Förslag till resolution - B6-0585/2006Förslag till resolution
B6-0585/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.11.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Giorgos Dimitrakopoulos
för PPE-DE-gruppen
om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen som skall äga rum i Genève den 20 november‑8 december 2006

Förfarande : 2006/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0585/2006
Ingivna texter :
B6-0585/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0585/2006

Europaparlamentets resolution om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen som skall äga rum i Genève den 20 november‑8 december 2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s gemensamma åtgärd avseende konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som överenskoms den 27 februari 2006 i syfte att främja konventionens allmängiltighet och stödja dess genomförande för att se till att de stater som är parter i konventionen införlivar dess internationella åtaganden i sin nationella lagstiftning och i sina administrativa bestämmelser,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för konventionen om biologiska vapen och toxinvapen, överenskommen samtidigt som den gemensamma åtgärden, i vilken medlemsstaterna åtog sig att sända uppgifter om förtroendeskapande åtgärder till FN och förteckningar på relevanta experter och laboratorier till FN:s generalsekretariat för att underlätta alla utredningar av misstankar om användning av kemiska och biologiska vapen,

–  med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 mars 2006 om 2006 års konferens för översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen med målen att ytterligare stärka konventionen och främja ett framgångsrikt resultat vid den sjätte översynskonferensen,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Konventionen om biologiska vapen och toxinvapen öppnades för undertecknande 1972 och trädde i kraft 1975. Den är det första multilaterala nedrustningstraktat som förbjuder en hel kategori av vapen. I dagsläget är 155 stater parter i konventionen och ytterligare 16 har undertecknat men ännu inte ratificerat konventionen.

B.  Den sjätte översynskonferensen som äger rum i Genève den 20 november‑8 december 2006 blir den första möjligheten för de anslutna staterna att granska hur konventionen fungerar sedan den femte översynskonferensen avslutades 2002. De anslutna staterna får möjlighet att bekräfta sina åtaganden om att genomföra ett totalförbud av biologiska vapen och ta itu med problem eller brister i konventionens genomförande.

1.  Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens mål bör vara att bygga vidare på de framsteg som gjorts med konventionen om biologiska vapen och toxinvapen, ytterligare stärka den och arbeta för att den sjätte översynskonferensen ger ett gott resultat.

2.  Europaparlamentet lägger därför stor vikt vid att en noggrann och fullständig översyn görs av hur konventionen om biologiska vapen och toxinvapen fungerar för att man skall kunna fastställa, diskutera och komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas för att ytterligare stärka konventionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att främja en allmän anslutning till konventionen av alla stater, och att uppmana de stater som inte anslutit sig att göra det utan dröjsmål samt arbeta för en förklaring om att förbudet mot biologiska vapen och toxinvapen är en bindande bestämmelse i internationell rätt i hela världen.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att verka för att åtagandena enligt konventionen om biologiska vapen och toxinvapen skall uppfyllas till fullo, och, om det behövs, stärka nationella genomförandeåtgärder, inklusive strafflagstiftning och kontroll över sjukdomsframkallande mikroorganismer och toxiner inom ramen för BTV‑konventionen.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att bidra till en förbättring av de mekanismer som används för att kontrollera om de anslutna länderna uppfyller sina åtaganden, genom att främja insatser för bättre insyn genom ökat informationsutbyte mellan anslutna länder, och till exempel finna åtgärder för att bedöma och förstärka ländernas täckning och nyttan med mekanismen för förtroendeskapande åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att arbeta för att de åtaganden som gjorts enligt resolution 1540 från FN:s säkerhetsråd skall fullgöras, och särskilt att undanröja risken för att biologiska vapen eller toxinvapen skaffas eller används för terroristsyften samt terroristers möjlighet att få tillgång till material, utrustning och kunskap som skulle kunna användas i utveckling och produktion av biologiska vapen och toxinvapen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att verka för ytterligare tankar och beslut om flera åtgärder i fråga om det arbete som hittills utförts i programmet mellan konferenserna under 2003–2005 och främja ansträngningarna för att diskutera och få till stånd ett gemensamt synsätt och effektiva åtgärder särskilt när det gäller att förbättra den internationella förmågan att reagera på, utreda och mildra effekterna då misstankar föreligger om att biologiska vapen eller toxinvapen använts eller vid besynnerliga utbrott av sjukdomar, att förstärka och bredda nationella och internationella institutioners ansträngningar och befintliga mekanismer för kontroll, upptäckt, diagnos och bekämpning av smittsamma sjukdomar som drabbar människor, djur och växter, skapa uppföranderegler för vetenskapsmän på konventionens område och kungöra och anta reglerna för att öka medvetenheten om konventionen och hjälpa aktörerna att uppfylla sina juridiska, föreskrivna och yrkesmässiga skyldigheter och etiska principer.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att stödja ett extra arbetsprogram mellan den sjätte och den sjunde översynskonferensen för att fastställa särskilda områden och förfaranden för ytterligare framsteg inom ramen för arbetsprogrammet och att främja sammankallande av en sjunde konferens för översyn av BTV-konventionen som skall hållas senast 2011.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och regeringarna och parlamenten i de övriga stater som är anslutna till BTV-konventionen.