Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0577/2006

Predkladané texty :

B6-0577/2006

Rozpravy :

PV 25/10/2006 - 12
CRE 25/10/2006 - 12

Hlasovanie :

PV 26/10/2006 - 6.9

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 106kWORD 52k
24.10.2006
PE 379.746v01-00
 
B6‑0577/2006
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0438/2006 Rade a B6‑0439/2006 Komisii
v súlade s článkom 108 odsekom 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Patrick Louis a Jens-Peter Bonde
v mene Skupiny nezávislosť/demokracia
o opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti so zásadným rozsudkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 13. septembra 2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti so zásadným rozsudkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 13. septembra 2005  
B6‑0577/2006

Európsky parlament,

–  so zreteľom na hlavu IV Zmluvy o ES a hlavu VI Zmluvy o EÚ

–  so zreteľom na články 135 a 208 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na články 29, 30, a 31 Zmluvy o EÚ,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (veľká komora) vo veci C-176/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie,

–  so zreteľom na závery generálneho advokáta Damasa Ruiza-Jarabu Colomera predložené 26. mája 2005 v uvedenej veci C-176/03,

–  so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorá sa stala neúčinnou 29. mája 2005,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 23. novembra 2005 o dôsledkoch rozsudku Súdneho dvora vo veci C-176/03,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v oblasti trestného práva neexistuje žiadne výslovné pridelenie právomoci a prihliadnuc na podstatný význam trestného práva pre suverenitu členských štátov nemožno uznať, že by sa takáto právomoc preniesla na Spoločenstvo implicitne, pri udeľovaní osobitných vecných právomocí,

B.  keďže v odôvodnení rozsudku vo veci C-176/03, najmä v bode 47 sa uvádza: „Vo všeobecnosti ani trestné hmotné, ani procesné právo nepatria do právomoci Spoločenstva“ a podľa pozoruhodného bodu 48 „Toto posledné konštatovanie však nebráni zákonodarcovi Spoločenstva [...] prijať opatrenia súvisiace s trestným právom členských štátov [...] na zabezpečenie plnej účinnosti právnych noriem, ktoré prijíma“,

C.  keďže podľa článkov 135 a 280 Zmluvy o ES patrí uplatňovanie vnútroštátneho trestného práva a správa v oblasti spravodlivosti explicitne členským štátom,

D.  keďže Zmluva o Európskej únii venuje osobitne jednu časť súdnej spolupráci v trestných veciach (článok 29 a ďalšie Zmluvy o EÚ), najmä pokiaľ ide o určenie znakov skutkových podstát trestných činov a vymeranie trestov,

E.  keďže odvodené legislatívne akty vždy preberali tradičnú formuláciu, podľa ktorej je vhodné stanoviť „účinné, primerané a odradzujúce sankcie“ bez toho, aby uviedli do pochybností slobodu členských štátov vybrať si medzi administratívnou alebo trestnoprávnou cestou,

F.  keďže dôsledkom teleologického výkladu, ktorému sa Súdny dvor opäť venuje, je začlenenie trestného práva do práva Spoločenstva vo všetkých oblastiach, ktoré právo Spoločenstva pokrýva, bez ohľadu na spomínané ustanovenia zmlúv a vnútroštátnych ústav členských štátov, podľa ktorých sa o trestnom práve hlasuje v národných parlamentoch; pripomína, že správa delegácie pre Európsku úniu Národného zhromaždenia (č. 2829 z januára 2006) vyzýva francúzsku vládu, aby z nej vyvodila dôsledky prostredníctvom reformy francúzskej ústavy,

G.  keďže takýto výklad zmlúv je zjavne v rozpore so stanoviskom, ktoré Rada a členské štáty právom obhajujú pred Súdnym dvorom, pretože tie ako jediné môžu určiť, čo bolo a aj naďalej zostáva ich spoločným zámerom, keď vynegociovali, podpísali a ratifikovali spomenuté zmluvy Spoločenstva,

H.  keďže, ak sú nadnárodné inštitúcie zriadené zmluvami výsledkom národného a odvolateľného ústavného súhlasu, sú teda členské štáty a jednotlivé národy Európy zastúpené v Európskom parlamente očividne obeťami vážneho nedostatku takéhoto súhlasu, pokiaľ im záväzné súdne rozhodnutie vnucuje iný výklad zmlúv, než aký podpísali,

I.  keďže podľa tohto výkladu európskych zmlúv contra legem sa zlučujú piliere do jedného inštitucionálneho rámca, tak ako to bolo stanovené v Ústave, ktorá bola širokou verejnosťou zamietnutá, a keďže to predstavuje právny nátlak bez ohľadu na princíp oddelenia moci,

J.  keďže výkonom tejto judikatúry vo všetkých oblastiach, ktoré predstavujú „jeden zo základných cieľov Spoločenstva“, stanovuje zákonodarca Spoločenstva normy s priamym účinkom a nadradené našim vnútroštátnym zákonom vrátane našich ústav podľa nesprávnej pretrvávajúcej judikatúry toho istého Súdneho dvora od roku 1964,

K.  keďže, tak ako stanovuje rozhodnutie z 13. septembra 2005 spolu s úradnými poznámkami, ktoré sa naň vzťahujú, by sa takéto začlenenie trestného práva do právneho rámca „na zabezpečenie plnej účinnosti noriem“ mohlo nekonečne rozširovať na iné oblasti – samozrejme na politiky životného prostredia, ale aj na prisťahovalectvo, politiku súťaže, zamestnanosti, sociálnu a dopravnú politiku atď. – a naďalej tak odôvodňovať nekonečné neustále absorbovanie vnútroštátnych právomocí v prospech Európy,

L.  vzhľadom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2005, v ktorom Komisia uviedla prvý zoznam deviatich nových oblastí, v ktorých hodlá vykonať judikatúru z 13. septembra 2005, a to zrušením deviatich návrhov rámcových rozhodnutí vypracovaných Radou v rámci spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí s cieľom uplatniť začlenenie trestného práva do práva Spoločenstva v nasledujúcich oblastiach: pomoc pri vstupe, tranzite a pobyte nezákonných prisťahovalcov, znečistenie mora, podvody s platobnými prostriedkami, pranie špinavých peňazí, kriminalita v oblasti výpočtovej techniky, duševné vlastníctvo, porušenie predpisov týkajúcich sa eura,

M.  keďže takéto začlenenie do práva Spoločenstva presahuje nielen rámec práva životného prostredia, ale aj samotného trestného práva; luxemburskí sudcovia považujú za svoju skutočnú misiu súdny federalizmus v mene rovnakého hegemonického princípu „božieho“ poriadku, na základe ktorého európske inštitúcie ignorujú občanmi vyjadrené „nie“,

N.  keďže súčasne so začlenením trestného práva do práva Spoločenstva začala Komisia, bez toho, aby na to mala akýkoľvek mandát alebo právny základ vyplývajúci zo zmlúv, pracovať na projekte „ európskeho občianskeho zákonníka“, ktorý pripravuje skupina „Von Bar“, ktorá získala finančnú podporu vo výške 4 400 000 EUR v rámci programu Cordis; keďže tam, kde je bezpochyby potrebné vypracovať orientačný rámec, ktorý by slúžil na porovnanie právnych poriadkov jednotlivých členských štátov (podľa vzoru „restatements“ v Spojených štátoch), ale tento projekt zjednotenia naopak pripravuje zrušenie rôznych vnútroštátnych občianskych zákonov v rozličných oblastiach ako zmluvné právo, právo zodpovednosti za škodu, rodinné právo, zaistenie atď.,

O.  keďže je to práve táto zákerná metóda a superštát, ktorý sa snaží nastoliť, ktoré si občania neželajú a Francúzsko a Holandsko, na ktoré sa národy pripravené o referendum chápavo pozerali, ich hromadne odsúdili, čím sa podľa Viedenskej zmluvy z 23. mája 1969 stala Zmluva o ústave pre Európu bezpredmetnou,

1.  konštatuje, že rozhodnutie Súdneho dvora proti Rade a členským štátom zo dňa 13. septembra 2005 vo veci C-176/03 prekračuje ustanovenia zmlúv a vážne ohrozuje súhlas štátov a suverenitu národov;

2.  žiada Európsku radu, aby sa zišla na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom by hlavy štátov a vlád rokovali a uzniesli sa na rozhodnutí, ktoré by stanovilo, že v prípade konfliktu pri výklade zmlúv sa povinne použije výklad Rady de facto et de iure;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie predložil predsedníctvu Európskej rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia