Πρόταση ψηφίσματος - B6-0631/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0631/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6.12.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes και Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Διαδικασία : 2006/2658(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0631/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0631/2006
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0631/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία, και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα της 25ης Οκτωβρίου 2006 και 26ης Μαΐου 2005,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη τον τέταρτο γύρο Διαβουλεύσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας αναπτύσσονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε βαθιά και σφαιρική οικονομική ολοκλήρωση και αλληλεξάρτηση, η οποία είναι επόμενο να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον,

Β.  εκτιμώντας ότι οι τέσσερις Χάρτες Πορείας για τους Κοινούς Χώρους που συμφωνήθηκαν το Μάιο του 2005 συνιστούν τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις, με αξιοποίηση του δυναμικού της εταιρικής σχέσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1997 προβλέπεται να εκπνεύσει το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο μέρη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και την προθυμία τους να διαπραγματευτούν μια περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία,

Δ.  υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μια γνήσια στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή,

Ε.  επισημαίνοντας ότι η ΕΕ χρειάζεται μια ρωμαλέα και ενιαία πολιτική απέναντι στη Ρωσία, η οποία να επιτρέπει τη συνεργασία και ταυτόχρονα να θέτει τη Ρωσία ενώπιον των ευθυνών της για όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει και οι οποίες αγκαλιάζουν ευρύ φάσμα θεμάτων,

ΣΤ.  εκφράζοντας τη λύπη του για τα εμπορικά μέτρα που θέσπισε ή απειλεί να θεσπίσει η Ρωσική Ομοσπονδία και τα οποία εισάγουν διακρίσεις εναντίον ορισμένων σημερινών και μελλοντικών κρατών μελών της ΕΕ και κοινών γειτόνων, μέτρα τα οποία φαίνεται να υπαγορεύονται από πολιτικές μάλλον παρά τεχνικές σκέψεις,

Ζ.  εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για την αισθητή επιδείνωση της δημοκρατίας στη Ρωσία, ιδίως με την επέκταση του κυβερνητικού ελέγχου σε σημαντικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, την εξάπλωση της αυτολογοκρισίας στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, το κλείσιμο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τους περιορισμούς στο δικαίωμα διοργάνωσης διαδηλώσεων, την επιδείνωση του κλίματος για τις ΜΚΟ, με περιστατικά όχλησης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυξημένο πολιτικό έλεγχο των δικαστικών αρχών,

Η.  συγκλονισμένο από το κύμα θανατώσεων και μυστηριωδών δολοφονιών δημοσιογράφων κα διακεκριμένων προσωπικοτήτων, ιδίως της Anna Politkovskaya στις 7 Οκτωβρίου στη Μόσχα και του Aleksander Litvinenko, πρώην πράκτορα της FSB, ο οποίος πέθανε στις 23 Νοεμβρίου 2006 σε νοσοκομείο του Λονδίνου αφού δηλητηριάστηκε από ραδιενεργό ουσία,

Θ.  υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής η διαβούλευση ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επέφερε αξιόλογη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αρνούνται να υπογράψουν τη Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη, δηλώνοντας ωστόσο την προθυμία τους να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές του στη μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Πούτιν κάλεσε δημόσια την ΕΕ να μη φοβάται την υπερβολική εξάρτηση από τη Ρωσία σε θέματα ενέργειας,

1.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία του Συμβουλίου να καταλήξει σε κοινή θέση σχετικά με την εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ρωσική Ομοσπονδία, παρά τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Φινλανδική Προεδρία για επίτευξη συμβιβασμού·

2.  υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι ο συμβιβασμός αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της οικοδόμησης και της επιτυχίας της ΕΕ· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να ενεργούν με αμεροληψία και να περιορίζουν την εκ μέρους τους χρήση του βέτο σε εντελώς εξαιρετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

3.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι οι παρούσες σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μπορούν να έχουν απλώς πραγματιστικό χαρακτήρα δεδομένου ότι δεν έχουν κατορθώσει να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας·

4.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή κατάργηση τελών για τις υπερπτήσεις πάνω από τη Σιβηρία, κάτι το οποίο θα τερματίσει πολυετείς διακρίσεις εναντίον των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών·

5.  υποστηρίζει την διακήρυξη σχετικά με την Πολιτική της Βόρειας Διάστασης η οποία δηλώνει την σθεναρή δέσμευση στην ενεργητική συνεργασία στην περιοχή με βάση αρχές καλής γειτονίας, ισότιμης σύμπραξης, κοινής ευθύνης και διαφάνειας·

6.  καλεί τις ρωσικές αρχές να άρουν την απαγόρευση εισαγωγών κρέατος και άλλων αγροτικών προϊόντων από την Πολωνία· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου Πούτιν σχετικά με την άρση της απαγόρευσης εισαγωγών μολδαβικών προϊόντων και τον προτρέπει να πράξει το ίδιο για τα γεωργιανά προϊόντα·

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο τέταρτος γύρος της Διαβούλευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Ρωσίας δεν επέφερε αξιόλογη πρόοδο στον τομέα ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και επίσης επειδή στην Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τα ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν αντικείμενο απλής έκφρασης ενδιαφέροντος χωρίς οποιοδήποτε απτό αποτέλεσμα·

8.  ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να πιέσουν τις ρωσικές αρχές με περισσότερο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο σε σχέση με το συστηματικό εκφοβισμό, τις οχλήσεις και δολοφονίες ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και άλλων προσώπων που έχουν κριτική στάση απέναντι στην παρούσα ασθενή και πάσχουσα δημοκρατία·

9.  καλεί τις ρωσικές αρχές να παράσχουν στο έπακρο τη συνεργασία τους στις βρετανικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση του Aleksander Litvinenko·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναβάθμιση της Διαβούλευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Ρωσίας έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη, ανοιχτή σε ΜΚΟ, με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα επίπεδα και προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα με στόχο να ενισχυθεί το στοιχείο αυτό στη νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας·

11.  εκφράζει την άποψη ότι ένας ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σχετικά με τα δικαιώματα των ρωσόφωνων μειονοτήτων στις Βαλτικές Δημοκρατίες και για την εξεύρεση τρόπων ώστε να προσφέρονται χωρίς διακρίσεις ίσες ευκαιρίες σε όλους, θα αποτελούσε χρήσιμη μέθοδο ώστε να δεσμευτεί η Ρωσία να σημειώσει πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις τελευταίες αναφορές διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων στις φυλακές και τα αστυνομικά τμήματα της Ρωσίας, καθώς και σε μυστικά κέντρα κράτησης στην Τσετσενία, όπου περιλαμβάνονται απάνθρωπες και εξευτελιστικές πράξεις που διαπράττονται από δημόσιους λειτουργούς· καταδικάζει έντονα παρόμοιες πρακτικές και καλεί τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν τις καταχρήσεις, να τερματίσουν πάραυτα κάθε παρεκτροπή και να προσαγάγουν τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη·

13.  παροτρύνει το Συμβούλιο να αποδυθεί σε βαθύ προβληματισμό σχετικά με το μέλλον των σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης να τοποθετηθούν στον πυρήνα οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας και να δημιουργηθεί ένας σαφής μηχανισμός για την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των διατάξεων μιας τέτοιας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού ρήτρας αναστολής·

14.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την εισαγωγή πυρηνικών αποβλήτων και να μη μετατραπεί σε παγκόσμια "πυρηνική χωματερή"·

15.  ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, η οποία αποτελεί νομική προϋπόθεση βάσει της ρωσικής νομοθεσίας, διενεργείται πράγματι όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την παράταση του χρόνου ζωής των πυρηνικών μονάδων παραγωγής ενέργειας, αναγνωρίζοντας ότι η επέκταση του χρόνου λειτουργίας των πυρηνικών μονάδων πέρα από τον αρχικά σχεδιασμένο χρόνο ζωής τους είναι εγγενώς επικίνδυνη·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την ασφάλεια των πυρηνικών ομάδων παραγωγής ενέργειας τις οποίες πωλεί σε άλλες χώρες η Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για τη διασπορά πυρηνικού υλικού μέσω αυτών των πυρηνικών μονάδων·

17.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να θέσει τέρμα στις αποστολές μη ακτινοβολημένου, διαχωρισμένου πλουτωνίου και υλικών που φέρουν πλουτώνιο, καθώς και στην πυρηνική επανεπεξεργασία, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές εμπεριέχουν κινδύνους διασποράς·

18.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εξασφαλίσει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στην ενεργειακή αγορά της καθώς και στους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου της·

19.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος της κλιματικής αλλαγής και την πίεση στους ενεργειακούς εφοδιασμούς·

20.  ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία να μην χρησιμοποιεί ως πολιτικό όπλο τον ενεργειακό εφοδιασμό της προς τρίτες χώρες και ιδίως κράτη μέλη της ΕΕ·

21.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εγγυηθεί υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα για όλα τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη ή έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν στο έδαφός της·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.