Päätöslauselmaesitys - B6-0633/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0633/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6.12.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis ja Jacek Emil Saryusz-Wolski
PPE-DE-ryhmän puolesta
Euroopan unionin ja Venäjän huippukokouksesta

Menettely : 2006/2658(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0633/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0633/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0633/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin ja Venäjän huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jonka voimassaoloaika päättyy vuonna 2007,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 26. toukokuuta 2005 hyväksytyn Cecilia Malmströmin mietinnön,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Helsingissä järjestetyssä Euroopan unionin ja Venäjän välisessä kahdeksannessa huippukokouksessa oli tarkoitus aloittaa uusi vaihe EU:n ja Venäjän suhteissa ja eritoten käynnistää neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta puitesopimuksesta, jolla korvataan nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, jonka voimassaoloaika päättyy vuonna 2007,

B.  ottaa huomioon, että Puola on estänyt uutta puitesopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisen asettamalla neuvottelujen ehdoksi sen, että Venäjän hallitus poistaa puolalaisille lihatuotteille vuosi sitten langettamansa tuontikiellon,

C.  ottaa huomioon, että 10. marraskuuta Venäjä asetti puolalaisille liha- ja kanatuotteille uuden tuontikiellon, jonka syyksi se ilmoitti huolensa eläinlääkintäsäännösten rikkomisesta, toteaa, että ennen huippukokousta Venäjä uhkasi laajentaa kiellon koskemaan koko Euroopan unionia Romaniassa ja Bulgariassa leviävän sikaruton vuoksi,

D.  toteaa, että huippukokousta varjosti myös uutinen siitä, että entinen venäläinen KGB-agentti, presidentti Putinia ja hänen hallitustaan voimakkaasti arvostellut Alexander Litvinenko oli kuollut Lontoossa salaperäiseen radioaktiivisesta aineesta johtuneeseen myrkytykseen,

1.  tunnustaa Venäjän merkityksen strategisena yhteistyökumppanina, jonka kanssa Euroopan unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite, joka koskee läheistä yhteistyötä kansainvälisellä areenalla sekä yhteisen naapuruuspolitiikan puitteissa;

2.  pahoittelee täten, että huippukokouksessa ei onnistuttu käynnistämään neuvotteluja EU:n ja Venäjän uudesta puitesopimuksesta, ja kannustaa puheenjohtajavaltio Suomea jatkamaan ponnisteluja, jotta uutta sopimusta koskevat neuvotteluvaltuudet hyväksytään mahdollisimman pian ja jotta neuvottelut voidaan aloittaa viipymättä;

3.  korostaa, että ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen päättäväisen puolustamisen on oltava keskeinen periaate kaikissa EU:n sitoumuksissa Venäjän suhteen; kehottaa komissiota lähettämään kaikille osapuolille selkeän signaalin siitä, että nämä arvot eivät tule olemaan toissijaisia Euroopan unionin ja Venäjän välisissä neuvotteluissa; korostaa tässä yhteydessä, että Venäjän retoriikka "keinotekoisten normien soveltamisesta" ei ainakaan vie asiaa eteenpäin;

4.  antaa Puolalle täyden tukensa kauppakiistassa Venäjän kanssa ja kehottaa komissiota aloittamaan välittömästi kolmenväliset neuvottelut EU:n, Puolan ja Venäjän kesken asian ratkaisemiseksi; korostaa, että näyttö EU:n toimielinten ja hallitusten solidaarisuudesta on erityisen tärkeää nykyisten Puolan ja Venäjän sekä Baltian maiden ja Venäjän välisten suhteiden kannalta;

5.  pitää puolalaisen lihan tuontikieltoa täysin perusteettomana, mielivaltaisena ja poliittisista syistä johtuvana toimena, joka ei ole kansainvälisten käytännesääntöjen mukainen eikä tulevalta WTO:n jäseneltä edellytettävää käytöstä; kehottaa Venäjää pidättäytymään käyttämästä kauppa- ja energiapolitiikkaa välineenä naapurimaidensa painostamiseen, kuten se on tehnyt georgialaisten ja moldovalaisten tuotteiden suhteen aiheuttaen täten huomattavaa haittaa näiden maiden talouksille; kehottaa komissiota tekemään johtopäätöksiä tästä unionin jäsenvaltiota (Puolaa) koskevasta kiistasta ja toimimaan tiukemmin ja johdonmukaisemmin yhteistä kauppapolitiikkaa koskevan perustamissopimuksen 133 artiklan mukaisesti; toteaa, että kyseisen artiklan tarkoituksena on taata, että jäsenvaltioiden etuja suojellaan suhteissa kolmansiin maihin ja että ryhdytään tarvittaviin toimiin epäoikeudenmukaisen kohtelun riskin torjumiseksi, mukaan lukien perustamissopimuksen 301 artiklan mukaiset sanktiot;

6.  on erittäin huolissaan edelleen jatkuvasta sarjasta murhia, jotka kohdistuvat tunnettuihin henkilöihin, kuten Anna Politkovskajaan, jotka ovat vastustaneet Venäjän nykyistä hallitusta tai jotka ovat puolustaneet Venäjän kansalaisten perusoikeuksia; korostaa, että neuvoston ja komission on pantava tässä yhteydessä peliin kaikki arvovaltansa, ja painottaa, että on erittäin vaikeaa jatkaa normaalia kumppanuutta niin kauan kuin Venäjän hallitus ei osoita valmiuttaan ja voimakasta halua avustaa tutkimuksissa murhaajien löytämiseksi ja täytä velvollisuuttaan katkaista tämä noidankehä ja tuoda syylliset oikeuden eteen;

7.  pitää myönteisenä, että huippukokouksessa päästiin sopimukseen niiden maksujen poistamisesta, joita Venäjä on perinyt eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä Siperian yli lentämisestä, ja ratkaistiin näin kaksikymmentä vuotta kestänyt kahdenvälinen kiista sekä mahdollistettiin, että eurooppalaiset yhtiöt voivat lisätä reittejään Aasian kasvaville markkinoille; toteaa, että ylilentomaksut, jotka maksoivat eurooppalaisille lentoyhtiöille yli 250 miljoonaa euroa vuodessa, olivat yksi viimeisistä esteistä, jotka Euroopan unioni yksilöi sovittuaan Venäjän kanssa maan liittymisestä Maailman kauppajärjestöön;

8.  pitää myönteisinä Venäjän viranomaisten Euroopan unionin ja Venäjän energiakumppanuuden kestävyydestä viime aikoina antamia lausuntoja, joissa korostetaan, että Euroopalla ei tule koskaan olemaan luotettavampaa energiantoimittajaa kuin Venäjä, mutta on huolissaan energia-alan investointien puutteesta Venäjällä, mikä saattaa johtaa energiapulaan Venäjän kotimarkkinoilla ja vaikeuksiin täyttää vientivelvoitteet; kehottaa näin ollen Venäjää ratifioimaan energiaperuskirjan ja panemaan sen täytäntöön sekä allekirjoittamaan ja ratifioimaan kauttakulkupöytäkirjan, jonka olisi oltava yksi ehdoista Venäjän liittymiselle Maailman kauppajärjestöön, jotta varmistetaan avoimet ja tasapuoliset edellytykset molemminpuolisille investoinneille, tasa-arvoinen markkinoille pääsy ja sääntöihin perustuvat markkinat;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.