Procedūra : 2006/2651(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0544/2006

Pateikti tekstai :

B6-0544/2006

Debatai :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0458

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 374kWORD 59k
23.10.2006
PE 379.711
 
B6‑0544/06
atsižvelgiant į klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0438/2006 ir B6‑0439/2006
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten
Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto vardu
dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Parlamento pareikšta nuomone dėl aplinkos apsaugos: kova su nusikaltimais, baudžiamosios teisės pažeidimai ir baudos

Europos Parlamento rezoliucija dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Parlamento pareikšta nuomone dėl aplinkos apsaugos: kova su nusikaltimais, baudžiamosios teisės pažeidimai ir baudos 
B6-0544/2006

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę1(1),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos komiteto pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę2(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įsteigiančio pagrindų programą remiantis ES sutarties IV antraštine dalimi „ES – Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose“ (KOM(2001) 646 – C5-0694/2001 – 2001/0262(CNS)3(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą (Byla C–176/03, Komisija prieš Tarybą)4(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo (Byla C–176/03, Komisija prieš Tarybą) (KOM 2005)0583)5(5) išvadų,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą dėl Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimo (C176/03 Komisija prieš Tarybą) pasekmių (2006/2007(INI))6(6),

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

A.  kadangi Teisingumo Teismas savo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendime nurodė, kad Europos bendrija turi teisę imtis priemonių, susijusių su valstybių narių baudžiamąja teise, kai ji mano tai esant būtina siekiant užtikrinti efektyvų įstatymų, susijusių su aplinkos apsauga, veikimą;

B.  kadangi Teisingumo Teismas mano, kad EB sutarties 132 straipsnio c punkto ir 280 straipsnio 4 dalies nuostatos nedraudžia, vykdant aplinkos apsaugos politiką, atlikti baudžiamosios teisės derinimą;

C.  kadangi Teisingumo Teismas mano, kad „visas pagrindų sprendimas, būdamas nedalus, pažeidžia ES sutarties 47 straipsnį, nes kėsinamasi į EB sutarties 175 straipsniu Bendrijai suteikiamus įgaliojimus“;

D.  kadangi Europos Komisija savo pranešime dėl Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimo svarbos pareiškė, kad baudžiamosios teisės nuostatos, reikalingos siekiant efektyviai įgyvendinti Bendrijos teisę, yra EB steigimo sutarties dalykas;

E.  kadangi Teisingumo Teismo pozicija, kaip interpretavo Komisija, yra sveikintina, nes jis remia EP rezoliucijoje dėl teisinių pagrindų ir atitikimo Bendrijos teisei jau pareikštą nuomonę (I. Koukiadžio pranešimas „Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinių pagrindų ir atitikimo Bendrijos teisei“ (2001/2151(INI))1(7),

1.  pritaria Teisingumo Teismo sprendimui, kuriuo panaikinamas pagrindų sprendimas dėl aplinkos apsaugos, kuris buvo klaidingai patvirtintas priklausąs trečiojo, o ne pirmojo ramsčio sričiai;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismo sprendimas sukuria teisinį vakuumą aplinkos apsaugai, vadovaujantis baudžiamąja teise, vykdyti;

3.  mano, kad Tarybos patvirtintas pagrindų sprendimas parodo, jog valstybės narės pripažįsta, kad baudžiamosios teisės priemonės yra būtinos stiprinant įstatymų aplinkos apsaugos srityje vykdymą;

4.  mano, kad Tarybos patvirtintas pagrindų sprendimas parodo, jog valstybės narės pripažįsta tam tikro derinimo poreikį, kai vykdant aplinkos apsaugą vadovaujamasi baudžiamąją teise;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, jog pagrindų sprendimo 1–7 straipsniai galėjo būti tinkamai patvirtinti vadovaujantis EB sutarties 175 straipsniu;

6.  apgailestauja, kad Europos Komisija savo pranešime dėl Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimo reikšmės aiškiai neinformavo apie veiksmus, kurių ji ketina imtis atsižvelgdama į esamą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos taikant baudžiamąją teisę;

7.  ragina Tarybą išnagrinėti pirminį Komisijos pasiūlymą ir jį pakeisti arba pateikti nuorodas naujam pasiūlymui dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, remiantis EB steigimo sutarties 175 straipsniu;

8.  jei Taryba nėra apsisprendusi vykdyti pažangą siekiant priimti bendrą poziciją dėl pirminio Komisijos pasiūlymo, reikalauja, kad Europos Komisija parengtų naują pasiūlymą dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, remiantis Steigimo sutarties 175 straipsniu, atsižvelgdama į Teisingumo Teismo sprendimą ir įtraukdama Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu vykusio balsavimo dėl pirminio pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, rezultatus;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 180 E 2001 2 26 , 0238 psl.
(2) OL C 127 E 2003 5 29 27-119 psl.
(3) OL C 051 E 2002 2 26, 345 psl.
(4) OL C 315 E 2005 12 10, 2 psl.
(5)OL dar neskelbta.
(6) 2006 6 14 patvirtinti tekstai, P6_TA-PROV(2006)0260
(7) OL C 76 E 2004 3 25, 224 psl.

Teisinė informacija - Privatumo politika