Päätöslauselmaesitys - B6-0586/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0586/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

13.11.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes ja Achille Occhetto
PSE-ryhmän puolesta
biologisia ja toksiiniaseita koskevasta yleissopimuksesta (BTWC), rypälepommeista ja tavanomaisista aseista

Menettely : 2006/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0586/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0586/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0586/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma biologisia ja toksiiniaseita koskevasta yleissopimuksesta (BTWC), rypälepommeista ja tavanomaisista aseista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuoden 1980 tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (CCW) kolmannen tarkistuskonferenssin, joka pidetään Genevessä 7.–17. marraskuuta 2006,

–  ottaa huomioon vuoden 1972 biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen (BTWC) kuudennen tarkistuskonferenssin, joka pidetään Genevessä 20. marraskuuta–8. joulukuuta 2006,

–  ottaa huomioon neuvoston 27. helmikuuta 2006 hyväksymän yhteisen toiminnan, jonka tavoitteena on edistää biologisten aseiden kieltosopimuksen maailmanlaajuista täytäntöönpanoa ja tukea sopimusvaltioita biologisten aseiden kieltosopimuksen täytäntöönpanossa sen varmistamiseksi, että sopimusvaltiot saattavat biologisten aseiden kieltosopimuksen kansainväliset velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään ja hallintotoimenpiteitään,

–  ottaa huomioon yhteisen toiminnan yhteydessä hyväksytyn BTWC:tä koskevan EU:n toimintasuunnitelman, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat toimittamaan Yhdistyneille Kansakunnille selvitykset luottamusta lisäävistä toimista ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille luettelot soveltuvista asiantuntijoista ja laboratorioista, jotta helpotettaisiin tutkimuksia epäillystä kemiallisten ja biologisten aseiden käytöstä,

–   ottaa huomioon biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006 neuvoston 20. maaliskuuta 2006 antaman yhteisen kannan, jonka tavoitteena on vahvistaa biologisten aseiden kieltosopimusta entisestään ja työskennellä sen hyväksi, että vuonna 2006 järjestettävästä kuudennesta tarkistuskonferenssista tulee onnistunut,

–  ottaa huomioon EU:n vuoden 2003 turvallisuusstrategian sekä joukkotuhoaseita ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä koskevan vuonna 2003 hyväksytyn EU:n strategian samoin kuin 17. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä: Euroopan parlamentin tehtävä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että BTWC, joka avattiin allekirjoittamista varten 1972 ja tuli voimaan 1975, on ensimmäinen kokonaisen aseluokan kieltävä monenvälinen aseriisuntasopimus, jolla on nykyisin 155 sopimusvaltiota ja jonka 16 muuta valtiota on allekirjoittanut mutta ei vielä ratifioinut,

B.   ottaa huomioon, että Genevessä 20. marraskuuta–8. joulukuuta 2006 pidettävä kuudes tarkistuskonferenssi on sopimusvaltioiden ensimmäinen mahdollisuus tarkastella yleissopimuksen toimintaa vuonna 2002 päättyneen viidennen tarkistuskonferenssin jälkeen ja että konferenssi tarjoaa sopimusvaltioille mahdollisuuden vahvistaa uudelleen sitoumuksensa biologisten aseiden täydelliseen kieltoon ja puuttua ongelmiin tai puutteisiin yleissopimuksen toiminnassa,

C.  ottaa huomioon, että BTWC.n viides tarkistuskonferenssi vuonna 2001 päättyi epäonnistumiseen pääosin siksi, että Yhdysvaltojen hallinto vetäytyi neuvotteluista, jotka koskivat noudattamisen vahvistamista koskevan oikeudellisesti sitovan mekanismin suunnittelua,

1.  korostaa, että Euroopan unionin tavoitteena pitäisi olla luottamus BTWC-järjestelmän menestymiseen, BTWC:n vahvistaminen edelleen ja kuudennen tarkistuskonferenssin onnistumisen edistäminen;

2.  pitää myönteisinä neuvoston ja komission jatkuvia diplomaattisia pyrkimyksiä pitää yllä BTWC:n vahvistamista koskevia kansainvälisiä ponnisteluja ja tunnustaa EU:n roolin pyrkimyksissä edistää vapaaehtoisten ei-sitovien tarkastusten käyttämistä "luottamusta lisäävinä toimina" sekä kansallisen lainsäädännön vahvistamista tarkistuskonferenssin edellä;

3.  pitää sen vuoksi hyvin tärkeänä BTWC:n toiminnan läpikotaista ja täydellistä tarkistusta, jotta identifioitaisiin, keskusteltaisiin ja sovittaisiin toteutettavista toimista yleissopimuksen vahvistamiseksi edelleen;

4.  pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään kaikkien valtioiden liittymistä BTWC:hen ja kehottamaan kaikkia yleissopimukseen kuulumattomia valtioita liittymään siihen viipymättä ja edistämään sitä, että biologisten ja toksiiniaseiden kielto kirjataan kaikkia sitoviin kansainvälisen oikeuden sääntöihin;

5.  kehottaa siksi EU:ta ottamaan tämän asian esille transatlanttisilla foorumeilla, erityisesti Natossa, ja vakuuttamaan Yhdysvaltojen hallinnolle, että sen yksipuolista näkökulmaa ei voida hyväksyä ja että sen on tuettava tehostetun monenvälisen kehyksen ottamista uudelleen käyttöön;

6.  kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään BTWC:stä johtuvien velvoitteiden noudattamista kaikilta osin ja tarvittaessa kansallisten täytäntöönpanotoimien vahvistamista BTWC:n yhteydessä, myös rikoslainsäädäntöä ja patogeenisten mikro-organismien ja myrkkyjen valvontaa;

7.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan sopimusvaltioiden sopimuksen noudattamista koskevien tarkistusmekanismien parantamista edistämällä toimia avoimuuden tehostamiseksi sopimusvaltioiden lisääntyneen tiedonvaihdon kautta, mukaan lukien toimenpiteiden identifiointi maiden kattavuuden ja luottamusta lisääviä toimia koskevan mekanismin käyttökelpoisuuden arvioimiseksi ja tehostamiseksi;

8.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 mukaisten velvoitteiden noudattamista ja erityisesti poistamaan sen riskin, että biologisia aseita tai toksiiniaseita päätyy terroristien haltuun tai että niitä käytetään terrorismiin, ottaen huomioon riskin, että terroristien haltuun päätyy mahdollisesti aineita, välineitä ja tietoja, joita voitaisiin käyttää biologisten aseiden ja toksiiniaseiden kehittämiseen ja valmistamiseen;

9.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita edistämään keskustelua istuntojen välisen ohjelman yhteydessä kaudella 2003–2005 tähän mennessä tehdystä työstä ja päätöksiä jatkotoimista sekä pyrkimystä keskustella ja edistää yhteisymmärrystä sekä tehokasta toimintaa ja erityisesti lisätä kansainvälisiä valmiuksia, jotta voidaan vastata biologisten ja toksiiniaseiden epäiltyyn käyttöön tai epäilyttävien tautien puhkeamiseen sekä tutkia ja lieventää näiden vaikutuksia, vahvistaa ja laajentaa kansallisia ja kansainvälisiä institutionaalisia toimia samoin kuin ihmisiä, eläimiä tai kasveja uhkaavien tartuntatautien nykyisiä valvonta-, diagnosointi- ja torjuntamekanismeja, laatia, antaa ja hyväksyä käytännesäännöt yleissopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla toimiville tieteenharjoittajille, jotta voidaan lisätä tietoisuutta yleissopimuksesta ja auttaa alan toimijoita täyttämään lainsäädännöstä ja määräyksistä johtuvat ammatilliset velvoitteensa sekä eettiset periaatteet;

10.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan uuden istuntojen välisen työohjelman laatimista kuudennen ja seitsemännen tarkistuskonferenssin väliseksi ajaksi, kartoittamaan erityisiä aloja ja menettelyjä, joilla voidaan saavuttaa kehitystä tämän työohjelman yhteydessä, sekä edistämään sitä, että BTWC:n seitsemäs tarkistuskonferenssi pidetään viimeistään vuonna 2011;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että CCW:n viides pöytäkirja sodan räjähtämättömistä jäänteistä tulee voimaan marraskuussa 2006; on kuitenkin vakuuttunut, että monien muiden valtioiden olisi allekirjoitettava ja ratifioitava CCW ja sen viisi pöytäkirjaa; kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään kaiken mahdollisen varmistaakseen, että kaikki EU:n jäsenvaltiot allekirjoittavat ja ratifioivat asianmukaisesti tämän pöytäkirjan ja että myös kaikki aseriisuntatukea saavat maat allekirjoittavat ja ratifioivat pöytäkirjan, vaikka ne eivät ole tähän mennessä liittyneet CCW:hen (esimerkiksi Libanon);

12.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vaatimaan – noudattaen CCW:n ajatusta siitä, että tarvittaessa luodaan pöytäkirjoja merkityksellisistä asejärjestelmistä, ja tähdäten asiaa koskevaan erityiseen yleissopimukseen – erityisen kuudennen pöytäkirjan laatimista kaikentyyppisten rypäleammusten (sirpaloituvat pommit) valmistamisen, varastoinnin, siirron ja käytön yksiselitteiseksi kieltämiseksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä BTCW-sopimusvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.