Forslag til beslutning - B6-0571/2006Forslag til beslutning
B6-0571/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

24.10.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni og Adamos Adamou
for GUE/NGL-Gruppen
om eksport af giftigt affald til Afrika

Procedure : 2006/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0571/2006
Indgivne tekster :
B6-0571/2006
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0571/2006

Europa-Parlamentets beslutning om eksport af giftigt affald til Afrika

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald[2], der trådte i kraft den 15. juli 2006, men først vil blive anvendt fra den 12. juli 2007, hvor den erstatter forordning (EØF) nr. 259/93,

–  –   der henviser til Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf og til det heri indeholdte forbud mod at eksportere farligt affald fra OECD-lande til ikke-OECD-lande,

–  der henviser til Rådets afgørelse 93/98/EØF af 1. februar 1993 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf (Basel-konventionen),

–  der henviser til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved 1978-protokollen hertil (Marpol 73/78),

–  der henviser til Lomé IV- og Bamako-konventionen, der begge forbyder EU at eksportere nukleart eller farligt affald til AVS-lande, samtidig med at AVS-landene har vedtaget at forbyde import af sådant affald fra noget land,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at fragtskibet Probo Koala, der sejler under panamansk flag og er chartret af det nederlandske selskab Trafigura Beheer, i midten af august lossede i alt 528 tons giftigt affald i Côte d'Ivoires hovedstad Abidjan, hvilket kostede otte mennesker livet, mens flere tusinde andre fik helbredsproblemer,

B.  der henviser til, at det blandt transnationale og andre selskaber fra industrilandene er blevet en stadig mere udbredt praksis at dumpe farligt og andet affald i Afrika og andre udviklingslande, hvilke udgør en alvorlig trussel mod menneskers universelle ret til liv og sundhed,

C.  der henviser til, at lignende skandaler har ramt det afrikanske kontinent i de seneste år: giftigt affald i Abidjan, radioaktive lagre i Somalia, dumpning af 5.600 liter klor i Cameroun samt laster af kasserede dæk, biler og elektronisk udstyr indeholdende giftigt materiale, som er meget dyrt at genvinde,

D.  der henviser til, at eksport af farligt affald til genvinding stadig alt for ofte er et påskud for endelig bortskaffelse heraf på en miljømæssigt katastrofal måde i mindre udviklede lande,

E.  der henviser til, at mange udviklingslande ikke råder over teknologien til at behandle sådant affald med henblik på at eliminere eller mindske dets negative virkninger på sundhed og miljø,

F.  der henviser til, at der er indledt sideløbende undersøgelser mod selskabet Trafigura Beheer, havnemyndighederne i Amsterdam, ansatte i Amsterdams byråd samt den nederlandske miljøminister, som alle godkendte losningen, selv om de var klar over lastens karakter,

1.  beklager dybt tabet af menneskeliv og sundhedskrisen i Abidjan, hvor omkring 44.000 mennesker har måttet søge lægehjælp på grund af den ulovlige dumpning af giftigt affald, og fordømmer den forsætlige handling, som forårsagede denne situation; bemærker med bekymring, at den stadig mere udbredte dumpning af giftige og farlige produkter, herunder affald, i udviklingslande fortsætter med at indvirke negativt på retten til liv og sundhed for indbyggerne i disse lande;

2.  finder, at såvel EU-retten som internationale konventioner klart blev overtrådt i forbindelse med Probo Koalas transport og dumpning af giftigt affald i Abidjan, og opfordrer Kommissionen til at gennemføre en uafhængig undersøgelse af Probo Koalas transport og dumpning af giftigt affald med henblik på at forklare, hvordan kontrollen med overholdelsen af den gældende lovgivning kunne svigte;

3.  opfordrer Kommissionen og de berørte medlemsstater til at iværksætte procedurer for sporing af det pågældende giftige affald produktions- til bortskaffelsestidspunktet, omfattende alle de parter, der var involveret i processen, med henblik på klart at få placeret ansvaret for deponeringen af giftigt affald i Abidjan og sikre ofrene retshjælp og erstatning;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe effektive og konkrete foranstaltninger til at bringe straffriheden til ophør for dem, der udsætter befolkninger for giftigt affald, indføre strafferetlige sanktioner for at sikre overholdelsen af EU-retten i overensstemmelse med Domstolens dom af 13. september 2005 om strafferetlige sanktioner i forbindelse med beskadigelse af miljøet (C-176/03), kræve, at medlemsstaterne implementerer al relevant fællesskabslovgivning fuldt ud, og indlede overtrædelsesprocedurer mod de medlemsstater, der undlader at gøre dette;

5.  anmoder Kommissionen og de berørte medlemsstater om at offentliggøre alle de bilaterale aftaler, de indtil nu har indgået med ikke-OECD-lande om overførsel af affald;

6.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at træffe foranstaltninger til at kontrollere deres industrivirksomheders og transnationale selskabers aktiviteter og sikre, at de ikke krænker menneskerettighederne gennem skadelig miljøpraksis såsom ulovlig overførsel af giftige og farlige produkter, herunder affald, navnlig til udviklingslande;

7.  giver Kommissionen til opgave at indsamle information om ulovlig handel med og dumpning af sådant affald og sådanne produkter i afrikanske og andre udviklingslande, at fremlægge forslag til foranstaltninger til at kontrollere, reducere og eliminere denne ulovlige handel med samt overførsel og dumpning af sådanne produkter i afrikanske og andre udviklingslande og hvert år at udarbejde en liste over lande og transnationale selskaber, der er involveret i ulovlig dumpning af giftigt affald og giftige produkter i afrikanske og andre udviklingslande;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, sekretariatet for Basel-konventionen og Côte d'Ivoires regering.