Πρόταση ψηφίσματος - B6-0611/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0611/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

13.11.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
της Angelika Beer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τα βιολογικά όπλα και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα (Διασκέψεις Αναθεώρησης των Συμβάσεων BTWC και CCW το Νοέμβριο 2006) και την ανάγκη απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς

Διαδικασία : 2006/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0611/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0611/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0611/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα βιολογικά όπλα και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα (Διασκέψεις Αναθεώρησης των Συμβάσεων BTWC και CCW το Νοέμβριο 2006) και την ανάγκη απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Τρίτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης του 1980 για ορισμένα συμβατικά όπλα (CCW, η αποκαλούμενη ‘σύμβαση για τα απάνθρωπα όπλα’) που λαμβάνει χώρα στη Γενεύη από τις 7 έως τις 17 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την Έκτη Διάσκεψη Αναθεώρησης της Σύμβασης του 1972 για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (BTWC), που θα λάβει χώρα στη Γενεύη από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2006,

–  λαμβάνοντας υπόψη και επικυρώνοντας την άποψή του ότι, εν αναμονή της πλήρους απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς, όλα τα κράτη θα πρέπει να δεχτούν μια γενική αναστολή της παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους (ως ζητείται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2003 για τα επιβλαβή αποτελέσματα από μη εκραγέντες εκρηκτικούς μηχανισμούς (νάρκες κατά προσωπικού και βόμβες διασποράς) και όπλα που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του τόσο για την BTWC όσο και την CCW, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2001 για το Πρωτόκολλο Τήρησης της BTWC,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ασφάλεια του 2003, τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής και τους Φορείς τους που εγκρίθηκε το 2003 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2005 για τη Μη Διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής: ένας ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη το σχεδόν καθολικό χαρακτήρα της Σύμβασης της BTWC, που έχει υπογραφεί από μεγάλη πλειοψηφία κρατών (155 από 1ης Ιανουαρίου 2006, μεταξύ των οποίων όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ), αλλά ότι μολοντούτο η Σύμβαση χωλαίνει λόγω της απουσίας διατάξεων επαλήθευσης προς εξασφάλιση της τήρησής της· δεδομένου επίσης ότι η Σύμβαση εκπονήθηκε σε περίοδο κατά την οποία δεν είχε αναγνωριστεί δεόντως η δυνητική απειλή από μη κρατικούς παράγοντες οπλισμένους με βιολογικά όπλα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σταθερή αύξηση των συμβεβλημένων μερών (100 τον Ιανουάριο 2006 όσον αφορά την εισαγωγική συμφωνία πλαίσιο), η CCW απέχει πολύ από του να είναι καθολική και ότι ο αριθμός των κρατών που την έχουν υπογράψει είναι σημαντικά μικρότερος για τα πέντε πρωτόκολλά της που περιέχουν το ουσιαστικό μέρος της Σύμβασης (μη ανιχνεύσιμα θραύσματα Πρωτόκολλο 1, ισχύον από το 1983, υπογεγραμμένο από 97 κράτη την 1η Ιανουαρίου 2006, νάρκες και παγίδες Π2, 1983, 87, εμπρηστικά όπλα Π3, 1983, 93, λέηζερ που προκαλούν τύφλωση Π4, 1998, 82 και εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου Π5, 2006, 23),

Γ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η CCW, παρότι πρέπει να θεωρείται ως σταδιακή προσέγγιση του αφοπλισμού μέσω της ‘ρύθμισης της χρήσης’, έχει άλλες ατέλειες όπως: η απουσία μηχανισμών επαλήθευσης (και της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για την εξασφάλιση της τήρησης)· η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τα είδη των όπλων που καλύπτει η Σύμβαση· ο εθελοντικός χαρακτήρας των διατάξεων· και το γεγονός ότι τέτοια όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν (και χρησιμοποιούνται) με άκρως αμφισβητήσιμο και αδιάκριτο τρόπο (πρόκληση περιττών και δυσανάλογων απωλειών μεταξύ αμάχων, χρήση σε αστικές περιοχές) χωρίς όμως να απαγορεύονται ακόμη από τη Σύμβαση,

Δ.  αναγνωρίζοντας ότι - όπως στην περίπτωση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα και της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων - η αποτελεσματική λειτουργία τόσο της BTWC όσο και της CCW είναι εξαιρετικά σημαντική για να απαγορευθεί η χρήση απάνθρωπων ειδών όπλων όχι μόνο από εμπόλεμα κράτη, αλλά και από μη κρατικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων τρομοκράτες και εγκληματίες,

Ε.  ανησυχώντας για την εκτεταμένη χρήση πυρομαχικών διασποράς από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Αμύνης (IDF) κατά τον πρόσφατο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ως παραδέχτηκαν οι IDF στις 22 Αυγούστου 2006, και για την εκ μέρους των Χεσμπολάχ ευρεία χρήση όπλων κατά πολιτών στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων σχεδιασμένων κατά τρόπον ώστε να επιφέρουν τη μέγιστη δυνατή ζημία σε πολίτες, ως κατήγγειλε τη Διεθνής Αμνηστία στις 14 Σεπτεμβρίου 2006,

ΣΤ.  επιβεβαιώνοντας ότι τα πυρομαχικά διασποράς συνιστούν απάνθρωπα όπλα που επιφέρουν αδιακρίτως υπερβολικές ζημίες σε πολίτες τόσο με την έκρηξή τους κατά τη στιγμή της επίθεσης όσο και με την μετά τη διένεξη μόλυνση περιοχών από μη εκραγέντες εκρηκτικούς μηχανισμούς· τονίζοντας ότι αυτό το πρόβλημα απειλεί την οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν και πεπεισμένο ότι οι τεχνικές λύσεις όπως ο περιορισμός του ποσοστού των βομβιδίων που δεν εκρήγνυνται έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος,

Έκβαση της διάσκεψης αναθεώρησης της BTWC και το μέλλον της

1.  υπενθυμίζει ότι το πρώτο μέρος της 5ης Διάσκεψης Αναθεώρησης της BTWC το 2001 κατέληξε σε αποτυχία κυρίως λόγω της αποχώρησης της αμερικανικής κυβέρνησης του κ. Bush από τις (σχεδόν επιτυχώς ολοκληρωθείσες) διαπραγματεύσεις για την εκπόνηση νομικώς δεσμευτικού μηχανισμού ενίσχυσης της τήρησης (ήτοι ενός πρωτοκόλλου για να επαληθεύεται ότι τα κράτη που έχουν υπογράψει την BTWC τηρούν τη Σύμβαση) και του αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ να τερματιστεί δια παντός η εντολή της διαπραγματευτικής διαδικασίας για τη διαδικασία επαλήθευσης·

2.  υπενθυμίζει ότι η 6η Αναθεωρητική Διάσκεψη αποτελεί ευκαιρία για νέες προσπάθειες προς επίτευξη αυθεντικών και αποτελεσματικών μέσων επαλήθευσης της BTWC·

3.  χαιρετίζει την Κοινή Δράση της ΕΕ που συμφωνήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006 όσον αφορά τη BTWC και την Κοινή Θέση που εγκρίθηκε στις 20 Μαρτίου 2006 προς προαγωγή της καθολικότητας της BTWC (μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την εφαρμογή) και προς προώθηση ρεαλιστικού προγράμματος εργασιών μεταπαρακολούθησης προς βελτίωση της εφαρμογής και τήρησης της Σύμβασης από τα κράτη που την έχουν υπογράψει καθώς και από μη κρατικούς παράγοντες, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως για την 7η Αναθεωρητική Διάσκεψη το 2011·

4.  χαιρετίζει τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ (τόσο του Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής) για να μην εγκαταλειφθούν οι διεθνείς προσπάθειες ενίσχυσης της BTWC, και αναγνωρίζει το ρόλο της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της διερεύνησης των εθελοντικών μη δεσμευτικών επιθεωρήσεων ως ‘μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης’ καθώς και την ενίσχυση των εθνικών νομοθεσιών στην περίοδο μέχρι την Αναθεωρητική Διάσκεψη·

5.  προβληματίζεται πάντως για το γεγονός ότι η προφανής απροθυμία της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας γενικώς να αντιταχθούν στην απόρριψη από τις ΗΠΑ του ενδεχομένου ενός νομικώς δεσμευτικού πρωτοκόλλου αποβαίνει εις βάρος του μέλλοντος της BTWC και της αξιοπιστίας της·

6.  παροτρύνει επομένως την ΕΕ να θέσει το ζήτημα αυτό στα διατλαντικά φόρα (ιδίως το NATO) και να καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι η μονομερής της άποψη είναι απαράδεκτη·

Έκβαση της Αναθεωρητικής Διάσκεψης της CCW και το μέλλον της, και ανάγκη απαγόρευσης των πυρομαχικών διασποράς

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κατά την έναρξη της Διάσκεψης Αναθεώρησης της CCW δεν ανακοινώθηκε δημόσια μια ξεκάθαρη κοινή θέση της ΕΕ για τις προθέσεις και τακτικές όσον αφορά τη Διάσκεψη ή την ουσία και έκβασή της·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασαφηνίσουν το πεδίο του Πρωτοκόλλου III της CCW για τα Εμπρηστικά Όπλα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω χρήση οβίδων άσπρου φωσφόρου κατά στρατιωτικών και πολιτικών στόχων και να παύσει η χρήση κεφαλών (απεμπλουτισμένου) ουρανίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο V της CCW για τα Εκρηκτικά Υπολείμματα Πολέμου τέθηκε σε ισχύ τη 12η Νοεμβρίου 2006 και έχει συνεπώς καταστεί δεσμευτικό διεθνές δίκαιο· τονίζει ότι τούτο σημαίνει ότι τα κράτη πρέπει να καθαρίσουν την επικράτειά τους από μη εκραγέντες μηχανισμούς προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων μετά από διενέξεις· τονίζει επίσης ότι το Πρωτόκολλο αυτό υποχρεώνει τα μέρη που είναι υπεύθυνα για τα υπολείμματα να συμβάλουν στην εκκαθάρισή τους, ακόμη και εάν το περί ου ο λόγος έδαφος δεν είναι υπό τον έλεγχό τους· εμμένει ότι το Πρωτόκολλο αυτό ισχύει για όλα τα είδη μη εκραγέντων εκρηκτικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών διασποράς·

10.  τονίζει ότι πολύ περισσότερα κράτη πρέπει να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρωτόκολλο αυτό (καθώς και τη Σύμβαση Πλαίσιο της CCW και τα τέσσερα άλλα πρωτόκολλα) και ότι, εξαιτίας της αδυναμίας του κειμένου και του ‘εθελοντικού’ χαρακτήρα των περισσοτέρων διατάξεών του, η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την αποφασιστική και ενδελεχή εφαρμογή του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο ισχύει μόνον για τους μελλοντικούς πολέμους· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα υπογράψουν και επικυρώσουν το πρωτόκολλο αυτό και ότι όλες οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια αφοπλισμού θα υπογράψουν και επικυρώσουν και το πρωτόκολλο, έστω και εάν δεν έχουν μέχρι τούδε προσχωρήσει στη CCW (π.χ. Λίβανος)·

11.  χαιρετίζει την έκκληση του Jan Egeland, συντονιστή της βοήθειας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Kofi Annan επ’ ευκαιρία της έναρξης της Διάσκεψης Αναθεώρησης της CCW να θεσπίσουν όλα τα κράτη αναστολή (‘πάγωμα’) της χρήσης πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένες περιοχές και την καταστροφή των ‘ανακριβών και αναξιόπιστων πυρομαχικών διασποράς’·

12.  υποστηρίζει την έκκληση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (ICRC) κατά τη Διάσκεψη Αναθεώρησης της CCW για την καταστροφή των αποθεμάτων τέτοιων όπλων και τη διεξαγωγή συνάντησης εμπειρογνωμόνων στις αρχές του 2007 προς εξακρίβωση των στοιχείων που θα πρέπει να περιληφθούν σε μια συνθήκη για τα πυρομαχικά διασποράς·

13.  χαιρετίζει ένθερμα το γεγονός ότι, σε συνάντηση για τη CCW το Σεπτέμβριο του 2006, έξι κράτη (Αυστρία, Βατικανό, Ιρλανδία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία και Σουηδία) ζήτησαν να εξεταστεί ένα ‘νομικά δεσμευτικό μέσο που λαμβάνει υπόψη τις ανθρωπιστικές ανησυχίες που δημιουργούν τα πυρομαχικά διασποράς’ και ότι κατά τις πρώτες τρεις μέρες της Διάσκεψης Αναθεώρησης της CCW η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από την Αργεντινή, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, την Ισπανία την Κόστα Ρίκα, το Λιχτενστάιν, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, ενώ πολλές άλλες χώρες δήλωσαν την πρόθεσή τους να το πράξουν και αυτές· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή όσο το δυνατόν ενεργητικότερα·

14.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων του Βελγίου και της Νορβηγίας, για τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας προς απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς στην επικράτεια και τις ένοπλες δυνάμεις τους·

15.  τονίζει την ανάγκη να αρχίσει πάραυτα η διεθνής κοινότητα διαπραγματεύσεις προς σύγκληση συνεκτικής και αποτελεσματικής Διάσκεψης για την παγκόσμια απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς, όπως έγινε και με τις νάρκες κατά του προσωπικού·

16.  εν αναμονή της Σύμβασης αυτής, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν - στο πνεύμα του στόχου της CCW να εκπονεί πρωτόκολλα για σχετικά οπλικά συστήματα όποτε παρίσταται ανάγκη - τη δημιουργία ειδικού Πρωτοκόλλου VI προς τερματισμό της παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης πυρομαχικών διασποράς·

17.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του NATO να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία που θα απαγορεύει την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση πυρομαχικών διασποράς (συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων κατά των τραπεζών και εταιριών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό), και να διακηρύξουν δημοσίως ότι τα πυρομαχικά αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις τους σε καμία διεθνή επιχείρηση υπό τη διοίκησή τους·

BTWC και CCW

18.  καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργαστούν σκληρά για να εξασφαλίσουν ότι, στο προβλέψιμο μέλλον, τόσο η BTWC όσο και η CCW θα αποκτήσουν μόνιμη γραμματεία που θα επιβλέπει την επιτυχή εφαρμογή τους, κατ’ αναλογία προς τον https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=872540&srcLang=el&fromresults=trueΟργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), που δημιουργήθηκε επ’ αυτού από τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα·

19.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το Ψήφισμα 1540 της 28ης Απριλίου 2004 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής μεταξύ μη κρατικών παραγόντων θα τύχει οικουμενικής εφαρμογής και να εξετάσουν τη διεύρυνση του πεδίου της πέραν των όπλων μαζικής καταστροφής ώστε να περιληφθούν και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους σχετικούς ειδικευμένους ΜΚΟ και στο Γενικό Γραμματέα και σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών.