Forslag til beslutning - B6-0586/2006Forslag til beslutning
B6-0586/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

13.11.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes og Achille Occhetto
for PSE-Gruppen
om konventionen om forbud mod bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben (BTWC), klyngebomber og konventionelle våben

Procedure : 2006/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0586/2006
Indgivne tekster :
B6-0586/2006
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0586/2006

Europa-Parlamentets beslutning om konventionen om forbud mod bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben (BTWC), klyngebomber og konventionelle våben

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den tredje gennemgangskonference om konventionen af 1980 om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW), der afholdes i Genève den 7.-17. november 2006,

–  der henviser til den sjette gennemgangskonference om konventionen af 1972 om bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben (BTWC), der afholdes i Genève den 20. november - 8. december 2006,

–  der henviser til EU's fælles aktion af 27. februar 2006 vedrørende BTWC, der skal fremme den universelle anvendelse af BTWC og støtte dens gennemførelse i de stater, der er parter i denne konvention, for at sikre, at disse stater udmønter de internationale forpligtelser i BTWC i deres nationale lovgivning og administrative forskrifter,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende BTWC, som der blev opnået enighed om sideløbende med den fælles aktion, og hvori medlemsstaterne forpligtede sig til at forelægge rapporter om tillidsskabende foranstaltninger for FN og lister over relevante eksperter og laboratorier for FN's generalsekretær for at lette eventuelle undersøgelser af påstået brug af kemiske og biologiske våben,

–   der henviser til Rådets fælles holdning af 20. marts 2006 vedrørende gennemgangskonferencen i 2006 om konventionen om biologiske våben og toksinvåben (BTWC), der har til formål yderligere at styrke BTWC og fremme et godt resultat af den sjette gennemgangskonference,

–  der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi og EU's strategi for masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler, vedtaget i 2003, og til sin beslutning af 17. november 2005 om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben: Europa-Parlamentets rolle,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at BTWC, der blev åbnet for undertegnelse i 1972 og trådte i kraft i 1975, er den første multilaterale nedrustningstraktat, der forbyder en hel kategori af våben, og til, at der i øjeblikket er 155 stater, der er parter i konventionen, og at yderligere 16 stater har undertegnet, men endnu ikke ratificeret konventionen,

B.  der henviser til, at den sjette gennemgangskonference, der finder sted i Genève fra den 20. november til den 8. december 2006, vil være den første mulighed for de stater, der er parter i konventionen, til at undersøge konventionens anvendelse siden den femte gennemgangskonference, der sluttede i 2002, og ligeledes henviser til, at gennemgangskonferencen giver de stater, der er parter i konventionen, mulighed for at bekræfte deres tilslutning til det fuldstændige forbud mod biologiske våben og til at drøfte problemer med eller mangler ved konventionens anvendelse,

C.  der henviser til, at den første del af den femte BTWC-gennemgangskonference i 2001 endte som en fiasko, først og fremmest fordi den amerikanske regering trak sig fra forhandlingerne om at udforme en retligt bindende mekanisme for at styrke overholdelsen af konventionen,

1.  understreger, at Den Europæiske Unions formål bør være at bygge videre på BTWC-ordningens succes, at styrke BTWC yderligere og at arbejde for et godt resultat af den sjette gennemgangskonference,

2.  glæder sig over Rådets og Kommissionens konsekvente diplomatiske bestræbelser for at holde liv i de internationale bestræbelser for at styrke BTWC og anerkender EU's rolle i forbindelse med undersøgelsen af mulighederne for frivillige ikke-bindende inspektioner som led i tillidsskabende foranstaltninger og styrkelsen af den nationale lovgivning op til gennemgangskonferencen;

3.  tillægger derfor en grundig og fuldstændig gennemgang af BTWC's anvendelse stor betydning med henblik på at udpege, drøfte og nå til enighed om de foranstaltninger, der skal træffes for yderligere at styrke konventionen;

4.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremme alle staters tiltrædelse af BTWC, bl.a. ved at opfordre alle stater, der ikke er parter heri, til ikke at vente længere med at tiltræde konventionen, og ved at arbejde hen imod, at forbuddet mod biologiske våben og toksinvåben gøres til universelt bindende folkeretlige regler;

5.  opfordrer derfor EU til at tage dette spørgsmål op i de transatlantiske fora, særlig NATO, og til at overbevise den amerikanske regering om, at man fra amerikansk side bør opgive sit unilaterale standpunkt og bidrage til atter at fremme tanken om et forstærket multilateralt regelgrundlag;

6.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremme alle parters fulde opfyldelse af forpligtelserne i henhold til BTWC og om nødvendigt styrke de nationale gennemførelsesforanstaltninger, herunder straffelovgivningen samt kontrollen med patogene mikroorganismer og toksiner inden for BTWC's rammer;

7.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at bidrage til at forbedre de mekanismer, der kontrollerer overholdelsen hos de stater, der er parter i konventionen, ved at fremme bestræbelserne på at øge gennemsigtigheden, idet parterne øger deres udveksling af oplysninger, bl.a. således at man indkredser foranstaltninger til at vurdere og fremme den nationale dækning og nytteværdien af tillidsskabende foranstaltninger;

8.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremme opfyldelse af forpligtelserne i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1540, navnlig for at fjerne risikoen for, at biologiske våben eller toksinvåben anskaffes eller anvendes til terrorformål, herunder terroristers eventuelle adgang til materialer, udstyr og viden, der kan anvendes til udvikling og fremstilling af biologiske våben og toksinvåben;

9.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremme overvejelser og beslutninger om yderligere tiltag med hensyn til den hidtidige indsats i forbindelse med det ekstraordinære arbejdsprogram i perioden 2003-2005 og bestræbelserne på at drøfte og fremme en fælles forståelse og en effektiv indsats med hensyn til navnlig: styrkelse af den internationale kapacitet til at reagere på, undersøge og begrænse virkningerne af tilfælde af påstået brug af biologiske våben eller toksinvåben eller mistænkelige sygdomsudbrud; styrkelse og udvidelse af de nationale og internationale institutionelle bestræbelser samt de eksisterende ordninger for overvågning, konstatering, diagnosticering og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, der rammer mennesker, dyr og planter; indhold, offentliggørelse og vedtagelse af adfærdskodekser for videnskabsfolk inden for områder, der har relevans for konventionen, med henblik på at øge kendskabet til konventionen og hjælpe relevante aktører til at overholde deres retlige, forskriftsmæssige og professionelle forpligtelser samt etiske principper;

10.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at støtte et yderligere ekstraordinært arbejdsprogram i perioden mellem sjette og syvende gennemgangskonference, til at udpege særlige områder og procedurer, med hensyn til hvilke der skal gøres yderligere fremskridt under arbejdsprogrammet, og til at fremme indkaldelsen til en syvende konference til gennemgang af BTWC, der skal afholdes senest i 2011;

11.  hilser med tilfredshed, at protokol V til CCW-konventionen - en protokol, der vedrører eksplosive krigsefterladenskaber - træder i kraft i november 2006; er ikke desto mindre overbevist om, at langt flere stater bør undertegne og ratificere CCW og de fem tillægsprotokoller til denne konvention; opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at sikre, at alle EU-medlemsstater behørigt undertegner og ratificerer denne protokol, og at alle lande, der modtager bistand til nedrustning, gør det samme, også selv om de endnu ikke har tiltrådt CCW (f.eks. Libanon);

12.  opfordrer indtrængende EU og EU-medlemsstaterne til - i overensstemmelse med CCW's målsætning om at udfærdige protokoller om relevante våbensystemer efter behov og med henblik på at udarbejde en særlig konvention om dette spørgsmål - at slå til lyd for, at der udfærdiges en særlig protokol VI med et utvetydigt forbud mod produktion, lagring, overførsel og anvendelse af alle former for klyngebomber;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og regeringerne og parlamenterne i de stater, der er parter i BTWC.