Förslag till resolution - B6-0631/2006Förslag till resolution
B6-0631/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6.12.2006

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes och Rebecca Harms
för Verts/ALE-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland

Förfarande : 2006/2658(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0631/2006
Ingivna texter :
B6-0631/2006
Antagna texter :

B6‑0631/2006

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryska federationen, i synnerhet resolutionerna av den 25 oktober 2006 och den 26 maj 2005,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, vilket trädde i kraft den 1 december 1997,

–  med beaktande av fjärde omgången av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland den 8 november 2006,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Ryssland har intensifierats allt mer under de senaste åren, vilket lett till en djup och vittomfattande ekonomisk integration och ett ömsesidigt beroende på detta område, ett beroende som förväntas öka ännu mer inom en snar framtid.

B.  Färdplanen från maj 2005 för de fyra gemensamma samarbetsområdena utgör den grund på vilken en ytterligare utveckling av de bilaterala förbindelserna kan vila. På detta vis utnyttjas partnerskapets potential.

C.  Det rådande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, vilket trädde i kraft 1997, löper ut 2007. Båda parterna har uttryckt intresse för och vilja att förhandla fram ett ambitiösare avtal.

D.  Ett verkligt strategiskt partnerskap måste emellertid bygga på gemensamma värden, vilket i nuläget inte är fallet.

E.  EU är i behov av en stark och enhetlig politik gentemot Ryssland, en politik som medger samarbete och samtidigt ser till att Ryssland uppfyller sina åtaganden, vilka omfattar ett stort antal olika frågor.

F.  Ryssland har vidtagit eller hotat att vidta diskriminerande handelsåtgärder mot några nuvarande och framtida EU-medlemsstater och gemensamma grannländer, åtgärder som framstår som politiskt snarare än tekniskt motiverade.

G.  Demokratin har fortsatt att försvagas avsevärt i Ryssland, framför allt genom ökad statlig kontroll av de stora TV- och radiokanalerna, utbredningen av självcensur i tryckta medier, nedläggningen av oberoende medier, inskränkningar i rätten att anordna offentliga demonstrationer och ett försämrat klimat för icke-statliga organisationer med fall av trakasserier mot människorättsaktivister och ökad politisk kontroll av rättsväsendet.

H.  Det har förekommit en våg av mord på och mystiska avrättningar av journalister och kända personer, inte minst Anna Politkovskaja den 7 oktober i Moskva och Aleksander Litvinenko, en före detta agent från den federala säkerhetstjänsten FSB, som avled den 23 november 2006 på ett sjukhus i London efter att ha blivit förgiftad med ett radioaktivt ämne.

I.  Människorättsdialogen mellan EU och Ryssland har inte lett till några betydande framsteg på detta område, som bör prioriteras i förbindelserna mellan EU och Ryssland.

J.  De ryska myndigheterna vägrar fortfarande underteckna energistadgefördraget men uttrycker en vilja att stödja dess grundläggande principer i det kommande partnerskapsavtalet. President Putin har offentligt uppmanat EU att inte oroa sig över att vara alltför beroende av Ryssland när det gäller energi.

1.  Europaparlamentet beklagar rådets misslyckande när det gällde att anta en gemensam ståndpunkt om ett mandat att inleda förhandlingar om ett nytt partnerskapsavtal med Ryska federationen, detta trots de ansträngningar som gjordes av det finländska ordförandeskapet att nå en kompromiss.

2.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att kompromisser utgjort ett av de grundläggande inslagen i samband med uppbyggandet av EU och de framgångar man haft inom EU. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att agera på ett opartiskt vis och begränsa utnyttjandet av sin vetorätt till exceptionella situationer och nödsituationer.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppfattning att förbindelserna mellan EU och Ryssland endast kan vara av pragmatisk natur eftersom de inte lyckats fullgöra alla de åtaganden och skyldigheter som ingår i partnerskaps- och samarbetsavtalet.

4.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från förhandlingarna om avvecklandet av avgifter för flygtrafik över Sibirien, slutsatser som innebär att den diskriminering av europeiska flygbolag upphör som pågått i åratal.

5.  Europaparlamentet stödjer förklaringen om den nordliga dimensionens politik, i vilken åtagandet fastslås att aktivt samarbeta i regionen på grundval av god grannsämja, jämlikt partnerskap, gemensamt ansvar och öppenhet.

6.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att upphäva förbudet mot import av kött och andra jordbruksprodukter från Polen. Parlamentet välkomnar president Putins uttalande om upphävandet av förbudet mot import av produkter från Moldavien och uppmanar honom att göra samma sak när det gäller produkter från Georgien.

7.  Europaparlamentet beklagar att den fjärde omgången av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland inte lett till några framsteg på detta område, som bör prioriteras i de bilaterala förbindelserna. Parlamentet beklagar även att diskussionerna inom ramen för toppmötet mellan EU och Ryssland vad avser frågorna om mänskliga rättigheter inte ledde till några påtagliga resultat utan endast gav uttryck för en allmän oro i detta sammanhang.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på ett effektivare och trovärdigare vis sätta press på de ryska myndigheterna angående de systematiska hoten, trakasserierna och morden på oberoende journalister, människorättsaktivister och andra personer som framför kritik mot den nuvarande, svaga och bristfälliga demokratin.

9.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att fullt ut samarbeta med de brittiska myndigheter som utreder fallet Aleksander Litvinenko.

10.  Europaparlamentet uppmanar på nytt till en intensifiering av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland för att göra den effektivare, öppen för icke-statliga organisationer och med Europaparlamentet fullt ut involverat på alla nivåer och resultatinriktad med syftet att stärka detta inslag i det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet.

11.  Europaparlamentet anser att en öppen och konstruktiv dialog mellan EU och Ryssland om rättigheterna för ryskspråkiga minoriteter i de baltiska länderna, och om hur man skulle kunna trygga icke-diskriminering och lika möjligheter för alla, vore en möjlig väg för att förmå Ryssland att göra framsteg på området för mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de senaste rapporterna från internationella människorättsorganisationer och FN-experter om användningen av tortyr i ryska fängelser och polisstationer och i hemliga fångläger, bland annat i form av brutal och förnedrande behandling från statliga tjänstemäns sida. Parlamentet fördömer eftertryckligen alla sådana metoder och uppmanar de ryska myndigheterna att utreda övergreppen, omedelbart sätta stopp för alla typer av överträdelser och ställa förövarna inför rätta.

13.  Europaparlamentet uppmanar rådet att allvarligt tänka igenom de framtida förbindelserna med Ryska federationen och att diskutera frågan med Europaparlamentet och det civila samhället för att sätta demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i centrum för ett eventuellt avtal och inrätta en tydlig mekanism för övervakning av tillämpningen av samtliga klausuler i ett sådant avtal, inklusive utformningen av en upphävandeklausul.

14.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att sluta importera kärnavfall och att därmed upphöra att vara världens slutstation för kärnavfall.

15.  Europaparlamentet uppmanar den ryska federala regeringen att se till att den miljökonsekvensbedömning som är ett rättsligt krav enligt rysk lagstiftning utförs inom ramen för beslutsprocessen när det gäller förlängningen av kärnkraftverks livstid, samtidigt som man måste vara medveten om att en förlängning av kärnkraftverkens livstid utöver den avsedda i sig är farlig.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över säkerheten på de kärnkraftverk som Ryska federationen säljer till andra länder och den spridning av kärnmaterial som sker genom dessa kärnkraftverk.

17.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att upphöra med transporterna av obestrålat, utvunnet plutonium och plutoniumhaltigt material och även med upparbetning av kärnbränsle eftersom dessa aktiviteter medför potentiella spridningsrisker.

18.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att fullt ut trygga tillgängligheten till sin energimarknad, liksom till sina gas- och oljeresurser.

19.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att göra stora investeringar i åtgärder för energieffektivitet med tanke på den mycket viktiga frågan om klimatförändringar och trycket när det gäller energiförsörjning.

20.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att inte använda sina energiresurser som ett politiskt vapen mot tredjeländer och särskilt inte mot EU:s medlemsstater.

21.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att trygga stränga miljökrav med hänsyn till alla befintliga och planerade olje- och gasprojekt inom sina territorier.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament samt till Europarådet.