Forslag til beslutning - B6-0573/2006Forslag til beslutning
B6-0573/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

24.10.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Roberta Angelilli
for UEN-Gruppen
om eksport af giftigt affald til Afrika

Procedure : 2006/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0573/2006
Indgivne tekster :
B6-0573/2006
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0573/2006

Europa-Parlamentets beslutning om eksport af giftigt affald til Afrika

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelsen heraf,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der er blevet dumpet omkring 500 tons kemisk affald i flere forskellige områder i nærheden af Abidjan, hvor der bor 5 mio. mennesker,

B.  der henviser til, at der hidtil er indtrådt otte dødsfald, og at mange tusinder er blevet hospitalsindlagt for at blive behandlet for næseblod, diaré, kvalme, øjenirritation og åndedrætsbesvær, og at forgiftningen på særlig grusom vis er gået ud over mange børn, idet UNICEF skønner, at mellem 9.000 og 23.000 børn vil få brug for lægehjælp, sundhedspleje og andre foranstaltninger til rensning af de omgivelser, de lever i,

C.  der henviser til, at denne dumpning af giftigt affald kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder forurening af jorden samt af overflade- og grundvand,

D.  der henviser til, at det giftige affald blev dumpet af et græskejet tankskib, som sejler under panamansk flag, men er chartret af et nederlandskbaseret selskab, Trafigura, og at en sådan ansvarsdeling skaber et tilbagevendende og uacceptabelt problem, for så vidt angår håndhævelsen af EU-lovgivning,

E.  der henviser til, at havnemyndighederne i Amsterdam opdagede affaldets farlige karakter ved losningen af skibet og krævede højere gebyrer for at afslutte losningen, hvorefter tankskibets personale i stedet valgte at pumpe det om bord igen, og at de nederlandske myndigheder lod skibet forlade nederlandsk område til trods for, at de kendte til affaldets karakter og vidste, at kaptajnen ikke var rede til at betale for en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse i Nederlandene,

F.  der henviser til, at selskabet havde lejlighed til at bortskaffe affaldet på lovlig og sikker vis i Europa, men valgte et billigere alternativ i Côte d’Ivoire,

G.  der henviser til, at Afrika anvendes som dumpningsområde for alle former for farligt affald, og at Greenpeace har identificeret 80 steder, hvor der er dumpet farligt affald fra industrilande: gamle computere i Nigeria, radioaktive kampvogne i Somalia, klordumpning i Cameroun osv.,

H.  der henviser til, at de fleste afrikanske lande ikke har nogen streng lovgivning til beskyttelse af miljøet og befolkningens udkomme mod farligt affald,

I.  der henviser til, at al eksport fra EU af affald til bortskaffelse har været forbudt siden maj 1994 i henhold til forordning (EF) nr. 259/1993, og at eksport af farligt affald fra EU til ikke-OECD-lande har været forbudt siden januar 1997 i henhold til forordning (EF) nr. 259/1993,

J.  der henviser til, at dumpningen af farligt affald i Côte d’Ivoire kun er toppen af det isbjerg af overførsler af farligt affald, som foregår fra EU til ikke-OECD-lande, at store mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr dumpes i ikke-OECD-lande under påskud af, at det "genanvendes", og at et betydeligt antal gamle EU-fartøjer lastet med giftige stoffer og materialer skrottes i Asien under forhold, der er ekstremt skadelige for arbejdstagere og miljøet,

1.  opfordrer Kommissionen, Nederlandene og Côte d’Ivoire til at kulegrave denne sag, placere ansvaret på alle niveauer, retsforfølge dem, der er ansvarlige for denne miljøforbrydelse, og sørge for fuldstændig afhjælpning af miljøforureningen samt erstatning til ofrene;

2.  opfordrer EU og dens medlemsstater til at tage alle nødvendige skridt til at yde den ramte befolkning og især børnene fuld assistance ved gøre brug af alle disponible former for støtte, samarbejde og civilbeskyttelse;

3.  mener, at disse dramatiske begivenheder viser, at der er behov for streng lovgivning til bekæmpelse af miljøkriminalitet; betoner, at retsmidler styrker håndhævelsen af miljøbeskyttelseslove; understreger behovet for et tættere samarbejde på miljøbeskyttelsesområdet ved hjælp af strafferetlige foranstaltninger;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at sikre fuld håndhævelse af den gældende forordning om overførsel af affald;

5.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning med henblik på at lukke hullerne i den gældende ordning, så der sættes en stopper for overførsel til ikke-OECD-lande af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt skrottede fartøjer;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, De Forenede Nationers generalsekretær og Côte d'Ivoires regering.