Förslag till resolution - B6-0574/2006Förslag till resolution
B6-0574/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

24.10.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jules Maaten, Danutė Budreikaitė och Fiona Hall
för ALDE-gruppen
om exporten av giftigt avfall till Afrika

Förfarande : 2006/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0574/2006
Ingivna texter :
B6-0574/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0574/2006

Europaparlamentets resolution om exporten av giftigt avfall till Afrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka 500 ton kemiskt avfall har dumpats i flera områden nära Abidjan, där 5 miljoner människor bor.

B.  Hittills har åtta människor dött och flera tusen har förts till sjukhus för behandling av näsblod, diarré, illamående, ögonbesvär och andningssvårigheter. Konsekvenserna av denna dumpning av giftigt avfall kan bli långtgående med förorening av marken och yt‑ och grundvattnet.

C.  Det giftiga avfallet dumpades av ett grekiskägt Panamaflaggat tankfartyg som hyrts av Trafigura, ett företag med säte i Nederländerna. En sådan delning av ansvaret skapar ett systematiskt och oacceptabelt problem med att genomdriva gemenskapslagstiftningen.

D.  Miljölagstiftningen i norr har gjort det dyrt att göra sig av med giftigt avfall.

E.  Hamnmyndigheterna i Amsterdam fick vid lossningen av fartyget reda på att det rörde sig om farligt avfall, men pumpade det då tillbaka ombord. De nederländska myndigheterna tillät fartyget att lämna landets territorium trots att de visste vilket slags avfall det rörde sig om och kände till att kaptenen inte ville betala för en miljömässigt korrekt avfallshantering i Nederländerna.

F.  Företaget hade möjlighet att göra sig av med avfallet på ett lagligt och säkert sätt i Europa men valde ett billigare alternativ i Elfenbenskusten.

G.  Afrika är en dumpningsplats för all sorts farligt avfall. Greenpeace har identifierat 80 platser där farligt avfall från utvecklade länder har dumpats: gamla datorer i Nigeria, radioaktiva behållare i Somalia, dumpning av klorin i Kamerun, osv.

H.  De flesta länder i Afrika har inga stränga lagar och regler för att skydda miljön och människors försörjningsmöjligheter mot farligt avfall.

I.  Export av farligt avfall från EU till länder utanför OECD är förbjudet sedan januari 1997 enligt förordning (EG) nr 259/1993.

J.  Dumpning av farligt avfall i Elfenbenskusten är bara toppen på isberget av de transporter med farligt avfall som pågår från EU till länder utanför OECD. Stora mängder avfall från elektrisk och elektronisk utrustning dumpas i länder utanför OECD under förevändning att det skall ”återanvändas”. Ett stort antal gamla EU-fartyg fulla med giftiga ämnen och material skrotas i Asien under förhållanden som är extremt skadliga för arbetstagarna och miljön.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Nederländerna och Elfenbenskusten att noggrant utreda detta fall, fastställa ansvaret på alla nivåer, dra de ansvariga för detta miljöbrott inför rätta och se till att miljön återställs helt och att ersättning utbetalas till offren.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att gällande lagstiftning om avfallstransporter följs till punkt och pricka.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagförslag som täpper till luckorna i det nuvarande systemet, så att transporterna av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och gammalmodiga fartyg till länder utanför OECD kan stoppas.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s medlemsstater, FN:s generalsekreterare och Elfenbenskustens regering.