baroness Nicholson of Winterbourne och Karin Riis-Jørgensen
för ALDE-gruppen
om mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja

Förfarande : 2006/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0531/2006
Ingivna texter :
B6-0531/2006
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0531/06

Europaparlamentets resolution om mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av målen att stärka demokratin och de politiska friheterna i Ryska federationen, i enlighet med partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, vilket trädde i kraft den 1 december 1997,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och förklaringar om tryckfriheten och yttrandefriheten i Ryssland, särskilt Cecilia Malmströms betänkande av den 4 maj 2005,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ryska federationen erinras om de skyldigheter som landet har när det gäller de mänskliga rättigheterna, särskilt med tanke på att Ryssland sedan maj 2006 är ordförandeland för Europarådet.

B.  Beställningsmord på politiska motståndare utgör ett oroväckande fenomen i Ryssland.

C.  Ryssland har blivit ett av de farligaste länder för journalister att vara verksam i. Tjugoen journalister har dödats på grund av sin journalistverksamhet sedan den 26 mars 2001[1], då Vladimir Putin tillträdde som Rysslands president.

D.  Utredningarna av dessa mord har varit bristfälliga och i de flesta fall har mördarna inte kunnat gripas.

E.  Den allmänna opinionen har vid upprepade tillfällen i både i Ryssland och i internationella sammanhang uttryckt djup oro över att tryckfriheten och yttrandefriheten begränsas alltmer och att det civila samhället och icke-statliga organisationer drabbas av ett allt ofriare klimat.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt mordet på Anna Politkovskaja den 7 oktober 2006 och uppmanar enträget de ryska myndigheterna att tillsätta en oberoende och effektiv utredning för att hitta och straffa dem som ligger bakom detta brott.

2.  Europaparlamentet framför sitt djupa deltagande till Anna Politkovskajas anhöriga och hyllar hennes förtjänstfulla arbete. Hon var en högt respekterad journalist och en symbol för hederlig journalistik i Ryssland, i det att hon med stort mod försvarade människors liv och värdighet, och informerade och rapporterade objektivt om olika typer av brott mot mänskligheten, i synnerhet de som begicks i Tjetjenien.

3.  Europaparlamentet uttalar sin solidaritet med Anna Politkovskajas kollegor på tidningen Nova Gazeta och alla övriga ryska journalister som arbetar under samma svåra och farliga förhållanden.

4.  Europaparlamentet understryker att detta brott utgör ett led i en serie av systematiska hot, trakasserier och mord som drabbar oberoende journalister och andra personer som är kritiska mot regeringen, och erinrar om att det klimat av straffrihet som därigenom uppstått och i vilket mördare inte tycks frukta lagen allvarligt skadar Rysslands rykte som ordförandeland för Europarådet.

5.  Europaparlamentet begär att det tillsätts en oberoende utredning under överinseende av Europarådet och FN:s råd för mänskliga rättigheter så att detta brott inte förblir obestraffat, vilket var fallet med mordet på Paul Klebnikov 2004.

6.  Europaparlamentet understryker att demokratin hotas av att ultranationalistiska och extremistiska grupper tillåts växa, vilket bidrar till det ryska samhällets förfall och leder till ett hotfullt misstänksamt samhällsklimat.

7.  Europaparlamentet påminner de ryska myndigheterna och ledarna om att de är ansvariga för att rättstatsprincipen, de grundläggande mänskliga rättigheterna och de demokratiska värdena respekteras. Parlamentet betonar vidare att pressfriheten, journalisters och människorättsaktivisters säkerhet samt det civila samhällets och icke-statliga organisationers möjligheter att arbeta och verka fritt utgör hörnstenarna i en verklig demokrati.

8.  Europaparlamentet känner oro över begränsningarna av tryckfriheten, som inleddes för ett antal år sedan, samt över avsaknaden av mångfald bland etermedierna i synnerhet med tanke på det förestående parlamentsvalet 2007 och presidentvalet 2008.

9.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att inta en klar hållning när det gäller kraven på återupprättandet av tryckfriheten och respekten för oberoende journalistik. Dessa faktorer är av avgörande betydelse inför förhandlingarna 2007 om förlängning av partnerskaps- och samarbetsavtalet med Ryssland.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Anna Politkovskajas anhöriga, kommissionen, rådet, medlemsstaterna, Europarådet, FN:s generalsekreterare, den ryska statsduman och Ryska federationens president.