Päätöslauselmaesitys - B6-0631/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0631/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6.12.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes ja Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta
EU:n ja Venäjän välisestä huippukokouksesta

Menettely : 2006/2658(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0631/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0631/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0631/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Venäjän välisestä huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta ja etenkin 25. lokakuuta 2006 ja 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeuskuulemisten neljännen kierroksen, joka järjestettiin 8. marraskuuta 2006,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet, mikä on johtanut syvään ja kattavaan taloudelliseen integroitumiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen, joka vain lisääntyy lähitulevaisuudessa,

B.  toteaa, että yhteisiä alueita koskevat neljä etenemissuunnitelmaa, joista sovittiin toukokuussa 2005, muodostavat pohjan kahdenvälisten suhteiden kehittämiselle edelleen ja näin kumppanuuden mahdollisuuksien hyödyntämiselle,

C.  toteaa, että EU:n ja Venäjän nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka tuli voimaan vuonna 1997, päättyy vuonna 2007; panee merkille, että molemmat osapuolet ovat esittäneet kiinnostuksensa ja halunsa neuvotella entistä kunnianhimoisempi sopimus;

D.  korostaa kuitenkin, että todellisen strategisen kumppanuuden tulee pohjautua samanlaisiin yhteisiin arvoihin, mikä ei tällä hetkellä toteudu,

E.  toteaa, että EU tarvitsee Venäjän suhteen vankkaa ja yhtenäistä politiikkaa, joka mahdollistaa yhteistyön ja johon liittyy samalla Venäjän vastuu kaikista sen antamista monia erilaisia kysymyksiä kattavista sitoumuksista,

F.  pahoittelee syrjiviä kauppaan liittyviä toimia, joita Venäjän federaatio on kohdistanut tai uhannut kohdistaa joihinkin EU:n nykyisiin ja tuleviin jäsenvaltioihin ja yhteisiin naapurimaihin ja joiden syyt vaikuttavat olevan pikemminkin poliittisia kuin teknisiä,

G.  on hyvin huolissaan Venäjän demokratian tilan merkittävästä heikentymisestä erityisesti sen johdosta, että hallitus kontrolloi entistä tiukemmin tärkeimpiä televisio- ja radioasemia, itsesensuuri on levinnyt painettujen viestinten keskuudessa, riippumattomia tiedotusvälineitä on suljettu, julkisten mielenosoitusten järjestämisoikeutta on rajoitettu, kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö on huonontunut, ihmisoikeusaktivisteja on ahdisteltu ja oikeuslaitoksen poliittista valvontaa on lisätty,

H.  on hyvin järkyttynyt viimeaikaisista lukuisista tapoista ja arvoituksellisista salamurhista, jotka ovat kohdistuneet toimittajiin ja muihin julkisuuden henkilöihin, ja tuo tässä yhteydessä esiin erityisesti Anna Politkovskajan, joka murhattiin 7. lokakuuta 2006 Moskovassa, sekä FSB:n entisen agentin Aleksandr Litvinenkon, joka kuoli 23. marraskuuta 2006 Lontoossa sen jälkeen, kun hänet oli myrkytetty radioaktiivisella aineella,

I.  korostaa, että toistaiseksi EU:n ja Venäjän ihmisoikeuskuulemiset eivät ole parantaneet tilannetta merkittävästi, vaikka näiden kysymysten pitäisi olla etusijalla EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa;

J.  panee merkille, että Venäjän viranomaiset eivät ole vieläkään suostuneet allekirjoittamaan energiaperuskirjaa ja osoittamaan näin haluaan ottaa sen perusperiaatteet huomioon tulevassa kumppanuussopimuksessa; toteaa, että presidentti Putin on julkisesti kehottanut EU:ta olemaan pelkäämättä liiallista energiariippuvuutta Venäjästä;

1.  pahoittelee, että neuvosto ei pystynyt hyväksymään yhteistä kantaa mandaatista, joka koskee uutta kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämistä Venäjän federaation kanssa huolimatta puheenjohtajavaltio Suomen yrityksistä saavuttaa kompromissi,

2.  muistuttaa tässä yhteydessä, että kompromissit muodostavat yhden EU:n rakentamisen ja menestyksen keskeisistä tekijöistä; kehottaa siksi jäsenvaltioita toimimaan tasapuolisesti ja rajoittamaan veto-oikeutensa käytön poikkeuksellisiin tilanteisiin ja hätätilanteisiin;

3.  toistaa näkemyksensä, jonka mukaan EU:n ja Venäjän suhteet voivat tällä hetkellä olla luonteeltaan vain pragmaattiset, koska ne eivät ole täyttäneet kaikkia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sitoumuksia ja velvoitteita;

4.  pitää myönteisenä, että on saatu päätökseen neuvottelut Siperian ylilennoista perittävien maksujen asteittaisesta poistamisesta, millä lopetetaan eurooppalaisten lentoyhtiöiden vuosia jatkunut syrjintä;

5.  tukee pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koskevaa julistusta, jossa sitoudutaan lujasti aktiiviseen yhteistyöhön alueella soveltaen pohjana hyviä naapuruussuhteita, yhdenveroista kumppanuutta, yhteistä vastuuta ja avoimuutta;

6.  kehottaa Venäjän viranomaisia poistamaan Puolasta tulevan lihan ja muiden maataloustuotteiden tuontikiellon; pitää myönteisenä presidentti Putinin ilmoitusta moldovalaisten tuotteiden tuontikiellon poistamisesta ja kehottaa häntä toimimaan samoin myös georgialaisten tuotteiden suhteen;

7.  pahoittelee, että EU:n ja Venäjän ihmisoikeuskuulemisten neljäs kierros ei ole tuonut mitään todellista edistystä kysymyksessä, jonka pitäisi olla ensisijainen kahdenvälisissä suhteissa, ja pahoittelee myös, että EU:n ja Venäjän välisessä huippukokouksessa esitettiin vain ihmisoikeuskysymyksiä koskeva huoli ilman mitään konkreettisia tuloksia,

8.  kehottaa neuvostoa ja komissiota painostamaan Venäjän viranomaisia entistä tehokkaammin ja uskottavammin liittyen riippumattomien toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien sekä muiden tämänhetkistä heikkoa ja kivulloista demokratiaa arvostelevien henkilöiden järjestelmälliseen pelotteluun, ahdisteluun ja murhiin,

9.  kehottaa Venäjän viranomaisia antamaan Britannian viranomaisille kaiken apunsa Aleksandr Litvinenkon tapauksen tutkinnassa;

10.  vaatii jälleen EU:n ja Venäjän välisen ihmisoikeuksia koskevan kuulemisen tehostamista, jotta siitä saataisiin entistä tehokkaampi ja avoin kansalaisjärjestöjen kannalta, jotta Euroopan parlamentti osallistuisi siihen täysin kaikilla tasoilla, jotta sillä tähdättäisiin tuloksiin ja jotta tätä osatekijää vahvistettaisiin uudessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa;

11.  katsoo, että avoin ja rakentava vuoropuhelu EU:n ja Venäjän välillä Baltian tasavalloissa olevien venäjänkielisten vähemmistöjen oikeuksista sekä syrjimättömien ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisesta kaikille voisi olla hyvä tapa saada Venäjä sitoutumaan ihmisoikeuksia koskevaan kehitykseen;

12.  on hyvin huolissaan kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja YK:n asiantuntijoiden viimeisimmistä kertomuksista, jotka koskevat kidutuksen käyttöä Venäjän vankiloissa ja poliisiasemilla sekä Tšetšeniassa sijaitsevia salaisia pidätyskeskuksia, joissa valtion palveluksessa olevat henkilöt ovat syyllistyneet epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun; tuomitsee jyrkästi tällaisen käytännön ja kehottaa Venäjän viranomaisia tutkimaan loukkaukset, lopettamaan väärinkäytökset välittömästi ja saattamaan niihin syyllistyneet oikeuden tuomittaviksi;

13.  kehottaa neuvostoa pohtimaan vakavasti tulevia suhteita Venäjän federaatioon sekä ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan mukaan asian käsittelyyn, jotta demokratia, ihmisoikeudet ja ilmaisunvapaus olisivat tulevan sopimuksen ytimessä, ja kehottaa perustamaan selkeän mekanismin, jolla valvotaan tällaisen sopimuksen kaikkien lausekkeiden täytäntöönpanoa, sopimuksen soveltamisen keskeyttämistä koskevan lausekkeen määrittely mukaan luettuna;

14.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan ydinjätteen tuonnin, joka tekee maasta ydinjätteen maailmanlaajuisen pääteaseman;

15.  kehottaa Venäjän federaation hallitusta takaamaan, että toteutetaan Venäjän lainsäädännön vaatima asiantuntijoiden suorittama ympäristöarviointi, kun päätetään ydinvoimaloiden käyttöiän jatkamisesta, ja toteaa, että ydinvoimaloiden käyttöiän jatkaminen suunniteltua pitemmälle on vaarallista;

16.  on huolissaan Venäjän federaation muille maille myymien ydinvoimaloiden turvallisuudesta sekä ydinmateriaalin leviämisestä näiden ydinvoimaloiden kautta;

17.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan säteilyttämättömän erotetun plutoniumin ja plutoniumia sisältävien materiaalien toimitukset sekä ydinmateriaalin jälleenkäsittelyn, koska tällaisiin toimiin liittyy ydinmateriaalin leviämisen riski;

18.  kehottaa Venäjän federaatiota takaamaan täyden ja vapaan pääsyn sen energiamarkkinoille sekä sen kaasu- ja öljyvaroihin;

19.  kehottaa Venäjän federaatiota investoimaan voimakkaasti energiatehokkuutta parantaviin toimiin, kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaatimat kiireelliset toimet sekä energiansaantiin kohdistuva paine;

20.  kehottaa Venäjän federaatiota olemaan käyttämättä energiavarojaan kolmansiin maihin ja etenkin EU:n jäsenvaltioihin kohdistettavana poliittisena aseena;

21.  kehottaa Venäjän federaatiota takaamaan korkeat ympäristönormit kaikissa öljy- ja kaasuhankkeissa, jotka ovat käynnissä ja suunnitteilla sen alueella;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvostolle.