Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Förfarande : 2006/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0572/2006

Ingivna texter :

B6-0572/2006

Debatter :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.8

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 91kWORD 41k
24.10.2006
PE 379.739v01-00
 
B6‑0572/2006
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Johannes Blokland och Hélène Goudin
för IND/DEM-gruppen
om exporten av giftigt avfall till Afrika

Europaparlamentets resolution om exporten av giftigt avfall till Afrika 
B6‑0572/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall(2),

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka 500 ton kemiskt avfall har dumpats i flera områden i närheten av Abidjan som har 5 miljoner invånare.

B.  Enligt nyhetsrapporter kan flera personer hittills ha avlidit till följd av denna dumpning och tiotusentals har behandlats för näsblödningar, diarré, illamående, ögonirritation och andningssvårigheter som kan hänga samman med den. Konsekvenserna av dumpningen kan bli långtgående med förorening av marken och yt- och grundvattnet som sannolika följder.

C.  Det giftiga avfallet dumpades av det grekiskägda tankfartyget Probo Koala som seglade under Panamaflagg och hyrdes av Trafigura, ett företag registrerat i Nederländerna. Ett delat ansvar av det här slaget bör emellertid inte utgöra något problem med tanke på verkställandet av gemenskapslagstiftningen.

D.  Miljöbestämmelserna på norra halvklotet har lett till ett system där det inte längre är rättsligt möjligt att dumpa farligt avfall. Inspektioner genomförda av den brittiska miljömyndigheten i oktober 2005 visade dock att 75 procent av avfallstransporterna inte följde de fastställda reglerna och en liknande inspektion i Frankrike i juni 2005 fann att ingen av de inspekterade lasterna överensstämde med reglerna.

E.  Hamnmyndigheterna i Amsterdam och de berörda nederländska myndigheterna har uppenbarligen begått ett misstag som tillåtit detta fartyg att avgå till Elfenbenskusten trots att de kände till lastens innehåll och trots att de dokument som krävs för avfallstransport saknades, och trots att de kände till att export av farligt avfall från EU till länder som inte tillhör OECD är förbjuden sedan januari 1997 enligt förordning (EEG) nr 259/93 (genomförande av Baselkonventionen).

F.  Företaget hade möjlighet att göra sig av med avfallet på ett lagligt och säkert sätt i Europa men valde ett billigare alternativ i Elfenbenskusten.

G.  De flesta afrikanska länder har ingen effektiv lagstiftning som skyddar miljön och befolkningen från farligt avfall, och de kan inte förhindra eller behandla de effekter på miljön och folkhälsan som kan orsakas av behandling av sådant avfall på deras territorium.

H.  Dumpning av farligt avfall i Elfenbenskusten är bara toppen på isberget av de transporter med farligt avfall som pågår från EU till länder utanför OECD. Stora mängder avfall från elektrisk och elektronisk utrustning dumpas i länder som inte tillhör OECD under förevändning att de skall ”återanvändas”. Ett stort antal fartyg lastade med giftiga ämnen och material skrotas i Asien under förhållanden som är extremt skadliga för arbetstagarna och miljön.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och regeringarna i Nederländerna och Elfenbenskusten att grundligt utreda detta fall, fastställa ansvaret på alla nivåer, dra de ansvariga för detta miljöbrott inför rätta och se till att miljön återställs helt från föroreningarna.

2.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om deras ansvar att följa all gällande lagstiftning, däribland den aktualiserade förordningen om avfallstransport(3) som godkändes förra året, och att se till att effektiva mekanismer för inspektion och genomförande finns på plats för att en katastrof som denna inte skall kunna upprepas.

3.  Europaparlamentet upprepar att det i den nya förordningen om avfallstransporter krävs att medlemsstaterna samarbetar för att inrätta ett nätverk för inspektioner som skall kunna förhindra att sådana transporter äger rum, och uppmanar medlemsstaterna att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för detta samarbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte bara inrikta sig på att täppa till luckor i den befintliga rättsliga ramen utan att också ta upp ett effektivt genomförande, eftersom denna katastrof hade förhindrats om de gällande bestämmelserna hade genomförts korrekt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Elfenbenskustens regering och parlament.

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.
(3) Förordning (EG) nr 1013/2006 (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy