Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Menettely : 2006/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0572/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0572/2006

Keskustelut :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.8

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 89kWORD 37k
24.10.2006
PE 379.739v01-00
 
B6‑0572/2006
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Johannes Blokland ja Hélène Goudin
IND/DEM-ryhmän puolesta
myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Euroopan parlamentin päätöslauselma myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan 
B6‑0572/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1. helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/1993(1),

–  ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Abidjanin ympäristöön, jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä, on tyhjennetty useille alueille noin 500 tonnia kemiallista jätettä,

B.  ottaa huomioon, että uutisraporttien mukaan useita ihmisiä on saattanut tähän mennessä kuolla näiden myrkkyjätteiden vuoksi ja kymmenettuhannet ovat olleet hoidossa niihin mahdollisesti liittyvien nenäverenvuotojen, ripulin, pahoinvoinnin, silmien ärsytyksen ja hengitysvaikeuksien vuoksi; ottaa huomioon, että jätteiden tyhjentämisellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset ja todennäköisenä seurauksena on maaperän saastuminen sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen,

C.  ottaa huomioon, että myrkkyjätteen tyhjensi kreikkalaisomistuksessa oleva ja Panaman lipun alla purjehtiva säiliöalus Probo Koala, jonka on vuokrannut Alankomaissa rekisteröity Trafigura-yhtiö; katsoo, ettei tällaisen vastuunjaon pitäisi kuitenkaan aiheuttaa ongelmia EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa,

D.  ottaa huomioon, että pohjoisen pallonpuoliskon ympäristömääräykset ovat johtaneet järjestelmään, jossa vaarallisia jätteitä ei enää ole mahdollista upottaa laillisesti; ottaa kuitenkin huomioon, että Ison-Britannian ympäristöviraston lokakuussa 2005 tekemissä tarkastuksissa paljastui, että 75 prosentissa jätekuljetuksista ei noudatettu vahvistettuja sääntöjä, ja Ranskassa kesäkuussa 2005 tehdyssä samanlaisessa tarkastuksessa yhdenkään tarkastetun lastin ei todettu olevan sääntöjen mukainen,

E.  ottaa huomioon, että Amsterdamin satamaviranomaiset ja asianomaiset Alankomaiden viranomaiset tekivät selvästikin virheen salliessaan aluksen lähdön Norsunluurannikolle tietoisina lastin luonteesta ja jätteiden siirron edellyttämien asiakirjojen puuttumisesta sekä siitä, että vaarallisen jätteen vienti EU:sta muuhun kuin OECD-maahan on ollut kiellettyä tammikuusta 1997 lähtien asetuksen (ETY) N:o 259/1993 (Baselin yleissopimus) nojalla,

F.  ottaa huomioon, että yhtiöllä oli mahdollisuus käsitellä jätteet laillisesti ja turvallisesti Euroopassa, mutta se valitsi Norsunluurannikon halvemman vaihtoehdon,

G.  ottaa huomioon, että useimmilla Afrikan mailla ei ole tehokkaita määräyksiä, joilla suojeltaisiin ympäristöä ja väestöä vaarallisilta jätteiltä, eivätkä ne pysty estämään tai käsittelemään ympäristöön ja kansanterveyteen kohdistuvia vaikutuksia, joita tällaisen jätteen käsittely niiden alueella voi aiheuttaa,

H.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen laskeminen mereen Norsunluurannikolla on vain jäävuoren huippu käynnissä olevista vaarallisten jätteiden siirroista EU:sta muihin kuin OECD-maihin ilman asianmukaisia tarkastuksia; ottaa huomioon, että hyvin suuria määriä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään muihin kuin OECD-maihin muka "uudelleenkäyttöä" varten; ottaa huomioon, että Aasiassa romutetaan työntekijöille ja ympäristölle äärimmäisen vahingollisissa oloissa merkittäviä määriä aluksia, joiden lastina on myrkyllisiä aineita ja materiaaleja,

1.  kehottaa komissiota sekä Alankomaiden ja Norsunluurannikon hallituksia tutkimaan tapauksen perinpohjaisesti, määrittämään vastuulliset kaikilla tasoilla, tuomaan tästä ympäristörikoksesta vastuussa olevat oikeuden eteen sekä varmistamaan, että saastunut ympäristö kunnostetaan täysin ennalleen;

2.  muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota siitä, että ne ovat velvollisia noudattamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, kuten ajan tasalle saatettua asetusta jätteiden siirrosta(3), josta sovittiin viime vuonna, sekä varmistamaan, että käytössä on toimivat tarkastus- ja täytäntöönpanomekanismit, joilla estetään tällaisen katastrofin toistuminen;

3.  toistaa, että jätteiden siirrosta annetussa uudessa asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan yhteistyössä tarkastusverkosto, jolla pystytään estämään tällaiset jätteiden siirrot, ja kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että yhteistyöhön on käytettävissä riittävästi määrärahoja;

4.  kehottaa komissiota ottamaan tavoitteekseen myös tehokkaan täytäntöönpanon sen sijaan, että se keskittyisi vain nykyisen lainsäädäntökehyksen porsaanreikien tukkimiseen, sillä tämä katastrofi olisi voitu estää, jos nykyiset määräykset olisi pantu asianmukaisesti täytäntöön;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Norsunluurannikon hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1.
(2) EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.
(3) Asetus (EY) N:o 1013/2006 (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö