Päätöslauselmaesitys - B6-0585/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0585/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

13.11.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Giorgos Dimitrakopoulos
PPE-DE-ryhmän puolesta
Genevessä 20. marraskuuta–8. joulukuuta 2006 pidettävästä biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen (BTWC) kuudennesta tarkistuskonferenssista

Menettely : 2006/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0585/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0585/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0585/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Genevessä 20. marraskuuta–8. joulukuuta 2006 pidettävästä biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen (BTWC) kuudennesta tarkistuskonferenssista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2006 hyväksytyn EU:n yhteisen toiminnan, jonka tavoitteena on biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon edistäminen ja sopimusvaltioiden tukeminen sen täytäntöönpanossa sen varmistamiseksi, että sopimusvaltiot saattavat biologisten aseiden kieltosopimuksen kansainväliset velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään ja hallinnollisia toimenpiteitään,

–  ottaa huomioon yhteisen toiminnan yhteydessä hyväksytyn BTWC:tä koskevan EU:n toimintasuunnitelman, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat toimittamaan Yhdistyneille Kansakunnille luottamusta lisäävien toimien selonteot ja luettelot soveltuvista asiantuntijoista ja laboratorioista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jotta helpotettaisiin tutkimuksia väitetystä kemiallisten ja biologisten aseiden käytöstä,

–  ottaa huomioon biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006 20. maaliskuuta 2006 annetun neuvoston yhteisen kannan, jonka tavoitteena on vahvistaa biologisten aseiden kieltosopimusta entisestään ja työskennellä sen hyväksi, että vuonna 2006 järjestettävästä kuudennesta tarkistuskonferenssista tulee onnistunut,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että biologisten aseiden kieltosopimus, joka avattiin allekirjoittamista varten 1972 ja tuli voimaan 1975, on ensimmäinen kokonaisen aseluokan kieltävä monenvälinen aseriisuntasopimus, jolla on nykyisin 155 sopimusvaltiota ja jonka 16 muuta valtiota on allekirjoittanut mutta ei vielä ratifioinut,

B.   ottaa huomioon, että Genevessä 20. marraskuuta–8. joulukuuta 2006 pidettävä kuudes tarkistuskonferenssi on sopimusvaltioiden ensimmäinen mahdollisuus tarkastella yleissopimuksen toimintaa vuonna 2002 päättyneen viidennen tarkistuskonferenssin jälkeen ja että konferenssi tarjoaa sopimusvaltioille mahdollisuuden vahvistaa uudelleen sitoumuksensa biologisten aseiden täydelliseen kieltoon ja puuttua ongelmiin tai puutteisiin yleissopimuksen toiminnassa,

1.  korostaa, että Euroopan unionin tavoitteena pitäisi olla luottamus BTWC-järjestelmän menestymiseen, BTWC:n vahvistaminen edelleen ja kuudennen tarkistuskonferenssin onnistumisen edistäminen;

2.  pitää sen vuoksi hyvin tärkeänä BTWC:n toiminnan läpikotaista ja täydellistä tarkistusta, jotta identifioitaisiin, keskusteltaisiin ja sovittaisiin toteutettavista toimista yleissopimuksen vahvistamiseksi edelleen;

3.  pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään kaikkien valtioiden liittymistä biologisia ja toksiiniaseita koskevaan yleissopimukseen, ja kehottamaan kaikkia yleissopimukseen kuulumattomia valtioita liittymään siihen viipymättä ja edistämään sitä, että biologisten ja toksiiniaseiden kielto kirjataan kaikkia sitoviin kansainvälisen oikeuden sääntöihin;

4.  kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään biologisia ja toksiiniaseita koskevasta yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamista kaikilta osin ja tarvittaessa kansallisten täytäntöönpanotoimien vahvistamista biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen yhteydessä, myös rikoslainsäädännön ja patogeenisten mikro-organismien ja myrkkyjen valvontaa;

5.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan sopimusvaltioiden sopimuksen noudattamisen tarkistusmekanismien parantamista edistämällä toimia avoimuuden tehostamiseksi sopimusvaltioiden lisääntyneen tiedonvaihdon kautta, mukaan lukien toimenpiteiden identifiointi maiden kattavuuden ja luottamusta lisääviä toimia koskevan mekanismin käyttökelpoisuuden arvioimiseksi ja tehostamiseksi;

6.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 mukaisten velvoitteiden noudattamista ja erityisesti poistamaan sen riskin, että biologisia aseita tai toksiiniaseita päätyy terroristien haltuun tai että niitä käytetään terrorismiin, ottaen huomioon riskin, että terroristien haltuun päätyy mahdollisesti aineita, välineitä ja tietoja, joita voitaisiin käyttää biologisten aseiden ja toksiiniaseiden kehittämiseen ja valmistamiseen;

7.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään keskustelua istuntojen välisen ohjelman yhteydessä kaudella 2003–2005 tähän mennessä tehdystä työstä ja päätöksiä jatkotoimista sekä pyrkimyksiä keskustella ja edistää yhteisymmärrystä ja tehokasta toimintaa ja erityisesti lisätä kansainvälisiä valmiuksia, jotta voidaan vastata biologisten ja toksiiniaseiden epäiltyyn käyttöön tai epäilyttävien tautien puhkeamiseen sekä tutkia ja lieventää näiden vaikutuksia; vahvistaa ja laajentaa kansallisia ja kansainvälisiä institutionaalisia toimia sekä ihmisiä, eläimiä tai kasveja uhkaavien tartuntatautien nykyisiä valvonta-, diagnosointi- ja torjuntamekanismeja; laatia, antaa ja hyväksyä käytännesäännöt yleissopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla toimiville tiedemiehille, jotta voidaan lisätä tietoisuutta yleissopimuksesta ja auttaa alan toimijoita täyttämään lainsäädännöstä ja määräyksistä johtuvat sekä ammatilliset velvoitteensa ja eettiset periaatteet;

8.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan uuden istuntojen välisen työohjelman tekemistä kuudennen ja seitsemännen tarkistuskonferenssin väliseksi ajaksi, kartoittamaan erityisiä aloja ja menettelyjä, joilla voidaan edistyä tämän työohjelman yhteydessä, sekä edistämään sitä, että biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen seitsemäs tarkistuskonferenssi pidetään viimeistään vuonna 2011;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä BTCW-sopimusvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.