Resolutsiooni ettepanek - B6-0543/2006Resolutsiooni ettepanek
B6-0543/2006

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

23.10.2006

suuliselt vastatava küsimuse B6‑0440/2006 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Karl-Heinz Florenz
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel
ELi strateegia Nairobi kliimamuutuste konverentsil (COP 12 ja COP/MOP 2)

Menetlus : 2006/2650(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0543/2006
Esitatud tekstid :
B6-0543/2006
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0543/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegia kohta Nairobi kliimamuutuste konverentsil (COP 12 ja COP/MOP 2)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ja selle rakendamismenetlusi, mis võeti vastu osapoolte konverentsil Bonnis (2001. aasta juulis), Marrakeshis (2001. aasta novembris), New Delhis (2002. aasta novembris), Milanos (2003. aasta detsembris), Buenos Aireses (2004. aasta detsembris) ja Montrealis (2005. aasta detsembris);

–  võttes arvesse eelseisvat Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 12. konverentsi (COP 12) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 2. konverentsi (COP/MOP2), mis peetakse Keenias Nairobis 6.–17. novembrini 2006;

–  võttes arvesse oma eelnevaid kliimamuutustega seotud resolutsioone, eelkõige 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni "Globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmine"[1], 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Montreali konverentsi tulemuste kohta (COP 11- COP/MOP 1)[2]ja 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni “Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele”[3];

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel vastavalt kodukorra artiklile 108 esitatud suuliselt vastatavat küsimust B6-0440/2006 ning võttes arvesse nõukogu ja komisjoni avaldusi;

–  võttes arvesse viimaseid teaduslikke avastusi, sealhulgas hiljutisi ettekandeid Gröönimaa jääkatte, arktilise jääkatte ja Siberi igikeltsa sulamise kohta, samuti uusi avastusi kliimamuutusest tingitud merepinna tõusu kohta;

–  võttes arvesse eesistujariigi Soome esitatud metsade prioriteeti: „nõukogu järeldused põhinevad ka ELi ettevalmistustel eelseisvaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni metsafoorumi (UNFF) kohtumiseks, kus loodetakse vastu võtta ülemaailmne metsakaitsevahend”;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et kliimamuutustega võitlemisel on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli täielik täitmine kõikide osaliste poolt otsustava tähtsusega, kuigi nimetatud meetmed ei ole tõeliselt tõhusad, kui leitakse ülemaailmne lahendus, mis hõlmab suuri majandusblokke, mis vastutavad suurima osa heitkoguste eest;

B.  arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 11. konverentsil (COP 11) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimival konventsiooniosaliste 1. konverentsil (COP/MOP1) Montrealis 2005. aasta detsembris otsustati algatada I lisa osaliste uute kohustuste läbivaatamine 2012. aastale järgneva ajavahemiku osas ja alustada dialoogi kogemuste vahetamiseks ja kliimamuutustega seotud pikaajalise kooskõlastatud tegevuse strateegiliste lähenemisviiside analüüsimiseks, korraldades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni tööseminari, mis käsitleb metsatustamisest tekkiva heite vähendamist arenguriikides;

C.  arvestades, et kliimamuutustega kulutasuvalt võitlemiseks on olulised uued tehnoloogiad, mille uus keskpunkt on suurenenud energiatõhusus;

D.  arvestades, et kontrolli alt väljalibisevate kliimamuutuste vältimiseks tuleb kiiresti seada täiendavad eesmärgid ja ette näha piisavad stiimulid kiirete investeeringute tegemiseks taastuvat energiat kasutavate ja energiatõhusate tehnoloogiate arendamisse ja kasutuselevõttu, ja arvestades, et investeeringuid energia infrastruktuuridesse, mis ei ole kooskõlas kliimapoliitika eesmärkidega, tuleb vältida;

E.  arvestades, et kasvuhoonegaaside kogus liikmesriikides kasvab, mis näitab, et Euroopa Liit peab võtma jõulisi ja ümber määratletud meetmeid ning tegema uusi algatusi tegema, kui ta tahab oma Kyoto kohustusi täita;

F.  arvestades, et lennunduse osa kliimamuutustes on suur ja see kasvab kiiresti ning rahvusvaheline lennundus ei pea täitma ühtki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist ja selle Kyoto protokollist tulenevat kohustust;

G.  arvestades, et viimaste teaduslike tõendite kohaselt võib soojenemise piiramine kuni +2°Cni olla ebapiisav, et tagada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ohtlike kliimamuutuste vältimise eesmärgi täitmine;

H.  arvestades, et eespool nimetatud Euroopa Parlamendi 16. novembri 2005. aasta resolutsioonis märgiti, et arenenud riigid peavad võtma endale suurte heitepiirangute kohustuse – 30% 2020. aastaks ja 60-80% 2050. aastaks;

I.  arvestades, et 24% kasvuhoonegaaside kogusest 2005. aastal tulenes metsade põlemisest ja viimased teaduslikud tõendid Amazonase kohta osutavad sellele, et metsakatte vähendamine ja metsa pumbamõju (forest pump) nõrgenemine mõjutavad kliimat, mille tulemusena on Põhja-Atlandi lõunapoolsest osast alguse saanud orkaanid muutunud tugevamaks ja sademete hulk Brasiilia, Uruguai ja Argentiina lõunaosas vähenenud;

J.  arvestades, et energiakindlus ja kliima püsivus peavad käima käsikäes ja arvestades, et Euroopa energiakindlus ja kliima püsivus sõltuvad suurel määral Hiina ja India suguste suurte tööstusriikide valikutest; arvestades, et kliimamuutuste leevendamine saab olla tõhus üksnes juhul, kui arenguriigid, eelkõige Hiina ja India sugused suured ja kiiresti kasvavad tööstusriigid, osalevad aktiivselt kasvuhoonegaaside koguse vähendamiseks tehtavates jõupingutustes,

1.  nõuab tungivalt, et Euroopa Liit säilitaks juhtrolli COP 12-COP/MOPP 2 konverentsil Nairobis toimuvatel läbirääkimistel ja säilitaks kõrge saavutustaseme tulevastes aruteludes rahvusvaheliste partneritega;

2.  nõuab kindlalt, et Euroopa Liit püstitaks sellega seoses kõrged eesmärgid Kyoto protokolli I lisa osaliste uute kohustuste, protokolli läbivaatamisega seotud uute arutelude ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga seotud pikaajaliste koostöömeetmete dialoogi osas;

3.  tuletab meelde, et ELi kliimamuutuste strateegia peaks eespool nimetatud 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni kohaselt põhinema seitsmeosalisel lähenemisviisil:

-  lähtumine Kyoto põhielementidest – siduvad kasvuhoonegaaside heitmete eesmärgid, ülemaailmne saastekvootidega kauplemise süsteem (cap-and-trade system) ja paindlikud mehhanismid,

-  kohustus heitmete kogust jõuliselt vähendada 30% 2020. aastaks, et 2050. aastaks saavutada vähendamine 80% ringis, kasutades turustiimulite ja reguleerimise kombinatsiooni, et stimuleerida investeeringuid energiatõhususse ning süsinikuvabasid ja madala süsinikusisaldusega energiaallikaid kasutavasse tehnoloogiasse;

-  ennetava lähenemisviisi vastuvõtmine teiste peamiste osaliste, eelkõige Ameerika Ühendriikide kaasamiseks,

-  strateegilise energiapartnerluse arendamine selliste riikidega nagu Hiina, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja Mehhiko, et neid süsinikuvabasid ja madala süsinikusisaldusega energiaallikaid kasutavaid energiaallikaid kasutava säästva energia strateegiate väljatöötamisel rahaliselt abistada, tagades sellega nende osalemise kliimamuutuste leevendamisega seotud tegevuses;

-  säästva energia tehnoloogiate teadusuuringute ja innovatsiooni jõuline edendamine, kasutades parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel, samuti ülikoolide, teaduskeskuste ja tööstuse vahel, ning kõrvaldades sellised moonutavad stiimulid, nagu fossiilkütuste toetused, ning väliskulude, sealhulgas kliimamuutustega seotud kulud, arvessevõtmine energiatootmise hinnas;

-  Euroopa ja riikide õigusaktide kasutamine suurema energiatõhususe stimuleerimiseks ja kliimamõjude vähendamise tehnoloogia hinna vähendamine,

-  kodanike tunduvalt suurem kaasamine leevendamismeetmetesse, soodustades seda teadlikkuse tõstmise kampaaniate abil, mille vältimatu eeltingimus on üksikasjaliku teabe andmine süsinikusisalduse kohta toodetes, näiteks autodes, lennukites, majades ja teenustes, ning tulevase võimaluse kohta olla osaline isiklike saastekvootidega kauplemise süsteemis;

4.  tuletab meelde oma nõuet, et Kyoto protokolli esimese ja teise kohustuste ajavahemiku vahel ei tohi olla vaheaega ja tulevaste kliimaga seotud kohustuste kokkuleppe saavutamise tähtaeg peaks olema 2008. aasta lõpp;

5.  tuletab meelde oma toetust paindlike mehhanismide pidevale kasutamisele ja pikaajalisele eesmärgile saavutada saastekvootidega kauplemisel põhinev ülemaailmne süsinikuturg;

6.  palub COP 12-COP/MOP2 osalistel käsitleda rahvusvahelise lennunduse mõju kliimamuutustele ja nõuab, et COP 12-COP/MOPP 2 konverentsil Nairobis toimuvatel eelseisvatel läbirääkimistel toimuks arutelu ülemaailmse lennumaksu kehtestamise üle;

7.  on arvamusel, et tööstusriigid peavad kliimamuutustega võitlemisel jätkuvalt mängima olulist rolli maailma tasandil; palub seetõttu I lisa osalistel täita oma praegused kohustused ja võtta suuremad kohustused teiseks kohustuste ajavahemikuks, mis algab pärast 2012. aastat; palub lisaks sellele nendel tööstusriikidel, kes ei ole Kyoto protokolli ratifitseerinud, oma seisukoht läbi vaadata, võtta jõulisi meetmeid oma riigis ja aktiivselt osa võtta tulevastest rahvusvahelistest läbirääkimistest, et osaleda tulevases kliimamuutuste poliitikas;

8.  rõhutab, et majanduslik areng on kõikide arengumaade õigus; rõhutab siiski, et arenguriigid ei pea kordama tööstusriikide saastamispraktikat ja nõuab seetõttu, et säästva energia valdkonnas pööratakse tehnoloogilisele koostööle ja suutlikkuse suurendamisele rohkem tähelepanu;

9.  palub komisjonil ja nõukogul ELi arengukoostöö prioriteedi raames teha kättesaadavaks tõhusad ja madala süsinikusisaldusega energiaallikaid kasutavad tehnoloogiad;

10.  rõhutab suurt tähtsust, mis on tööstuslikult kiiresti arenevate arenguriikide kaasamisel tulevasse rahvusvahelise kliimamuutuste süsteemi, võttes samal ajal täielikult arvesse nende majandusarengu edendamise ja vaesusega võitlemise probleeme, mis on nende riikide jaoks väga tähtis;

11.  tunneb rahulolu viimati Roomas 30. augustist 1. septembrini 2006 toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tööseminari üle, kus arutatakse metsatustamisest tulenevat heitkoguste vähendamist arenguriikides, ja võtab teadmiseks ulatusliku kokkuleppe ökosüsteemi teenuste maksude vajaduse kohta, ja nõuab tungivalt välditud metsatustamise kui aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele kaasaaitamise lisamist Kyoto protokolli teise ajavahemiku kohustuste hulka;

12.  märgib, et Aafrika ja muud arengupiirkonnad peaksid suutma osaleda ülemaailmsete kasvuhoonegaaside koguste vähendamises ja et rahvusvahelistesse läbirääkimistesse tuleks lisada metsatustamise vältimise stiimulid; palub liikmesriikidel osaleda jätkusuutlikes puhta arengu mehhanisme kasutavates metsandusprojektides;

13.  usub, et kliimamuutustega tõhusaks võitlemiseks peab ülemaailmne kliimapoliitika looma tööstusele võrdsed tingimused, edendades sellega innovaatilisust ja energiatõhusust ning vältides süsinikuleket; teeb seetõttu ettepaneku, et eri tegevustele luuakse ülemaailmsed toimimisstandardid ja eesmärgid, sealhulgas tarbekaupadele ja rahvusvahelistele vedudele;

14.  rõhutab, et kliimamuutuste mõjust ühiskonnale tuleb paremini aru saada; palub seetõttu komisjonil uurida, kuidas tööseminare paremini korraldada Euroopas ja mujal, millest võtavad osa olulised sidusrühmad, näiteks kodanike rühmad, tööstus, põllupidajad, turvalisuseksperdid ja ökonomistid, et kliimamuutusi ja nende tagajärgi üksikasjalikumalt mõista;

15.  nõuab, et EL liikmesriigid eraldi ja Euroopa Liit tervikuna täidaksid praegusi Kyoto protokolli kohaseid kohustusi ja kohustuste õiglase jagamise kokkulepet, sest kui seda ei saavutata, ei saa EL juhtpositsiooni rahvusvahelistel läbirääkimistel säilitada;

16.  usub, et ELi delegatsioonil on nendel kliimamuutusi puudutavatel läbirääkimistel kanda oluline roll, ja peab seetõttu vastuvõetamatuks, et delegatsiooni Euroopa Parlamendi esindajatel ei olnud võimalik osaleda varasema osalejate konverentsi ELi kooskõlastuskoosolekutel; eeldab, et Euroopa Parlamendi esindajatel on võimalik võtta sarnastest kohtumistest Nairobis osa vähemalt vaatlejatena sõnavõtuõigusega või ilma;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes ei ole ELi liikmed.