Πρόταση ψηφίσματος - B6-0586/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0586/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

13.11.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes και Achille Occhetto
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τη Σύμβαση για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξικών όπλων (BTWC) των βομβών διασποράς και των συμβατικών όπλων

Διαδικασία : 2006/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0586/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0586/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0586/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σύμβαση για την απαγόρευση των βιολογικών και τοξικών όπλων (BTWC) των βομβών διασποράς και των συμβατικών όπλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Τρίτη Διάσκεψη Αναθεώρησης του 1980 για ορισμένα συμβατικά όπλα (CCW) που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 7 έως 17 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης του 1972 της Σύμβασης για τα βιολογικά και τοξικά όπλα (BTWC) που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση της ΕΕ της 27ης Φεβρουαρίου 2006 σε σχέση με την ΒΤWC με στόχο την προώθηση της τελευταίας σε παγκόσμιο επίπεδο και την υποστήριξη της εφαρμογής της από τα συμβαλλόμενα κράτη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη αυτά θα μεταφέρουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που προβλέπει η ΒΤWC στο εθνικό τους δίκαιο και θα λάβουν διοικητικά μέτρα,

–  έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ σε σχέση με την ΒΤWC που συμφωνήθηκε παράλληλα με την Κοινή Δράση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης επιστρέφει στα Ηνωμένα Έθνη και απαριθμεί τους σχετικούς εμπειρογνώμονες και εργαστήρια στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διευκολυνθεί η οποιαδήποτε έρευνα για πιθανή χρήση χημικών και βιολογικών όπλων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης του 2006 της ΒΤWC με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τελευταίας και την προώθηση ενός επιτυχούς αποτελέσματος στο πλαίσιο της Έκτης Διάσκεψης Αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική Ασφαλείας του 2003 της ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με όπλα μαζικής καταστροφής και τα μέσα παράδοσής τους όπως αυτή ενεκρίθη το 2003, καθώς και το ψήφισμά του για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής: ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενεκρίθη στις 17 Νοεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΒΤWC που υπεβλήθη προς υπογραφή το 1972 και ετέθη σε ισχύ το 1975 είναι η πρώτη πολυμερής συνθήκη αφοπλισμού που απαγορεύει μια ολόκληρη κατηγορία όπλων και ότι απαριθμεί σήμερα 155 συμβαλλόμενα κράτη ενώ άλλα 16 την έχουν υπογράψει χωρίς όμως να την έχουν ακόμη κυρώσει,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 20 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2006 θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για τα συμβαλλόμενα κράτη να εξετάσουν τη λειτουργία της σύμβασης δεδομένου ότι η Πέμπτη Διάσκεψη Αναθεώρησης ολοκληρώθηκε το 2002 και ότι θα παράσχει στα συμβαλλόμενα κράτη την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την πλήρη απαγόρευση των βιολογικών όπλων και την αντιμετώπιση των οποιονδήποτε προβλημάτων ή δυσχερειών στη λειτουργία της σύμβασης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο τμήμα της Διάσκεψης Αναθεώρησης του 2001 της ΒΤWC κατέληξε σε αποτυχία που οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αποχώρηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού συμμόρφωσης και ενίσχυσης,

1.  υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να συνίσταται στην προσπάθεια για την επιτυχία του καθεστώτος BTWC, την περαιτέρω ενίσχυση της ΒΤWC και την προώθηση ενός επιτυχούς αποτελέσματος στο πλαίσιο της Έκτης Διάσκεψης Αναθεώρησης·

2.  χαιρετίζει τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες του Συμβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να διατηρηθούν εν ζωή οι διεθνείς προσπάθειες για την ενίσχυση της BTWC και αναγνωρίζει το ρόλο της ΕΕ στην προώθηση των εθελοντικών μη δεσμευτικών επιθεωρήσεων ως μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης καθώς και ενίσχυση της διεθνούς νομοθεσίας στην πορεία προς στη Διάσκεψη Αναθεώρησης·

3.  αποδίδει ως εκ τούτου μεγάλη προσοχή σε μια συνολική και πλήρη αναθεώρηση της λειτουργίας της ΒΤWC προκειμένου να εντοπιστούν, να συζητηθούν και να συμφωνηθούν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της σύμβασης·

4.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την οικουμενική προσχώρηση όλων των κρατών στην ΡΤWC περιλαμβανομένης της έκκλησης σε όλα τα κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να εργαστούν προκειμένου η απαγόρευση των βιολογικών και τοξικών όπλων να κηρυχθεί δεδηλωμένος παγκοσμίως δεσμευτικός κανόνας του διεθνούς δικαίου·

5.  ενθαρρύνει ως εκ τούτου την ΕΕ να θέσει το θέμα στα διατλαντικά φόρα, ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ και να πείσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναθεωρήσει την μονομερή της στάση συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ενισχυμένου πολυμερούς πλαισίου·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βάσει της ΡΤWC και όπου τούτο είναι αναγκαίο, να ενισχύσουν τα διεθνή μέτρα εφαρμογής, περιλαμβανομένης της ποινικής νομοθεσίας και του ελέγχου των παθογενών μικροοργανισμών και τοξινών στο πλαίσιο της ΡΤWC·

7.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συμβάλλουν στη βελτίωση των μηχανισμών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης των συμβαλλομένων κρατών με την προώθηση των προσπαθειών για την ενίσχυση της διαφάνειας με ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, περιλαμβανομένων των μέτρων εντοπισμού προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενισχυθεί η κάλυψη της κάθε χώρας και η χρησιμότητα του μηχανισμού μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης·

8.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βάσεις του ψηφίσματος 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα δε να εξαλείψουν τον κίνδυνο να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν βιολογικά ή τοξικά όπλα για τρομοκρατικούς σκοπούς, περιλαμβανομένης της πιθανής πρόσβασης των τρομοκρατών στο υλικό, εξοπλισμό και γνώση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και την παραγωγή βιολογικών και τοξικών όπλων·

9.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εξέταση και να λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά το έργο που έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ενδιάμεσου προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα από το 2003 έως το 2005 και τις προσπάθειες για συζήτηση και προώθηση κοινής κατανόησης και αποτελεσματικής δράσης ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών ικανοτήτων ανταπόκρισης, τη διερεύνηση και τη μείωση των συνεπειών σε περιπτώσεις υποτιθέμενης χρήσης βιολογικών ή τοξικών όπλων ή υπόπτων ξεσπασμάτων ασθενειών· ενίσχυση και διεύρυνση των διεθνών και εθνικών θεσμικών προσπαθειών και των υφισταμένων μηχανισμών για την επιτήρηση, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά· το περιεχόμενο, την εξάπλωση και την έγκριση κωδίκων συμπεριφοράς για τους επιστήμονες στον τομέα που εμπίπτει το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης προκειμένου α ευαισθητοποιηθεί το κοινό ως προς τη σύμβαση και να βοηθηθούν οι σχετικοί παράγοντες να συμμορφωθούν με τις νομικές, ρυθμιστικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις καθώς και τις ηθικές αρχές·

10.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ένα νέο πρόγραμμα εργασίας στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την Έκτη έως την Έβδομη Διάσκεψη Αναθεώρησης προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένοι τομείς και διαδικασίες για περαιτέρω πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού και να προωθηθεί η σύγκληση της Έβδομης Διάσκεψης Αναθεώρησης της ΒΤWC που θα πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από το 2011·

11.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα συμβατικά όπλα (CCW) σχετικά με τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου θα τεθεί σε ισχύ το Νοέμβριο του 2006· είναι ωστόσο πεπεισμένο ότι πολύ περισσότερα κράτη θα υπογράφουν και θα κυρώσουν τη CCW και το Πέμπτο Πρωτόκολλο αυτής· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να πράξουν ότι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα υπογράψουν και θα κυρώσουν το Πρωτόκολλο αυτό και ότι όλες οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια για τον αφοπλισμό θα πράξουν το ίδιο έστω και αν δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στην CCW (όπως ο Λίβανος)·

12.  καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απευθύνουν έκκληση - στο πλαίσιο του στόχου της CCW να συνταχθούν πρωτόκολλα για τα σχετικά οπλικά συστήματα όπου τούτο χρειάζεται και με προοπτική το σχεδιασμό μιας ειδικής σχετικής σύμβασης - για τη διατύπωση ενός ειδικού πρωτοκόλλου VI που θα απαγορεύει ρητά την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των κάθε τύπου βομβών διασποράς·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέλη στην BTWC.