Πρόταση ψηφίσματος - B6-0585/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0585/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

13.11.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Γιώργου Δημητρακόπουλου
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης περί Βιολογικών και Τοξινικών Όπλων (BTWC) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006

Διαδικασία : 2006/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0585/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0585/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0585/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης περί Βιολογικών και Τοξινικών Όπλων (BTWC) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση της ΕΕ της 27ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη Σύμβαση BTWC με στόχο να προωθηθεί ο οικουμενικός χαρακτήρας της BTWC και να υποστηριχτεί η υλοποίησή της από τα συμβαλλόμενα κράτη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμβαλλόμενα κράτη μεταφέρουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της BTWC στην εθνική τους νομοθεσία και τα διοικητικά τους μέτρα,

–  λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ ως προς την BTWC που συμφωνήθηκε παράλληλα με την Κοινή Δράση, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη ανέλαβαν να υποβάλουν δηλώσεις σχετικά με Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη και καταλόγους σχετικών εμπειρογνωμόνων και εργαστηρίων στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η οποιαδήποτε διερεύνηση καταγγελιών για χρήση χημικών και βιολογικών όπλων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη Διάσκεψη Αναθεώρησης 2006 της BTWC με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω η BTWC και να προωθηθεί η επιτυχής έκβαση της Έκτης Διάσκεψης Αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη BTWC, η οποία άνοιξε για υπογραφές το 1972 και τέθηκε σε ισχύ το 1975, είναι η πρώτη πολυμερής συνθήκη αφοπλισμού η οποία απαγορεύει μια ολόκληρη κατηγορία όπλων· αυτή τη στιγμή η Συνθήκη έχει 155 συμβαλλόμενα κράτη, ενώ άλλα 16 την έχουν υπογράψει αλλά δεν την έχουν ακόμη κυρώσει,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006 θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία προκειμένου τα συμβαλλόμενα κράτη να εξετάσουν τη λειτουργία της Σύμβασης μετά την Πέμπτη Διάσκεψη Αναθεώρησης η οποία περατώθηκε το 2002 και ότι θα προσφέρει στα συμβαλλόμενα κράτη την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην πλήρη απαγόρευση βιολογικών όπλων και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα ή αδυναμίες έχουν διαπιστωθεί στη λειτουργία της Σύμβασης,

1.  υπογραμμίζει ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι να αξιοποιηθεί η επιτυχία του καθεστώτος BTWC, να ενισχυθεί περαιτέρω η BTWC και να προωθηθεί η επιτυχής έκβαση της Έκτης Διάσκεψης Αναθεώρησης·

2.  προσδίδει επομένως ιδιαίτερη σημασία στη διεξοδική και πλήρη επανεξέταση της λειτουργίας της BTWC έτσι ώστε να εντοπιστούν, να συζητηθούν και να συμφωνηθούν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της Σύμβασης·

3.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την οικουμενική πρόσβαση όλων των κρατών στην BTWC, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης προς όλα τα κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη να προσχωρήσουν στην BTWC χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να συνεργαστούν προκειμένου η απαγόρευση των βιολογικών και τοξινικών όπλων να ανακηρυχθεί σε οικουμενικά δεσμευτικό κανόνα του διεθνούς δικαίου·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την BTWC και, όπου είναι αναγκαίο, την ενίσχυση των εθνικών εκτελεστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής νομοθεσίας και του ελέγχου στους παθογονικούς μικροοργανισμούς και τις τοξίνες στο πλαίσιο της BTWC·

5.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στη βελτίωση των μηχανισμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης των συμβαλλόμενων κρατών, προωθώντας προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω αυξημένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού μέτρων για την αξιολόγηση και την ενίσχυση της κάλυψης χωρών και της χρησιμότητας του μηχανισμού Οικοδόμησης Μέτρων Εμπιστοσύνης·

6.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση αριθ. 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ιδίως να εξαλείψουν τον κίνδυνο βιολογικά ή τοξινικά όπλα να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης πρόσβασης τρομοκρατών σε υλικό, εξοπλισμό και γνώσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και παραγωγή βιολογικών και τοξινικών όπλων·

7.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εξέταση, και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με περαιτέρω δράση, σχετικά με το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του προγράμματος για το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των διασκέψεων από το 2003 έως το 2005, καθώς και τις προσπάθειες για συζήτηση και προώθηση κοινής κατανόησης και αποτελεσματικής δράσης, ιδίως σε σχέση με τα εξής θέματα: ενίσχυση των διεθνών δυνατοτήτων για ανταπόκριση, διερεύνηση και μετριασμό των επιπτώσεων των περιστατικών ενδεχόμενης χρήσης βιολογικών ή τοξινικών όπλων ή των ύποπτων ξεσπασμάτων ασθενειών· ενίσχυση και διεύρυνση των εθνικών και διεθνών θεσμικών προσπαθειών και των υφιστάμενων μηχανισμών για την εποπτεία, την ανίχνευση, τη διάγνωση και την καταπολέμηση λοιμωδών νόσων που πλήττουν ανθρώπους, ζώα και φυτά· το περιεχόμενο, τη διάδοση και την έγκριση κωδίκων συμπεριφοράς για τους επιστήμονες στον τομέα που άπτεται της Σύμβασης έτσι ώστε να αυξηθεί η επίγνωση για τη Σύμβαση και να βοηθηθούν οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να εκπληρώσουν τις νομικές, ρυθμιστικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους και τις δεοντολογικές αρχές·

8.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ένα περαιτέρω ενδιάμεσο πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο μεταξύ της Έκτης και της Έβδομης Διάσκεψης Αναθεώρησης, να εντοπίσουν συγκεκριμένους τομείς και διαδικασίες για περαιτέρω πρόοδο στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εργασίας και να προωθήσουν τη σύγκληση μιας Έβδομης Διάσκεψης Αναθεώρησης της BTWC η οποία να πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από το 2011·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεων των συμβαλλομένων κρατών της BTWC.