Förslag till resolution - B6-0586/2006Förslag till resolution
B6-0586/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.11.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes och Achille Occhetto
för PSE-gruppen
om konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTV‑konventionen), klusterbomber och konventionella vapen

Förfarande : 2006/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0586/2006
Ingivna texter :
B6-0586/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0586/2006

Europaparlamentets resolution om konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTV‑konventionen), klusterbomber och konventionella vapen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den tredje konferensen om översyn av 1980 års konvention om vissa konventionella vapen (CCW) som äger rum i Genève den 7–17 november 2006,

–  med beaktande av den sjätte konferensen om översyn av 1972 års konvention om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006,

–  med beaktande av EU:s gemensamma åtgärd av den 27 februari 2006 om BTV‑konventionen, vars syfte var att bidra till att konventionen blir universell och stödja de anslutna staternas genomförande för att garantera att de anslutna staterna införlivar konventionens internationella krav i sin nationella lagstiftning och administrativa föreskrifter,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för BTV-konventionen som antogs parallellt med den gemensamma åtgärden, enligt vilken medlemsstaterna skall anmäla förtroendebyggande åtgärder till FN och ange berörda experter och laboratorier till FN:s generalsekretariat för att underlätta eventuella undersökningar om påstådd användning av kemiska eller biologiska vapen,

–  med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 mars 2006 om 2006 års konferens för översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV‑konventionen) med målen att ytterligare stärka konventionen och främja ett framgångsrikt resultat vid den sjätte översynskonferensen,

–  med beaktande av EU:s säkerhetsstrategi från 2003, EU:s strategi om massförstörelsevapen och deras leveranssätt från 2003 samt Europaparlamentets resolution om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet, som antogs den 17 november 2005,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  BTV-konventionen var färdig för undertecknande 1972 och trädde i kraft 1975. Den var det första multilaterala nedrustningsfördraget med förbud mot en hel vapenkategori. För närvarande har 155 stater anslutit sig och ytterligare 16 har undertecknat men ännu inte ratificerat.

B.  Den sjätte översynskonferensen som äger rum i Genève den 20 november–8 december 2006 blir den första möjligheten för de anslutna staterna att granska hur konventionen fungerar sedan den femte översynskonferensen avslutades 2002. De anslutna staterna får möjlighet att bekräfta sina åtaganden om att genomföra ett totalförbud av biologiska vapen och ta itu med problem eller brister i konventionens genomförande.

C.  Den första delen av den femte konferensen om översyn av BTV-konventionen 2001 slutade med ett misslyckande, huvudsakligen därför att den amerikanska administrationen drog sig tillbaka från förhandlingarna om att utarbeta en rättsligt bindande mekanism för att förbättra efterlevnaden.

1.  Europaparlamentet framhåller att Europeiska unionens mål bör vara att bygga vidare på de framsteg som gjorts genom BTV-konventionen, ytterligare stärka BTV-konventionen och arbeta för att den sjätte översynskonferensen ger ett gott resultat.

2.  Europaparlamentet välkomnar rådets och kommissionens ständiga diplomatiska ansträngningar för att hålla liv i det internationella arbetet för att stärka BTV‑konventionen, och konstaterar att EU spelar en viktig roll när det gäller att främja frivilliga icke-bindande inspektioner som ”förtroendeskapande åtgärder” och stärka nationell lagstiftning inför översynskonferensen.

3.  Europaparlamentet lägger därför stor vikt vid att en noggrann och fullständig översyn görs av hur BTV-konventionen fungerar för att man skall kunna fastställa, diskutera och komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas för att ytterligare stärka konventionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att främja en allmän anslutning till konventionen av alla stater, och att uppmana de stater som inte anslutit sig att göra det utan dröjsmål samt arbeta för en förklaring om att förbudet mot biologiska vapen och toxinvapen skall vara en bindande bestämmelse enligt internationell rätt och gälla i hela världen.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför EU att ta upp frågan i transatlantiska forum, framför allt i NATO, och att övertyga den amerikanska administrationen om att den bör överge sin unilaterala ståndpunkt och bidra till att arbetet med ett starkare multilateralt regelverk kan återupptas.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att verka för att åtagandena enligt BTV-konventionen skall uppfyllas till fullo, och vid behov stärka nationella genomförandeåtgärder, inklusive strafflagstiftning och kontroll över patogena mikroorganismer och toxiner inom ramen för BTV-konventionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att bidra till en förbättring av de mekanismer som används för att kontrollera om de anslutna länderna uppfyller sina åtaganden, genom att främja insatser för bättre insyn genom ökat informationsutbyte mellan de anslutna länderna, och till exempel finna åtgärder för att bedöma och förbättra täckningen av länder och nyttan med mekanismen för förtroendeskapande åtgärder.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att arbeta för att de åtaganden som gjorts enligt resolution 1540 från FN:s säkerhetsråd skall fullgöras, och särskilt att undanröja risken för att biologiska vapen eller toxinvapen skaffas eller används för terroristsyften och terroristers möjlighet att få tillgång till material, utrustning och kunskap som skulle kunna användas i utveckling och produktion av biologiska vapen och toxinvapen.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att verka för diskussioner, och beslut om ytterligare åtgärder, om det arbete som hittills utförts inom programmet mellan konferenserna under 2003–2005 och främja ansträngningarna för att diskutera och få till stånd ett gemensamt synsätt och effektiva åtgärder särskilt när det gäller att förbättra den internationella förmågan att reagera på, utreda och mildra effekterna då misstankar föreligger om att biologiska vapen eller toxinvapen använts eller vid besynnerliga utbrott av sjukdomar, förstärka och bredda nationella och internationella institutioners ansträngningar och befintliga mekanismer för kontroll, upptäckt, diagnos och bekämpning av smittsamma sjukdomar som drabbar människor, djur och växter, utarbeta, utfärda och anta uppföranderegler för vetenskapsmän på konventionens område för att öka medvetenheten om konventionen och hjälpa berörda aktörer att uppfylla sina juridiska, regelmässiga och yrkesmässiga skyldigheter och etiska principer.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att stödja ett extra arbetsprogram mellan den sjätte och den sjunde översynskonferensen för att fastställa särskilda områden och förfaranden för ytterligare framsteg inom ramen för arbetsprogrammet och att främja sammankallandet av en sjunde konferens för översyn av BTV-konventionen som skall hållas senast 2011.

11.  Europaparlamentet välkomnar att CCW-konventionens protokoll V om sprängämnen som inte exploderat träder i kraft i november 2006. Parlamentet är dock övertygat om att många fler länder bör underteckna och ratificera CCW-konventionen och dess fem protokoll. Rådet och kommissionen uppmanas att göra allt de kan för att se till att alla EU:s medlemsstater undertecknar och ratificerar detta protokoll och att också alla länder som mottar nedrustningsstöd gör detta, även om de ännu inte anslutit sig till denna konvention (t.ex. Libanon).

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att – i linje med målen i CCW‑konventionen om att upprätta protokoll om relevanta vapensystem när behov uppstår och i syfte att utarbeta en särskild konvention i frågan – begära att man antar ett särskilt protokoll VI som tydligt förbjuder produktion, lagring, spridning och användning av klusterbomber (splitterbomber).

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringarna och parlamenten i stater anslutna till BTV-konventionen.