Förslag till resolution - B6-0571/2006Förslag till resolution
B6-0571/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

24.10.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Kartika Tamara Liotard, Luisa Morgantini, Dimitrios Papadimoulis, Jacky Henin, Gabriele Zimmer, Umberto Guidoni och Adamos Adamou
för GUE/NGL-gruppen
om exporten av giftigt avfall till Afrika

Förfarande : 2006/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0571/2006
Ingivna texter :
B6-0571/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0571/2006

Europaparlamentets resolution om exporten av giftigt avfall till Afrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen,[1]

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,[2] som trädde i kraft den 15 juli 2006 men inte kommer att tillämpas förrän den 12 juli 2007, då den kommer att ersätta förordning (EG) nr EEG 259/93,

–  med beaktande av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen) och av dess förbud mot all export av farligt avfall från OECD-länder till länder som inte omfattas av OECD,

–  med beaktande av rådets beslut 93/98/EEG om ingående, på gemenskapens vägnar, av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen),

–  med beaktande av den internationella konventionen till förhindrande av föroreningar från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till denna (Marpol 73/78),

–  med beaktande av Lomé IV- och Bamakokonventionerna, som förbjuder Europeiska unionen att exportera kärnavfall eller farligt avfall till AVS-länder, och i vilka AVS‑länderna gick med på att förbjuda import av sådant avfall från alla länder,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I mitten av augusti lastade det Panamaflaggade tankfartyget Probo Koala av sammanlagt 528 ton giftigt avfall i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan, vilket ledde till att åtta människor omkom och att tusentals andra förgiftades. Fartyget var vid detta tillfälle chartrat av det holländska företaget Trafigura Beheer.

B.  Det har blivit allt vanligare att transnationella koncerner och andra företag från industriländerna dumpar farligt avfall och annat avfall i utvecklingsländer i Afrika och andra världsdelar, vilket allvarligt hotar människans rätt till liv och hälsa.

C.  Det har under de senaste åren förekommit flera liknande skandaler på den afrikanska kontinenten: giftavfall i Abidjan, behållare med radioaktivt avfall i Somalia, dumpning av 5 600 liter klorin i Kamerun och skeppslaster med uttjänta däck, bilar och miljöfarlig elektronisk utrustning som är mycket dyra att återvinna.

D.  Det är fortfarande alltför vanligt att export av farligt avfall för återvinning utgör en förevändning för att låta mindre utvecklade länder slutligt omhänderta avfallet på ett miljömässigt förkastligt sätt.

E.  Många utvecklingsländer saknar den teknik som krävs för att kunna hantera detta avfall så att dess negativa effekter på hälsan och miljön avlägsnas eller minskas.

F.  Flera parallella undersökningar har inletts mot företaget Trafigura Beheer, Amsterdams hamnförvaltning, kommunaltjänstemän i Amsterdam och den holländske miljöministern, som alla beviljade tillstånd för avlastning trots att de visste vad fartyget innehöll.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt dödsfallen och hälsokrisen i Abidjan, där omkring 44 000 människor har sökt vård på grund av den olagliga dumpningen av giftigt avfall, och fördömer de medvetna handlingar som orsakade denna situation. Parlamentet konstaterar bekymrat att den ökande takten av olagliga dumpningar av giftigt och farligt avfall och material i utvecklingsländerna alltjämt har en negativ inverkan på rätten till liv och hälsa för folken i dessa länder.

2.  Europaparlamentet anser att både EU-lagstiftningen och de internationella konventionerna på ett uppenbart sätt åsidosattes i samband med Probo Koalas transport och dumpning av giftigt avfall i Abidjan, och uppmanar kommissionen att genomföra en oberoende undersökning av Probo Koalas transport och dumpning av giftigt avfall, så att man bringar klarhet i varför kontrollen av den befintliga lagstiftningens genomförande inte fungerade.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att genomföra förfaranden för att spåra det giftiga avfallets väg från produktion till dumpning, och att identifiera alla de parter som deltog i processen. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna uppmanas dessutom att klart och tydligt slå fast vilka parter som skall hållas ansvariga för dumpningen av giftigt avfall i Abidjan, och att se till att offren får tillgång till rättsmedel och ersättning.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta effektiva och konkreta åtgärder för att sätta stopp för straffriheten för handlingar som leder till att folk exponeras för giftigt avfall. Kommissionen uppmanas också att utdöma straffrättsliga påföljder i enlighet med EG-domstolens dom av den 13 september 2005 om straffrättsliga påföljder för brott mot miljörätten (C-176/03), att tvinga medlemsstaterna att fullt ut genomföra all relevant gemenskapslagstiftning och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som misslyckas med att göra detta.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att offentliggöra alla de bilaterala avtal om transporter av avfall som de hittills har ingått med länder som inte omfattas av OECD.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att vidta åtgärder för att kontrollera den verksamhet som deras industrier och transnationella koncerner bedriver, och att se till att de inte bryter mot de mänskliga rättigheterna genom skadliga miljöförfaranden, till exempel genom att olagligt förflytta giftigt och farligt avfall och material, särskilt till utvecklingsländer.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt kommissionen att samla in information om den olagliga handeln med och dumpningen av sådant avfall och material i utvecklingsländer i Afrika och andra världsdelar. Kommissionen uppmanas också att lägga fram förslag till åtgärder för att kontrollera, minska och utrota den här olagliga handeln, överföringen och dumpningen i utvecklingsländer i Afrika och andra världsdelar och att varje år ta fram en lista över länder och transnationella koncerner som ägnar sig åt olaglig dumpning av giftigt avfall och material i utvecklingsländer i Afrika och andra världsdelar.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna, Baselkonventionens sekretariat och Elfenbenskustens regering.