Förslag till resolution - B6-0587/2006Förslag till resolution
B6-0587/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.11.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto och Willy Meyer Pleite
för GUE/NGL-gruppen
om konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen

Förfarande : 2006/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0587/2006
Ingivna texter :
B6-0587/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0587/2006

Europaparlamentets resolution om konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den tredje konferensen om översyn av konventionen om vissa konventionella vapen (CCW-konventionen, den så kallade konventionen om inhumana vapen) som skall äga rum i Genève den 7–17 november 2006,

–  med beaktande av den sjätte konferensen om översyn av 1972 års konvention om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006.

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen, särskilt sin resolution av den 14 juni 2001 om protokollet för efterlevnaden av konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen),

–  med beaktande av EU:s strategi mot massförstörelsevapen som antogs 2003 och Europaparlamentets resolution av den 17 november 2005 om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  BTV-konventionen är ytterst allmängiltig eftersom den har undertecknats av det stora flertalet stater (155 den 1 januari 2006, inbegripet alla medlemmar av FN:s säkerhetsråd). Konventionen saknar dock bestämmelser om verifiering för kontroll av efterlevnad och upprättades dessutom under en tid då det potentiella hotet från icke-statliga aktörer med tillgång till biologiska vapen inte erkändes i tillräckligt hög grad.

B.  Vit fosfor användes i striden om Falluja, där arméstyrkor, marina styrkor och irakiska styrkor deltog under Förenta staternas första marina expeditionsstyrka (IMEF).

C.  Israels regering har erkänt att den under kriget mot Libanon anföll Hizbollah-mål med fosforgranater.

D.  Trots att antalet signatärer stadigt ökar (i januari 2006 har 100 parter undertecknat det inledande ramavtalet) är konventionen om vissa konventionella vapen långt ifrån allmängiltig och antalet signatärer är betydligt lägre när det gäller dess fem protokoll som utgör kärnan i konventionen (om icke-detekterbara fragment P1, 1983, 97, minor och minfällor P2, 1983, 87, brandvapen P3, 1983, 93, laservapen som förorsakar blindhet P4, 1998, 82 och sprängämnen som inte exploderat P5, 2006, 23).

E.  Konventionen om vissa konventionella vapen lider också av andra brister såsom avsaknad av kontrollmekanismer (och avsaknad av den politiska vilja som behövs för att säkerställa efterlevnaden), bristande klarhet när det gäller de olika vapentyper som omfattas av konventionen och det faktum att sådana vapen kan användas, och faktiskt används, på ett mycket kontroversiellt och urskillningslöst sätt (så att de orsakar onödiga och oproportionerligt många dödsoffer bland icke-stridande, bland annat genom att de används i stadsområden) utan att för den skull förbjudas av konventionen.

F.  Vid sidan om konventionen om kemiska vapen och icke-spridningsavtalet är det extremt viktigt att både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen fungerar effektivt, inte enbart för att förbjuda krigförande länders användning av dessa och andra inhumana vapentyper utan även för att förbjuda de icke-statliga aktörernas, bland annat terroristers och brottslingars användning av sådana vapen.

Om resultaten av konferensen om översyn av BTV-konventionen och dess framtid

1.  Europaparlamentet påminner om att den femte konferensen om översyn av BTV‑konventionen 2001 slutade med ett misslyckande, huvudsakligen därför att den amerikanska administrationen drog sig tillbaka från (de nästan framgångsrikt slutförda) förhandlingarna om att utarbeta ett rättsligt bindande protokoll för efterlevnadskontroll, det vill säga ett protokoll för verifiering av att stater om är parter i BTV-konventionen följer denna, och därför att samma administration begärde att förhandlingarna om verifiering skulle stoppas helt och hållet.

2.  Europaparlamentet påminner om att den sjätte översynskonferensen är ett tillfälle att på nytt påbörja insatser för att upprätta verkliga och effektiva medel för verifiering av BTV‑konventionen.

3.   Europaparlamentet välkomnar EU:s gemensamma åtgärd i fråga om BTV-konventionen som överenskoms den 27 februari 2006 och den gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 mars 20006 för att främja BTV-konventionens allmängiltighet (bland annat med hjälp av genomförandestöd) och främja ett pragmatiskt arbetsprogram för att förstärka genomförandet och efterlevnaden i signatärstaterna och hos icke-statliga aktörer, som skulle färdigställas i god tid före den sjunde översynskonferensen 2011.

4.   Europaparlamentet välkomnar EU:s (både rådets och kommissionens) ihållande diplomatiska åtgärder för att vidmakthålla de internationella insatserna för att förstärka BTV-konventionen och erkänner EU:s roll när det gäller att främja frivilliga icke‑bindande inspektioner som ”förtroendeskapande åtgärder” och stärka nationell lagstiftning inför översynskonferensen.

5.   Icke desto mindre är Europaparlamentet oroat över att EU:s och stora delar av det internationella samfundets ovilja att bemöta Förenta staternas vägran att understödja ett bindande verifieringsprotokoll skadar BTV-konventionens framtid och trovärdighet.

Om resultaten av konferensen om översyn av konventionen om vissa konventionella vapen och dess framtid

6.   Europaparlamentet välkomnar att protokoll V till konventionen om vissa konventionella vapen, som handlar om sprängämnen som inte exploderat, kommer att träda i kraft i november 2006. Parlamentet är dock övertygat om att många fler stater bör underteckna och ratificera protokollet och uppmanar rådet och kommissionen att göra allt de kan för att säkerställa att alla EU-medlemsstater undertecknar och ratificerar detta protokoll på tillbörligt sätt.

7.   Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att – i linje med CCW‑konventionens mål om att upprätta protokoll om relevanta vapensystem när behov uppstår och i avvaktan på en särskild konvention om denna fråga – begära att man antar ett särskilt protokoll VI för att stoppa produktionen, spridningen och användningen av klusterammunition (multipelbomber).

8.   Europaparlamentet upprepar att man måste förbjuda användningen av vapen innehållande vit fosfor och FAE-vapen (fuel air explosives) samt stoppa användningen av stridsspetsar som innehåller (utarmat) uran och ta initiativ till att införa detta förbud i protokoll III till konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) i syfte att hörsamma uppmaningar från Internationella Röda korset och andra hjälporganisationer angående ett totalförbud mot användningen av fosfor mot människor.

9.   Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att arbeta hårt för att säkerställa att tillämpningsområdet för protokoll III till konventionen om vissa konventionella vapen, som handlar om brandvapen, utvidgas i syfte att förebygga fortsatt användning av granater med vit fosfor mot militära och civila mål, samt för att stoppa användningen av stridsspetsar som innehåller (utarmat) uran.

10.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och Israel, vilka inte har undertecknat protokoll III, att förebygga användning av vit fosfor och underteckna protokoll III, varigenom de skulle acceptera förbudet mot användning av vit fosfor.

Med avseende på både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen

11.  Europaparlamentet uppmanar både rådet och kommissionen att arbeta hårt för att se till att man inom överskådlig framtid förser både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen med ett ständigt sekretariat för att övervaka att de genomförs med framgång, i likhet med organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) som i detta syfte inrättades genom konventionen om kemiska vapen.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att se till att FN:s säkerhetsråds resolution 1540 genomförs fullt ut samt att överväga att utvidga dess tillämpningsområde till att utöver massförstörelsevapen även omfatta inhumana konventionella vapen.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, projektet om skydd mot biologiska vapen i Genève (BWPP), FN:s generalsekreterare och alla FN:s medlemsstater.