Forslag til beslutning - B6-0537/2006Forslag til beslutning
B6-0537/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

23.10.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Vittorio Agnoletto
for GUE/NGL-Gruppen
om situationen i Sydossetien

Procedure : 2006/2646(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0537/2006
Indgivne tekster :
B6-0537/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0537/2006

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sydossetien

Europa-Parlamentet,

­  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien, særlig beslutningen af 14. oktober 2004,

­  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om den europæiske naboskabspolitik,

­  der henviser til sin henstilling af 26. februar 2004 til Rådet om EU's politik over for det sydlige Kaukasus,

­  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, som trådte i kraft i 1999,

­  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der er dybt foruroliget over den diplomatiske krise mellem Georgien og Rusland efter det georgiske politis nylige arrestation af fire militærofficerer fra det russiske forsvarsministeriums centrale efterretningsafdeling (GRU), som blev anklaget for spionage, men som senere blev udleveret til OSCE's formand,

B.  der henviser til, at Rusland reagerede ved at kalde sin ambassadør tilbage fra Tbilisi, blokere transport- og postforbindelser og indføre andre sanktioner mod Georgien,

C.  der henviser til, at den sydossetiske ledelse har besluttet at afholde en folkeafstemning om selvbestemmelse sammen med et præsidentvalg den 12. november 2006,

D.  der henviser til, at situationen i Sydossetien bliver stadig alvorligere, og at episoder og sammenstød mellem georgiske og ossetiske styrker og politienheder inden for de seneste måneder har resulteret i dødsfald og kvæstelser,

E.  der henviser til, at Georgiens regering og parlament har stillet sig stærkt tvivlende over for den nuværende forhandlingsproces, der er et resultat af våbenhvileaftalen fra 1992, og til, at den fælles kontrolkommission ikke har været i stand til at opnå nogen resultater af betydning,

F.  der henviser til, at Georgiens militærbudget sidste år steg forholdsmæssigt hurtigere end militærbudgettet i noget andet land i verden, og at det i år udgør mere end 15 % af nationalbudgettet,

G.  der henviser til, at Kaukasus-området som følge af sin geografiske beliggenhed og sine olieressourcer får stadig større betydning for fred og international sikkerhed,

H.  der henviser til, at de involverede internationale aktører, især Rusland og USA, har et ansvar for sikkerheden og stabiliteten i området og for at forhindre, at ustabiliteten breder sig fra naboområderne,

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den seneste tids forringelse af forbindelserne mellem Rusland og Georgien og opfordrer indtrængende begge parter til at afholde sig fra ensidige aktioner og forsøge at finde en konstruktiv tilgang til løsningen af de eksisterende problemer;

2.  understreger nødvendigheden af en konstruktiv meningsudveksling mellem de involverede parter i området om muligheden af en yderligere indsats for at opnå en fredelige løsning på konflikten i Sydossetien og kræver en bedre og mere effektiv strategi, især fra OSCE's side, for at bringe parterne tilbage til forhandlingsbordet;

3.  opfordrer begge parter til at undertegne det fælles dokument om afkald på magtanvendelse og om sikkerhedsgarantier og til at gå ind i konstruktive forhandlinger for at bryde det nuværende dødvande;

4.  noterer sig, at Rusland har besluttet at fuldende tilbagetrækningen af militærudstyr fra sine baser i Georgien, og forventer, at disse baser lukkes inden 2008 som tidligere aftalt;

5.  mener, at fuldstændig afmilitarisering af og begrænsning af antallet af våben i konfliktområdet er et grundlæggende led i konfliktforebyggelsen og et vigtigt skridt hen imod yderligere tillidsskabende foranstaltninger;

6.  støtter Georgiens territoriale integritet og suverænitet, men påpeger, at kun en politisk løsning, der kan accepteres af et flertal i befolkningen i et konfliktramt område, kan sikre varig fred og stabilitet;

7.  opfordrer Rådet til at gøre alt, hvad der står i dets magt, for at bidrage til løsningen af den nuværende diplomatiske krise mellem Georgien og Den Russiske Føderation;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sætte denne konflikt og løsningen heraf på dagsordenen for de kommende topmøder mellem EU og Rusland;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til OSCE's generalsekretær, Georgiens præsident og parlament, Den Russiske Føderation og Sydossetiens de facto-myndigheder.