Päätöslauselmaesitys - B6-0575/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0575/2006

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  24.10.2006

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  esittäjä(t): Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg ja Dorette Corbey
  PSE-ryhmän puolesta
  myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

  Menettely : 2006/2642(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0575/2006
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0575/2006
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0575/2006

  Euroopan parlamentin päätöslauselma myrkyllisten jätteiden viennistä Afrikkaan

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon kuljetuksia koskevan EU:n lainsäädännön ja erityisesti Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1. helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93,

  –  ottaa huomioon vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen, joka tehtiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 93/98/ETY,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Abidjanin ympäristöön, jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä, on tyhjennetty useille alueille noin 500 tonnia kemiallista jätettä,

  B.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 8 ihmistä on kuollut ja noin 85 000 ihmistä on hakeutunut sairaaloihin saadakseen hoitoa nenäverenvuotoihin, ripuliin, pahoinvointiin, silmien ärsytykseen ja hengitysvaikeuksiin; ottaa huomioon, että kyseisellä myrkyllisen jätteen päästämisellä voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten maaperän saastuminen sekä pinta- ja pohjaveden pilaantuminen,

  C.  ottaa huomioon, että myrkkyjätteen tyhjensi kreikkalaisomistuksessa oleva ja Panaman lipun alla purjehtiva tankkeri Probo Koala, jonka on vuokrannut Alankomaissa rekisteröity Trafigura-yhtiö ja ottaa huomioon, että kyseisenlainen vastuunjako aiheuttaa järjestelmällisesti ongelmia EY:n lainsäädännön täytäntöönpanossa, mitä ei voida hyväksyä,

  D.  ottaa huomioon, että pohjoisessa sovelletut ympäristösäännökset ovat tehneet vaarallisten jätteiden hävittämisestä kallista,

  E.  ottaa huomioon, että Amsterdamin satamaviranomaiset huomasivat lastia purettaessa, että jäte oli luonteeltaan vaarallista, mutta pumppasivat sen takaisin alukseen; ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaiset sallivat aluksen poistua maasta huolimatta siitä, että heidän olisi pitänyt tietää jätteen olevan vaarallista ja aluksen kapteenin olevan haluton maksamaan jätteen ympäristön kannalta asianmukaisesta hävittämisestä Alankomaissa,

  F.  ottaa huomioon, että yhtiöllä oli mahdollisuus käsitellä jätteet laillisesti ja turvallisesti Euroopassa, mutta se valitsi Norsunluurannikon halvemman vaihtoehdon,

  G.  ottaa huomioon, että Afrikka on kaikentyyppisten vaarallisten jätteiden kaatopaikka; ottaa huomioon, että Greenpeace on yksilöinyt 80 paikkaa, jonne on tyhjennetty kehittyneistä maista peräisin olevaa jätettä, esimerkiksi Nigeriaan on viety vanhoja tietokoneita, Somaliaan radioaktiivisia säiliöitä ja Kameruniin klooria ja niin edelleen,

  H.  ottaa huomioon, että useimmissa Afrikan maissa ei ole ankaria säännöksiä, jotka suojaisivat ympäristöä ja väestön elinkeinoja vaaralliselta jätteeltä,

  I.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen vienti EU:sta OECD:n ulkopuolisiin maihin on ollut kielletty tammikuusta 1997 saakka asetuksen (EY) N:o 259/1993 perusteella,

  J.  ottaa huomioon, että vaarallisen jätteen päästäminen Norsunluurannikolla on vain jäävuoren huippu vaarallisten jätteiden siirroista EU:sta muihin kuin OECD-maihin; ottaa huomioon, että suuria määriä sähkö- ja elektroniikkaromua viedään muihin kuin OECD-maihin muka "uudelleenkäyttöä" varten; ottaa huomioon, että Aasiassa romutetaan merkittäviä määriä vanhoja EU-aluksia, joiden lastina on myrkyllisiä aineita ja materiaaleja, työntekijöille ja ympäristölle äärimmäisen vahingollisissa oloissa,

  K.  ottaa huomioon, että 9. huhtikuuta 2002 pitämässään istunnossa Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä mietinnön ehdotuksesta direktiiviksi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin; ottaa huomioon, että neuvosto ei koskaan tehnyt poliittista sopimusta tästä direktiiviehdotuksesta ja piti sen sijaan parempana tehdä samaa kysymystä koskeva kolmannen pilarin mukainen puitepäätös; ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi kyseisen puitepäätöksen 13. syyskuuta 2005,

  1.  kehottaa komissiota sekä Alankomaiden ja Norsunluurannikon hallituksia tutkimaan tapauksen perinpohjaisesti, määrittämään vastuulliset kaikilla tasoilla, tuomaan tästä ympäristörikoksesta vastuussa olevat oikeuden eteen sekä varmistamaan, että saastunut ympäristö kunnostetaan täysin ennalleen ja että uhreille maksetaan korvauksia;

  2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että jätteiden siirtoa koskeva asetus pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

  3.  katsoo, että nämä dramaattiset tapahtumat osoittavat, että ympäristörikosten torjunta edellyttää lujaa lainsäädäntöä; korostaa, että oikeudelliset välineet tehostavat ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamisen valvontaa; painottaa, että rikosoikeuteen nojaavan ympäristönsuojelun alan säännöksiä on yhdenmukaistettava;

  4.  kehottaa sekä neuvostoa että komissiota ryhtymään tarpeellisiin toimiin kauan odotetun direktiivin ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin hyväksymiseksi aikanaan ja vastaamaan Euroopan parlamentin kantaan ensimmäisessä käsittelyssä, joka hyväksyttiin niinkin kauan sitten kuin vuonna 2002;

  5.  kehottaa neuvostoa ja komissiota poistamaan Baselin yleissopimuksen puutteet ottamalla käyttöön määräys, jolla EU:sta poistuvat alukset velvoitetaan luovuttamaan jätevetensä niiden viimeisen EU-sataman toimivaltaisille viranomaisille;

  6.  kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään aiheellisiin toimiin kehitysmaiden avustamiseksi vaarallisten aineiden tunnistamisessa aavalla merellä tuotetuista jätevesistä ja niiden turvallisen hävittämisen varmistamisessa;

  7.  kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden poistamiseksi, jotta sähköisistä ja elektronisista laitteista muodostuvan jätteen sekä käytöstä poistettujen laivojen ja alusten kuljetukset muihin kuin OECD-maihin loppuvat; katsoo, että sähköisten ja elektronisten laitteiden ja autojen vientiin olisi aina liityttävä ensimmäisen omistajan suorittama hävittämismaksu, joka sisältyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivissä (2002/96/EY) ja romuajoneuvoista annetussa direktiivissä (2000/53/EY) vahvistettuun valmistajan vastuuseen;

  8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Norsunluurannikon hallitukselle.