Päätöslauselmaesitys - B6-0574/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0574/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

24.10.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jules Maaten, Danutė Budreikaitė ja Fiona Hall
ALDE-ryhmän puolesta
myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Menettely : 2006/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0574/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0574/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0574/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Abidjanin ympäristöön, jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä, on tyhjennetty useille alueille noin 500 tonnia kemiallista jätettä,

B.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 8 ihmistä on kuollut ja tuhansia ihmisiä on hakeutunut sairaaloihin saadakseen hoitoa nenäverenvuotoihin, ripuliin, pahoinvointiin, silmien ärsytykseen ja hengitysvaikeuksiin; ottaa huomioon, että kyseisellä myrkyllisen jätteen päästämisellä luontoon voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten maaperän saastuminen sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen,

C.  ottaa huomioon, että kreikkalaisessa omistuksessa oleva, Panaman lipun alla purjehtiva ja alankomaalaisen Trafigura-yrityksen vuokraama säiliöalus tyhjensi myrkyllisen jätteen mereen; ottaa huomioon, että tällainen vastuun jakaminen saa aikaan järjestelmällisen ja tuomittavan ongelman EY:n lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta,

D.  ottaa huomioon, että ympäristösäännökset pohjoisissa maissa ovat tehneet vaarallisten jätteiden hävittämisestä kallista,

E.  ottaa huomioon, että Amsterdamin satamaviranomaiset saivat lastia purettaessa selville, että jäte oli luonteeltaan vaarallista, mutta pumppasivat sen takaisin alukseen; ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaiset sallivat aluksen lähteä alueeltaan huolimatta siitä, että ne tiesivät, minkälaista jäte oli, ja että aluksen päällikkö oli haluton maksamaan ympäristöystävällisestä jätteen käsittelystä Alankomaissa,

F.  ottaa huomioon, että yhtiöllä oli mahdollisuus käsitellä jätteet laillisesti ja turvallisesti Euroopassa, mutta se valitsi Norsunluurannikon halvemman vaihtoehdon,

G.  ottaa huomioon, että Afrikka on kaikentyyppisten vaarallisten jätteiden kaatopaikka; ottaa huomioon, että Greenpeace on nimennyt 80 paikkaa, jonne on tyhjennetty kehittyneistä maista peräisin olevaa jätettä, esimerkiksi Nigeriaan on viety vanhoja tietokoneita, Somaliaan radioaktiivisia säiliöitä ja Kameruniin klooria ja niin edelleen,

H.  ottaa huomioon, että useimmissa Afrikan maissa ei ole ankaria säännöksiä, jotka suojaisivat ympäristöä ja väestön elinkeinoja vaaralliselta jätteeltä,

I.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen vienti EU:sta OECD:n ulkopuolisiin maihin on ollut kielletty tammikuusta 1997 saakka asetuksen (EY) N:o 259/1993 perusteella,

J.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen päästäminen Norsunluurannikolla on vain jäävuoren huippu vaarallisten jätteiden siirroista EU:sta muihin kuin OECD-maihin; ottaa huomioon, että suuria määriä sähkö- ja elektroniikkaromua viedään muihin kuin OECD-maihin muka "uudelleenkäyttöä" varten; ottaa huomioon, että Aasiassa romutetaan merkittäviä määriä vanhoja EU-aluksia, joiden lastina on myrkyllisiä aineita ja materiaaleja, työntekijöille ja ympäristölle äärimmäisen vahingollisissa oloissa,

1.  kehottaa komissiota sekä Alankomaiden ja Norsunluurannikon hallituksia tutkimaan tapauksen perinpohjaisesti, määrittämään vastuulliset kaikilla tasoilla, tuomaan tästä ympäristörikoksesta vastuussa olevat oikeuden eteen sekä varmistamaan, että saastunut ympäristö kunnostetaan täysin ennalleen ja että uhreille maksetaan korvauksia;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että jätteiden siirtoa koskeva asetus pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

3.  kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden poistamiseksi, jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä käytöstä poistettujen alusten kuljetukset muihin kuin OECD-maihin loppuvat;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Norsunluurannikon hallitukselle.