Förslag till resolution - B6-0611/2006Förslag till resolution
B6-0611/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.11.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Angelika Beer
för Verts/ALE-gruppen
om biologiska vapen och inhumana konventionella vapen (konferenserna i november 2006 om översyn av BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen) och behovet av förbud mot klusterammunition

Förfarande : 2006/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0611/2006
Ingivna texter :
B6-0611/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0611/2006

Europaparlamentets resolution om biologiska vapen och inhumana konventionella vapen (konferenserna i november 2006 om översyn av BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen) och behovet av förbud mot klusterammunition

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den tredje konferensen om översyn av 1980 års konvention om förbud mot vissa konventionella vapen (CCW-konventionen, den så kallade konventionen om inhumana vapen), som skall äga rum i Genève den 7 till 17 november 2006,

–  med beaktande av den sjätte konferensen om översyn av 1972 års konvention om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november till 8 december 2006,

–  med beaktande och bekräftande av parlamentets åsikt att alla stater, i avvaktan på ett totalförbud mot klusterammunition, bör acceptera ett allmänt moratorium för tillverkning, lagring, spridning och användning av denna (vilket bland annat krävdes i parlamentets resolution av den 13 februari 2003 om skadliga följder av vapen som inte exploderat (landminor och klusterammunition) och ammunition som innehåller utarmat uran),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen, särskilt sin resolution av den 14 juni 2001 om protokollet för efterlevnad av konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen (BTV-konventionen),

–  med beaktande av EU:s strategi mot massförstörelsevapen från 2003, EU:s strategi om massförstörelsevapen och deras leveranssätt från 2003 och Europaparlamentets resolution om icke-spridning av massförstörelsevapen: en roll för Europaparlamentet, som antogs den 17 november 2005,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  BTV-konventionen är nästan allmängiltig eftersom den har undertecknats av det stora flertalet stater (155 stater den 1 januari 2006, inbegripet alla medlemmar av FN:s säkerhetsråd). Konventionen saknar dock bestämmelser om kontroll av efterlevnaden. Konventionen upprättades dessutom under en tid då det potentiella hotet från icke-statliga aktörer med tillgång till biologiska vapen inte erkändes i tillräckligt hög grad.

B.  Trots att antalet signatärer stadigt ökar (100 stater i januari 2006 för det inledande ramavtalet) är konventionen om vissa konventionella vapen långt ifrån allmängiltig och antalet signatärer är betydligt lägre för konventionens fem protokoll som omfattar konventionens huvudsakliga innehåll (om icke-detekterbara utbrott, protokoll 1, i kraft sedan 1983, 97 signatärstater den 1 januari 2006; minor och fällor, P2, 1983, 87; brandvapen, P3, 1983, 93; laservapen som förorsakar blindhet, P4, 1998, 82; sprängämnen som inte exploderat, P5, 2006, 23).

C.  Även om konventionen om vissa konventionella vapen skall ses som en stegvis ansats i riktning mot nedrustning genom ”reglering av användningen”, innehåller den andra brister som exempelvis avsaknaden av verifieringsmekanismer (och den politiska vilja som behövs för att garantera efterlevnad), bristande tydlighet kring vilka vapentyper den omfattar, bestämmelsernas frivilliga karaktär, faktumet att sådana vapen kan användas och används på mycket kontroversiella och urskillningslösa sätt (förorsakande av onödiga och oproportionerligt omfattande dödsfall bland icke-stridande, samt användning i stadsområden) utan att vara förbjudna enligt konventionen.

D.  Vid sidan av konventionen om kemiska vapen och icke-spridningsavtalet är det extremt viktigt att både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen fungerar effektivt, inte enbart för att förbjuda krigförande länders användning av inhumana vapentyper utan även de icke-statliga aktörernas, bland annat terrorister och brottslingar.

E.  Det är oroande att Israels försvarsstyrkor i det senaste kriget mellan Israel och Hizbollah i södra Libanon i stor omfattning använt klusterammunition, vilket de medgav den 22 augusti 2006, och att Hizbollah i stor omfattning använt vapen mot civila i Israel, bland annat raketer som utformats för att åstadkomma maximal förstörelse bland civilbefolkningen, vilket Amnesty International rapporterade den 14 september 2006.

F.  Klusterammunition är ett inhumant och urskillningslöst vapen som gör stor skada hos civilbefolkningen, både genom följderna vid själva angreppet och genom att områden efter konflikten kontamineras med sprängämnen som inte exploderat. Härigenom hotas den ekonomiska och sociala återhämtningen i de drabbade regionerna, och tekniska lösningar som att försöka minska antalet tillfällen då dessa småbomber inte fungerar har visat sig vara otillräckliga svar på problemet.

Om resultaten av konferensen för översyn av BTV-konventionen och dess framtid

1.  Europaparlamentet påminner om att den första delen av den femte konferensen om översyn av BTV-konventionen 2001 slutade med ett misslyckande, huvudsakligen därför att den amerikanska administrationen drog sig tillbaka från (de nästan framgångsrikt slutförda) förhandlingarna om att utarbeta en rättsligt bindande mekanism för att förbättra efterlevnaden (det vill säga ett protokoll för verifiering av att stater om är parter i BTV‑konventionen följer denna) och krävde att mandatet för processen för förhandlingar om verifiering helt upphörde.

2.  Europaparlamentet påminner om att den sjätte översynskonferensen är ett tillfälle att på nytt påbörja insatser för att arbeta för effektiva verkliga medel för verifiering av BTV‑konventionen.

3.  Europaparlamentet välkomnar EU:s gemensamma åtgärd i fråga om BTV-konventionen som överenskoms den 27 februari 2006 och den gemensamma ståndpunkt som antogs den 20 mars 2006 för att främja BTV-konventionens allmängiltighet (bland annat med hjälp av genomförandestöd) och främja ett pragmatiskt arbetsprogram för uppföljning för att förstärka genomförandet och efterlevnaden i signatärstaterna och icke-statliga aktörer, som skulle färdigställas i god tid före den sjunde översynskonferensen 2011.

4.  Europaparlamentet välkomnar EU:s (både rådets och kommissionens) ihållande diplomatiska åtgärder för att vidmakthålla de internationella insatserna för att förstärka BTV-konventionen och erkänner EU:s roll när det gäller att främja frivilliga icke‑bindande inspektioner som ”förtroendeskapande åtgärder” och stärka nationell lagstiftning inför översynskonferensen.

5.  Icke desto mindre är Europaparlamentet oroat över att EU:s och stora delar av det internationella samfundets ovilja att bemöta Förenta staternas vägran att understödja ett rättsligt bindande verifieringsprotokoll skadar BTV-konventionens framtid och trovärdighet.

6.  Därför uppmuntrar Europaparlamentet EU att ta upp denna fråga i de transatlantiska forumen (särskilt Nato) och göra klart för Förenta staternas administration att dess unilaterala ståndpunkt är oacceptabel.

Resultaten av konferensen för översyn av konventionen om vissa konventionella vapen och dess framtid samt behovet av ett förbud mot klusterammunition

7.  Europaparlamentet beklagar att det i början av konferensen för översyn av konventionen om vissa konventionella vapen saknades en offentligt tillkännagiven och tydlig gemensam EU-position om avsikter och taktik inför konferensen och om dess innehåll och resultat.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att klargöra tillämpningsområdet för protokoll III till konventionen om vissa konventionella vapen, som handlar om brandvapen, i syfte att förebygga fortsatt användning av vita fosforskal mot militära och civila mål, samt att stoppa användningen av stridsspetsar som innehåller (utarmat) uran i väpnade konfliktsituationer.

9.  Europaparlamentet välkomnar att protokoll V till konventionen om vissa konventionella vapen, som gäller sprängämnen som inte exploderat, trädde i kraft den 12 november 2006 och därmed blivit bindande internationell lag. Detta betyder att staterna måste befria sina territorier från sprängämnen som inte exploderat för att minska antalet dödsfall bland civila efter konflikter. Genom detta protokoll åläggs de parter som ansvarar för de överblivna sprängämnena att hjälpa till vid avlägsnandet, även om de saknar kontroll över det berörda territoriet. Parlamentet insisterar på att detta protokoll skall tillämpas alla typer av sprängämnen som inte exploderat, inbegripet klusterammunition.

10.  Europaparlamentet betonar att många fler stater bör underteckna och ratificera detta protokoll (och ramavtalet om vissa konventionella vapen och de fyra övriga protokollen), och mot bakgrund av bristerna i texten och den ”frivilliga” karaktären hos de flesta av bestämmelserna kommer framgången att vara beroende av ett beslutsamt och grundligt genomförande. Parlamentet beklagar att protokollet endast gäller krig i framtiden och uppmanar rådet och kommissionen att göra allt de kan för att se till att alla EU‑medlemsstater korrekt undertecknar och ratificerar detta protokoll samt att alla länder som mottar nedrustningsstöd också undertecknar och ratificerar protokollet, även om de ännu inte anslutit sig till konventionen om vissa konventionella vapen.

11.  Europaparlamentet välkomnar uppmaningen från FN:s nödhjälpssamordnare Jan Egeland och FN:s generalsekreterare Kofi Annan om att alla stater vid inledningen av konferensen om översyn av konventionen om vissa konventionella vapen skall upprätta ett moratorium (en ”frysning”) i fråga om användning av klusterammunition i befolkade områden och förstöra klusterammunition som inte fungerar korrekt och är otillförlitlig.

12.  Europaparlamentet stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) uppmaning vid konferensen om översyn av konventionen om vissa konventionella vapen om att förstöra lagren av sådana vapen och i början av 2007 hålla ett expertmöte för att fastställa vad som bör ingå i en överenskommelse om klusterammunition.

13.  Europaparlamentet välkomnar att sex stater (Österrike, Vatikanen, Irland, Mexiko, Nya Zeeland och Sverige) vid ett möte inom ramen för konventionen om vissa konventionella vapen i september 2006 uppmanade till att överväga ett rättsligt bindande instrument som tar upp de humanitära orosmoment som klusterammunitionen framkallar, samt att detta förslag under de inledande tre dagarna av konferensen om översyn av konventionen om vissa konventionella vapen stöddes av Argentina, Costa Rica, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Ungern, Liechtenstein, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Schweiz, och att många andra länder signalerade sin avsikt att göra likadant. Parlamentet uppmanar EU och samtliga medlemsstater att stödja detta förslag så aktivt som möjligt.

14.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som tagits i många länder, bland annat i Belgien och Norge, att skapa nationell lagstiftning som förbjuder klusterammunition på det egna territoriet och hos de egna väpnade styrkorna.

15.  Europaparlamentet betonar behovet av att det internationella samfundet utan dröjsmål påbörjar förhandlingar för att upprätta en övergripande och effektiv konvention för ett världsomfattande förbud mot klusterammunition, på samma sätt som man gjort i fråga om truppminor.

16.  I avvaktan på en sådan konvention uppmanar Europaparlamentet EU och medlemsstaterna att – i linje med målen i konventionen om vissa konventionella vapen om att upprätta protokoll om relevanta vapensystem när behov uppstår – begära att man antar ett särskilt protokoll VI för att stoppa produktion, lagring, spridning och användning av klusterammunition.

17.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla EU- och Nato-medlemsstater att anta nationell lagstiftning om förbud mot tillverkning, lagring, spridning och användning av klusterammunition (däribland sanktioner mot banker och företag som fortsätter vara verksamma på detta område), samt att öppet förklara att denna inte kommer att användas av deras väpnade styrkor vid någon internationell insats under deras kommando.

Med avseende på både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att arbeta hårt för att se till att man inom överskådlig framtid förser både BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen med ett ständigt sekretariat för att övervaka att de genomförs med framgång, i likhet med organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) som i detta syfte inrättades genom konventionen om kemiska vapen.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, rådet och kommissionen att se till att FN:s säkerhetsråds resolution 1540 av den 28 april 2004 om att förebygga spridning av massförstörelsevapen bland icke-statliga aktörer genomförs på ett allmängiltigt sätt samt att överväga att utvidga dess tillämpningsområde till att utöver massförstörelsevapnen även omfatta inhumana konventionella vapen.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, berörda specialiserade frivilligorganisationer, FN:s generalsekreterare och FN:s samtliga medlemsstater.