Förslag till resolution - B6-0573/2006Förslag till resolution
B6-0573/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

23.10.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Roberta Angelilli
för UEN-gruppen
om exporten av giftigt avfall till Afrika

Förfarande : 2006/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0573/2006
Ingivna texter :
B6-0573/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0573/2006

Europaparlamentets resolution om exporten av giftigt avfall till Afrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av farligt avfall,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka 500 ton kemiskt avfall har dumpats i flera områden nära Abidjan där 5 miljoner människor bor.

B.  Hittills har åtta människor dött och flera tusen har förts till sjukhus för behandling av näsblod, diarré, illamående, ögonbesvär och andningssvårigheter. Ett stort antal barn har drabbats särskilt allvarligt av förgiftningen. Enligt Unicefs bedömningar kommer mellan 9 000 och 23 000 barn att behöva medicinsk tillsyn och hälsovård, och det behövs också andra åtgärder för att rena den miljö som de lever i.

C.  Konsekvenserna av denna dumpning av giftigt avfall kan bli långtgående med förorening av marken och yt- och grundvattnet.

D.  Det giftiga avfallet dumpades av ett grekiskägt Panamaflaggat tankfartyg som hyrts av Trafigura, ett företag med säte i Nederländerna. En sådan delning av ansvaret skapar ett systematiskt och oacceptabelt problem när det gäller att genomdriva gemenskapens lagstiftning.

E.  Hamnmyndigheterna i Amsterdam upptäckte i samband med lossningen att det rörde sig om farligt avfall och begärde ett högre pris för att slutföra lossningen, varpå tankfartyget valde att pumpa tillbaka avfallet ombord. De nederländska myndigheterna tillät fartyget att lämna landets territorium trots att de visste vilket slags avfall det rörde sig om och kände till att kaptenen inte ville betala för en miljömässigt korrekt avfallsdeponering i Nederländerna.

F.  Företaget hade möjlighet att göra sig av med avfallet på ett lagligt och säkert sätt i Europa men valde ett billigare alternativ i Elfenbenskusten.

G.  Afrika är en dumpningsplats för alla slag av farligt avfall. Greenpeace har identifierat 80 platser där farligt avfall från utvecklade länder har dumpats: gamla datorer i Nigeria, radioaktiva behållare i Somalia, dumpning av klorin i Kamerun, osv.

H.  De flesta länder i Afrika har inga stränga lagar och regler för att skydda miljön och människors försörjningsmöjligheter mot farligt avfall.

I.  All export av avfall från EU för omhändertagande är förbjuden sedan maj 1994 i enlighet med förordning (EG) nr 259/1993. Export av farligt avfall från EU till länder utanför OECD är förbjudet sedan januari 1997 enligt förordning (EG) nr. 259/1993.

J.  Dumpning av farligt avfall i Elfenbenskusten är bara toppen på isberget av de transporter med farligt avfall som förekommer från EU till länder utanför OECD. Stora mängder avfall från elektrisk och elektronisk utrustning dumpas i länder utanför OECD under förevändning att det skall ”återanvändas”. Ett stort antal gamla EU-fartyg fulla med giftiga ämnen och material skrotas i Asien under förhållanden som är extremt skadliga för arbetstagarna och miljön.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Nederländerna och Elfenbenskusten att noggrant utreda detta fall, fastställa ansvaret på alla nivåer, dra de ansvariga för detta miljöbrott inför rätta och se till att miljön återställs fullständigt och att ersättning utbetalas till offren.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som behövs för att till fullo bistå den drabbade befolkningen, särskilt barnen, och utnyttja alla tillgängliga medel för stöd, samarbete och civilskydd.

3.  Europaparlamentet anser att dessa dramatiska händelser visar att det finns behov av en sträng lagstiftning för att bekämpa miljöbrott. Parlamentet betonar att rättsliga instrument stärker tillämpningen av miljöskyddslagstiftningen. Parlamentet understryker att det finns behov av närmare samarbete när det gäller att skydda miljön genom straffrättslig lagstiftning.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att gällande lagstiftning om avfallstransporter följs till punkt och pricka.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagförslag som täpper till luckorna i det nuvarande systemet, så att transporterna av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och gammalmodiga fartyg till länder utanför OECD kan stoppas.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s medlemsstater, FN:s generalsekreterare och Elfenbenskustens regering.