Forslag til beslutning - B6-0631/2006Forslag til beslutning
B6-0631/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

6.12.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes og Rebecca Harms
for Verts/ALE-Gruppen
om topmødet mellem EU og Rusland

Procedure : 2006/2658(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0631/2006
Indgivne tekster :
B6-0631/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0631/2006

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Russiske Føderation, navnlig beslutningerne af 25. oktober 2006 og af 26. maj 2005,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland, der trådte i kraft den 1. december 1997,

–  der henviser til den fjerde runde af menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland, der blev afholdt den 8. november 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland er blevet styrket støt i løbet af de seneste år, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende økonomisk integration og indbyrdes afhængighed, som uden tvivl vil øges endnu mere i den nærmeste fremtid,

B.  der henviser til, at de fire køreplaner for de fælles områder, der blev fastlagt i maj 2005, danner grundlag for videreudviklingen af de bilaterale forbindelser og udnytter dermed de muligheder, der ligger i partnerskabet,

C.  der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland, der trådte i kraft i 1997 og udløber i 2007, og til, at begge parter har givet udtryk for deres interesse i og vilje til at forhandle sig frem til en mere ambitiøs aftale,

D.  understreger imidlertid, at et reelt strategisk partnerskab skal baseres på fælles værdier, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket,

E.  påpeger, at EU har brug for en stærk og fælles politik over for Rusland, som giver mulighed for samarbejde, og som samtidig pålægger Rusland at redegøre for alle dets indgåede forpligtelser, som omfatter en lang række forskellige spørgsmål,

F.  beklager de diskriminerende handelsforanstaltninger, som Den Russiske Føderation har vedtaget eller truet med at vedtage og gennemføre over for en række nuværende og fremtidige EU-medlemsstater, og som forekommer at være politisk motiverede frem for teknisk begrundede,

G.  er stærkt foruroliget over, at demokratiet i Rusland er blevet væsentligt forringet, hvilket navnlig kan tilskrives øget regeringskontrol med større TV- og radiostationer, udbredelsen af selvcensur blandt de trykte medier, lukningen af uafhængige medier, restriktioner i retten til at arrangere offentlige demonstrationer og et dårligere klima for ngo’er med tilfælde af chikanering af menneskerettighedsaktivister og øget politisk kontrol med retsvæsenet,

H.  er dybt chokeret over den bølge af mord og mystiske drab på journalister og andre fremtrædende personer, navnlig mordet på Anna Politkovskaja den 7. oktober i Moskva og på Aleksander Litvinenko, tidligere FSB-agent, der døde på et hospital i London den 23. november efter at være blevet forgiftet med et radioaktivt stof,

I.  der understreger, at menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland indtil videre ikke har ført til nogen væsentlige fremskridt på dette område, der bør prioriteres højt i forbindelserne mellem EU og Rusland,

J.  der henviser til, at de russiske myndigheder stadig nægter at underskrive energichartertraktaten, som vil medføre, at de dermed indvilliger i at medtage de grundlæggende principper i den fremtidige partnerskabsaftale, og til, at præsident Putin offentligt har opfordret EU til ikke at frygte afhængighed af Rusland med hensyn til energi;

1.  beklager, at Rådet ikke har godkendt den fælles holdning om et mandat til at starte forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Den Russiske Føderation til trods for det finske formandskabs indsats for at nå frem til et kompromis;

2.  minder i den forbindelse om, at kompromis er et af de grundlæggende elementer i EU's opbygning og succes; opfordrer derfor medlemsstaterne til at handle upartisk og til kun at gøre deres vetoret gældende i usædvanlige situationer og i nødsituationer;

3.  bekræfter sin holdning om, at de nuværende forbindelser mellem EU og Rusland kun kan være af pragmatisk art, idet de ikke har ført til overholdelse og opfyldelse af de tilsagn og forpligtelser, der er afgivet og indgået i forbindelse med partnerskabs- og samarbejdsaftalen;

4.  glæder sig over resultatet af forhandlingerne om udfasningen af afgifter for overflyvning af Sibirien, som dermed sætter en stopper for diskrimination af europæiske luftfartsselskaber;

5.  støtter erklæringen om politikken for den nordiske dimension i forbindelse med hvilken der gives fast tilsagn om at samarbejde aktivt i regionen på grundlag af godt naboskab, lige partnerskab, fælles ansvar og gennemsigtighed;

6.  opfordrer de russiske myndigheder til at hæve forbuddet mod import af kød og andre landbrugsprodukter fra Polen; glæder sig over præsident Putins meddelelse om ophævelse af forbuddet mod import af moldoviske produkter og opfordrer ham indtrængende til at gøre det samme med hensyn til georgiske produkter;

7.  beklager, at den fjerde runde af menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland ikke har ført til nogen væsentlige fremskridt på dette område, der bør prioriteres højt i de bilaterale forbindelser, og at spørgsmålene vedrørende menneskerettigheder kun blev nævnt på topmødet mellem EU og Rusland som noget, der skaber bekymring, uden at det førte til konkrete resultater,

8.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at lægge pres på de russiske myndigheder på en mere effektiv og troværdig måde i forbindelse med den systematiske intimidering og chikanering af og mord på uafhængige journalister og menneskerettighedsaktivister og andre personer, der kritiserer det nuværende svage og hensygnende demokrati;

9.  opfordrer de russiske myndigheder til at samarbejde mest muligt med de britiske myndigheder i forbindelse med deres efterforskning af sagen om Aleksander Litvinenko;

10.  opfordrer på ny til, at menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland udbygges for at gøre dem mere effektive, åbne for ngo'er med fuld inddragelse af Parlamentet på alle niveauer og resultatorienterede med henblik på at styrke dette element i den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale;

11.  er af den holdning, at en åben og konstruktiv dialog mellem EU og Rusland om rettighederne for de russisktalende minoriteter i de baltiske stater og om, hvorledes der sikres ikke-diskriminering og lige muligheder for alle, kan være en praktisk måde at få Rusland til at gøre fremskridt på menneskerettighedsområdet,

12.  er dybt foruroliget over de seneste rapporter fra internationale menneskerettighedsorganisationer og FN-eksperter om torturanvendelse i russiske fængsler og på politistationer samt i hemmelige fangelejre i Tjetjenien, som omfatter umenneskelige og nedværdigende handlinger udført af offentlige embedsmænd; fordømmer på det kraftigste sådan praksis og opfordrer de russiske myndigheder til at undersøge mishandlingen, sætte en omgående stopper for enhver utilladelig handling og retsforfølge de ansvarlige;

13.  opfordrer indtrængende Rådet til at gøre sig alvorlige overvejelser om de fremtidige forbindelser med Den Russiske Føderation og at drøfte spørgsmålet med Parlamentet og civilsamfundet for at opnå, at demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed får en central placering i enhver fremtidig aftale, og at der indføres et klart instrument til overvågning af gennemførelsen af alle bestemmelser i en sådan aftale, herunder udarbejdelse af en suspensionsklausul;

14.  opfordrer Den Russiske Føderation til at stoppe importen af nukleart affald og dermed undgå at blive losseplads for verdens nukleare affald;

15.  opfordrer den russiske forbundsregering til at sikre, at eksperternes miljøvurdering, som er lovpligtig i henhold til den russiske lovgivning, foretages i forbindelse med beslutninger vedrørende fortsat aktive atomkraftværker i erkendelse af, at en fortsættelse af atomkraftværkernes aktiviteter efter deres oprindelige løbetid i sig selv er farlig;

16.  udtrykker bekymring over sikkerheden i forbindelse med de atomkraftværker, som Den Russiske Føderation sælger til andre lande, og spredning af nukleart materiale ved hjælp af disse kraftværker;

17.  opfordrer Den Russiske Føderation til at stoppe overførsel af ikke-bestrålet, adskilt plutonium og plutoniumholdigt materiale og forarbejdning af nukleart materiale, eftersom disse aktiviteter udgør en potentiel fare for spredning;

18.  opfordrer Den Russiske Føderation til at garantere fuld og fri adgang til dens energimarked og dens gas- og olieressourcer;

19.  opfordrer Den Russiske Føderation til at investere kraftigt i energieffektive foranstaltninger i betragtning af de uopsættelige spørgsmål om klimaændring og presset med hensyn til energiforsyning;

20.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til ikke at anvende dens energiforsyning til tredjelande, navnlig EU-medlemsstaterne, som et politisk våben;

21.  opfordrer Den Russiske Føderation til at garantere høje miljøstandarder for alle de olie- og gasprojekter, der i øjeblikket gennemføres eller er planlagt til at blive gennemført på dens område;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Russiske Føderations regering og parlament samt Europarådet.