Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Procedure : 2006/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0572/2006

Indgivne tekster :

B6-0572/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.8

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 99kWORD 42k
24.10.2006
PE 379.739v01-00
 
B6‑0572/2006
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Johannes Blokland og Hélène Goudin
for IND/DEM-Gruppen
om eksport af giftigt affald til Afrika

Europa-Parlamentets beslutning om eksport af giftigt affald til Afrika 
B6‑0572/2006

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der er blevet dumpet omkring 500 tons kemisk affald i flere forskellige områder i nærheden af Abidjan, hvor der bor 5 mio. mennesker,

B.  der henviser til, at der ifølge nyhedsrapporter indtil nu er omkommet flere mennesker som følge af denne dumpning, medens mange tusinde er blevet behandlet for næseblod, diarré, kvalme, øjenirritation og vejtrækningsbesvær, som muligvis hænger sammen med dumpningen, der henviser til, at denne dumpning kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder formentlig forurening af jorden samt overflade- og grundvandet,

C.  der henviser til, at det giftige affald blev dumpet af et græskejet tankskib, Probo Koala, som sejler under panamansk flag, men er chartret af et nederlandskbaseret selskab, Trafigura Beheer B.V; der påpeger, at en sådan ansvarsdeling imidlertid ikke bør udgøre noget problem for så vidt angår håndhævelsen af EU-lovgivningen,

D.  der henviser til, at miljølovgivningen på den nordlige halvkugle har resulteret i et system, hvor det ikke længere er muligt at dumpe farligt affald på lovlig vis; der imidlertid påpeger, at inspektioner foretaget af det britiske miljøagentur i oktober 2005 viste, at 75 % af affaldstransporterne ikke overholdt de gældende regler, medens en tilsvarende kontrol i Frankrig i juni 2005 viste, at ingen af de undersøgte laster overholdt kravene,

E.  der henviser til, at havnemyndighederne i Amsterdam og de ansvarlige nederlandske myndigheder klart begik en fejl ved at lade dette skib sejle til Côte d’Ivoire, selv om de havde kendskab til lastens karakter og mangelen på de dokumenter, der kræves for overførsel af affald, og vel vidende at eksport af farligt affald fra EU til ikke-OECD-lande har været forbudt siden 1997 i kraft af forordning (EF) nr. 259/1993 (gennemførelse af Basel-konventionen),

F.  der henviser til, at selskabet havde lejlighed til at bortskaffe affaldet på lovlig og sikker vis i Europa, men valgte et billigere alternativ i Côte d’Ivoire,

G.  der henviser til, at de fleste afrikanske lande ikke har en effektiv lovgivning, der kan beskytte miljøet og befolkningen mod farligt affald, og er ude af stand til at forebygge eller behandle de skader på miljøet og folkesundheden, som behandling af sådant affald på deres område kan resultere i,

H.  der henviser til, at dumpningen af farligt affald i Côte d’Ivoire kun er toppen af det isbjerg af overførsler af farligt affald, som foregår fra EU til ikke-OECD-lande uden forsvarlig kontrol, der henviser til, at meget store mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr dumpes i ikke-OECD-lande under dække af, at det skal "genanvendes", der henviser til, at et stort antal skibe ladet med giftige stoffer og materialer skrottes i Asien under forhold, der er ekstremt skadelige for arbejdstagere og miljøet,

1.  opfordrer Kommissionen og regeringerne i henholdsvis Nederlandene og Côte d’Ivoire til at kulegrave denne sag, placere ansvaret på alle niveauer, retsforfølge dem, der er ansvarlige for denne miljøforbrydelse og sikre en fuldstændig afhjælpning af miljøforureningen;

2.  erindrer medlemsstaterne og Kommissionen om deres forpligtelse til at overholde alle gældende lovbestemmelser, herunder den ajourførte forordning om overførsel af affald(3), der vedtoges sidste år, samt at sikre, at der forefindes effektive inspektions- og håndhævelsesmekanismer med henblik på at forhindre, at denne katastrofe gentager sig;

3.  gentager, at medlemsstaterne i henhold til den nye forordning om overførsel af affald er forpligtet til at samarbejde om oprettelse af et inspektionsnetværk, som kan forhindre sådanne overførsler i at finde sted, og opfordrer medlemsstaterne til at påse, at der afsættes tilstrækkelige midler til dette samarbejde;

4.  opfordrer Kommissionen til ikke kun at fokusere på lukning af smuthuller i det nuværende regelværk, men også at arbejde for en effektiv håndhævelse, eftersom denne katastrofe kunne være blevet forhindret, hvis de gældende regler var blevet korrekt håndhævet;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Côte d’Ivoires regering og parlament.

(1) EUT L 30 af 6.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.
(3) Forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik