Πρόταση ψηφίσματος - B6-0537/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0537/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

23.10.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Vittorio Agnoletto
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την κατάσταση στη Νότιο Οσετία

Διαδικασία : 2006/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0537/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0537/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0537/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νότιο Οσετία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Γεωργία, ιδίως δε το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ιδίως δε το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο, της 26ης Φεβρουαρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Γεωργίας αφετέρου, η οποία ετέθη σε ισχύ το 1999,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  εκφράζοντας την βαθειά του ανησυχία για την διπλωματική κρίση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας την οποία πυροδότησαν οι συλλήψεις από την γεωργιανή αστυνομία με την υπόνοια της κατασκοπίας τεσσάρων ρώσων αξιωματικών, στελεχών της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών του ρωσικού υπουργείου αμύνης (GRU), οι οποίοι παραδόθηκαν εν συνεχεία στον επικεφαλής του ΟΑΣΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία αντέδρασε ανακαλώντας τον πρέσβη της στην Τιφλίδα, αναστέλλοντας κάθε συγκοινωνία και ταχυδρομική επικοινωνία και επιβάλλοντας περαιτέρω κυρώσεις στη Γεωργία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν απόφασης της ηγεσίας της Νοτίου Οσετίας, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές δημοψήφισμα με το ερώτημα της αυτοδιάθεσης στις 12 Νοεμβρίου 2006,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Νότιο Οσετία επιδεινώνεται διαρκώς λόγω των περιστατικών βίας και των συγκρούσεων που έχουν σημειωθεί τους παρελθόντες μήνες μεταξύ γεωργιανών και οσετιανών στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων, συγκρούσεις κατά τις οποίες υπήρξαν νεκροί και τραυματίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την υφιστάμενη δομή της διαπραγματευτικής διαδικασίας, όπως διαμορφώθηκε αυτή από την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 1992· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η μεικτή επιτροπή ελέγχου (JCC) δεν έχει κατορθώσει να παρουσιάσει ουσιαστικά αποτελέσματα,

ΣΤ.  εκφράζοντας την ανησυχία του διότι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γεωργίας σημείωσε πέρσι την κατ΄αναλογία μεγαλύτερη αύξηση από οποιαδήποτε χώρα στο κόσμο, και υπερβαίνει φέτος το 15% του κρατικού προϋπολογισμού,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Καυκάσου, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των κοιτασμάτων πετρελαίου που διαθέτει, αποκτά ολοένα και κρισιμότερη σημασία για την ειρήνη και την διεθνή ασφάλεια,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι διεθνείς παράγοντες, κυρίως δε η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρέος να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την σταθερότητα στη περιοχή και να αποτρέψουν κάθε αποσταθεροποιητική επίδραση που μπορεί να προέλθει από τις όμορες περιοχές,

1.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την πρόσφατη επιδείνωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας και παροτρύνει αμφότερες τις πλευρές να απόσχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια και να επιδιώξουν μία εποικοδομητική προσέγγιση με σκοπό την επίλυση των υφισταμένων προβλημάτων·

2.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων στη περιοχή προς την κατεύθυνση νέων προσπαθειών για να επιτευχθεί ειρηνική επίλυση του προβλήματος της Νοτίου Οσετίας· ζητεί δε να υπάρξει μία πλέον ενισχυμένη και αποτελεσματική προσπάθεια, ιδίως εκ μέρους του ΟΑΣΕ, προκειμένου να επιστρέψουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου·

3.  καλεί αμφότερες τις πλευρές να υπογράψουν το ενιαίο έγγραφο περί μη προσφυγής στη βία και περί εγγυήσεων ασφαλείας και να διεξαγάγουν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να ξεπεραστεί το τρέχον αδιέξοδο·

4.  σημειώνει την απόφαση της Ρωσίας να αποσύρει πλήρως το σύνολο του στρατιωτικού υλικού από τις βάσεις της στη Γεωργία και αναμένει να κλείσουν οι εν λόγω βάσεις μέχρι το 2008, σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα·

5.  είναι της άποψης ότι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση και η μείωση των οπλοστασίων στην περιοχή της έντασης αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την αποτροπή της σύγκρουσης και σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση περαιτέρω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

6.  τάσσεται υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας αλλά υπενθυμίζει ότι μόνο μία πολιτική λύση που είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των κατοίκων της αμφισβητούμενης περιοχής μπορεί να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα·

7.  καλεί το Συμβούλιο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλει στην εκτόνωση της τρέχουσας διπλωματικής κρίσης μεταξύ Γεωργίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν το ζήτημα των εν λόγω συγκρούσεων και της εξεύρεσης λύσης στην ημερήσια διάταξη των προσεχών συναντήσεων κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ, καθώς και στους προέδρους και τα κοινοβούλια της Γεωργίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της de facto αρχής της Νοτίου Οσετίας.