Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2006/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0572/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0572/2006

Συζήτηση :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 103kWORD 50k
24.10.2006
PE 379.739v01-00
 
B6‑0572/06
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Johannes Blokland και Hélène Goudin
εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM
σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική 
B6‑0572/06

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 500 τόννοι χημικών αποβλήτων πετάχτηκαν σε διάφορες περιοχές κοντά στο Αμπιτζάν, όπου κατοικούν 5 εκατομμύρια άνθρωποι,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι ίσως έχουν ήδη πεθάνει εξαιτίας της απόρριψης αυτής, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι χρειάσθηκε να νοσηλευθούν για ρινορραγίες, διάρροιες, ναυτίες, ερεθισμό των ματιών και δύσπνοιες, που πιθανόν συνδέονται με την ίδια αυτή ενέργεια· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι συνέπειές της μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες, με πιθανή μόλυνση του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα απορρίφθηκαν από το ελληνικής ιδιοκτησίας και υπό παναμαϊκή σημαία δεξαμενόπλοιο Probo Koala, που είχε μισθωθεί από την εταιρεία Trafigura, η οποία εδρεύει στις Κάτω Χώρες, και εκτιμώντας ότι αυτή η διασπορά ευθυνών δεν θα έπρεπε να δημιουργεί προβλήματα, όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις στο βόρειο ημισφαίριο έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός συστήματος που καθιστά αδύνατη πλέον τη νόμιμη απόρριψη επιβλαβών αποβλήτων, αλλά και ότι, ωστόσο, οι έλεγχοι που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2005 η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος έδειξαν πως το 75% των μεταφορών αποβλήτων παρέβαιναν τους ισχύοντες κανόνες, ενώ παρόμοιοι έλεγχοι τον Ιούνιο του 2005 στη Γαλλία έδειξαν ότι ούτε ένα από τα φορτία που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύμφωνο προς τους κανόνες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιμενικές αρχές του Άμστερνταμ και οι άλλες αρμόδιες ολλανδικές αρχές σαφώς υπέπεσαν σε σφάλμα όταν έδωσαν στο σκάφος αυτό την άδεια να αποπλεύσει για την Ακτή Ελεφαντοστού, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τη φύση του φορτίου και ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα για την αποστολή αποβλήτων, και παρότι επίσης γνώριζαν ότι η εξαγωγή επιβλαβών αποβλήτων από την ΕΕ προς χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ απαγορεύεται, από τον Ιανουάριο του 1997, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/1993 (για την εφαρμογή της Σύμβασης της Βασιλείας),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να διαθέσει τα απόβλητα, κατά τρόπο νόμιμο και ασφαλή, στο εσωτερικό της ΕΕ, επέλεξε όμως τη φθηνότερη εναλλακτική λύση της Ακτής Ελεφαντοστού,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες αφρικανικές χώρες δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και του πληθυσμού από τα επιβλαβή απόβλητα και ότι οι χώρες αυτές δεν είναι σε θέση να προλαμβάνουν ή να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η διαχείριση τέτοιων αποβλήτων στο έδαφός τους,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόρριψη των επιβλαβών αποβλήτων στην Ακτή Ελεφαντοστού αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου των συνεχιζόμενων αποστολών επιβλαβών αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ χωρίς τους κατάλληλους ελέγχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απορρίπτονται σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ με την πρόφαση της "επαναχρησιμοποίησής" τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι σημαντικός αριθμός σκαφών που είναι γεμάτα με τοξικές ουσίες και υλικά στέλνονται στην Ασία για διάλυση υπό συνθήκες εξαιρετικά επιβλαβείς για τους εργαζόμενους και το περιβάλον,

1.  καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των Κάτων Χωρών και της Ακτής Ελεφαντοστού να ερευνήσουν διεξοδικά την υπόθεση αυτή, ώστε να καταλογισθούν ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το έγκλημα αυτό και να εξασφαλισθεί η πλήρης αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος·

2.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις ευθύνες τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου και του ενημερωμένου κανονισμού σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων(3) που εγκρίθηκε πέρυσι, και για την εξασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων και μηχανισμών επιβολής του νόμου, ώστε να αποκλεισθεί η επανάληψη μιας τέτοιας καταστροφής·

3.  επαναλαμβάνει ότι ο νέος κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων επιβάλλει στα κράτη μέλη να συνεργασθούν για τη δημιουργία ενός ελεγκτικού δικτύου που θα είναι σε θέση να προλαμβάνει την πραγματοποίηση τέτοιων μεταφορών και καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για τη συνεργασία αυτή·

4.  καλεί την Επιτροπή να μη συγκεντρώσει την προσοχή της μόνο στη συμπλήρωση των κενών στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, αλλά να εργασθεί και για την αποτελεσματική επιβολή του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή αυτή θα μπορούσε να είχε προληφθεί εάν είχαν εφαρμοσθεί οι ισχύοντες κανονισμοί·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ακτής Ελεφαντοστού.

(1) ΕΕ L 30, 6.2.1993, σελ. 1
(2) ΕΕ L 190, 12.7.2006, σελ. 1
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 190, της 12.7.2006, σελ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου