Förslag till resolution - B6-0537/2006Förslag till resolution
B6-0537/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

23.10.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Vittorio Agnoletto
för GUE/NGL-gruppen
om situationen i Sydossetien

Förfarande : 2006/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0537/2006
Ingivna texter :
B6-0537/2006
Antagna texter :

B6‑0537/2006

Europaparlamentets resolution om situationen i Sydossetien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt resolutionen av den 14 oktober 2004,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om den europeiska grannskapspolitiken,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 26 februari 2004 om EU:s politik gentemot Södra Kaukasien,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som den ena parten och Georgien som den andra parten, vilket trädde i kraft 1999,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den diplomatiska krisen mellan Georgien och Ryssland efter den georgiska polisens arresteringar av fyra ryska officerare från den ryska militära underrättelsetjänsten (GRU) efter misstankar om spioneri är djupt oroande. Officerarna överlämnades senare till OSSE:s ordförande.

B.  Efter detta kallade Ryssland hem sin ambassadör i Tbilisi, avbröt alla transport- och postförbindelser och införde andra sanktioner mot Georgien.

C.  De sydossetiska ledarna har beslutat att en folkomröstning om självbestämmande skall anordnas samtidigt med presidentvalet den 12 november 2006.

D.  Situationen i Sydossetien försämras ständigt med flera incidenter och sammandrabbningar mellan georgiska och ossetiska styrkor och polisenheter under de senaste månaderna, vilket har orsakat många dödsfall och skadade.

E.  Georgiens regering och parlament har starkt ifrågasatt de befintliga förhandlingsmekanismerna, som infördes genom eldupphöravtalet från 1992. Den gemensamma kontrollkommissionen har inte kunnat nå något betydelsefullt resultat.

F.  Det är mycket oroande att Georgiens militära budget förra året ökade proportionerligt snabbare än i något annat land i världen, och att den i år kommer att uppgå till mer än 15 procent av den statliga budgeten.

G.  På grund av sin geografiska belägenhet och sina oljetillgångar har den kaukasiska regionens betydelse för fred och internationell säkerhet ökat.

H.  Alla de berörda internationella parterna, särskilt Ryssland och Förenta staterna, har ansvar för säkerheten och stabiliteten i regionen och för att förhindra att instabilitet sprids från grannregionerna.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den senaste tidens försämring av förbindelserna mellan Ryssland och Georgien, och uppmanar bestämt de båda parterna att avhålla sig från unilaterala åtgärder och att utforma en konstruktiv strategi för att lösa de befintliga problemen.

2.  Europaparlamentet betonar behovet av en konstruktiv diskussion mellan de berörda parterna i regionen om möjliga nya insatser för att nå en fredlig lösning på konflikten i Sydossetien, och efterlyser en förstärkt och mer effektiv strategi, särskilt från OSSE:s sida, för att föra parterna tillbaka till förhandlingsbordet.

3.  Europaparlamentet uppmanar de båda parterna att underteckna det gemensamma dokumentet om icke-användning av våld och om säkerhetsgarantier, och att åta sig att delta i konstruktiva förhandlingar för att ta sig ur det nuvarande dödläget.

4.  Europaparlamentet tar del av Rysslands beslut att fullfölja tillbakadragandet av sin militära utrustning från baserna i Georgien, och förväntar sig att dessa baser stängs senast 2008, enligt tidigare överenskommelse.

5.  Europaparlamentet anser att en total avmilitarisering av och en minskning av antalet vapen i konfliktområdet är en grundläggande förutsättning för förebyggandet av konflikter och ett viktigt steg mot nya förtroendebyggande åtgärder.

6.  Europaparlamentet stöder Georgiens territoriella integritet och landets suveränitet, men påminner om att endast en politisk lösning som anses acceptabel av en majoritet av befolkningen i en konfliktdrabbad region kan säkra varaktig fred och stabilitet.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att vidta alla åtgärder som står till dess förfogande för att bidra till att lösa den nuvarande diplomatiska krisen mellan Georgien och Ryssland.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att föra upp frågan om denna konflikt och lösningen av den på dagordningen för det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, OSSE:s generalsekreterare, Georgiens president och parlament, Ryssland och de facto-myndigheterna i Sydossetien.