Forslag til beslutning - B6-0634/2006Forslag til beslutning
B6-0634/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

6.12.2006

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Silvana Koch-Mehrin
for ALDE-Gruppen
om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007

Procedure : 2006/2613(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0634/2006
Indgivne tekster :
B6-0634/2006
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0634/2006

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 (KOM (2006)629),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 33 og 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram er et vigtigt redskab, der gør, at den Europæiske Union kan fokusere på at nå sine vigtigste strategiske målsætninger, som er udvikling af velstand, solidaritet og sikkerhed i Europa samt at styrke dets internationale rolle,

B.  der henviser til, at 2007 bliver et vigtigt år for den europæiske integrationsproces: Den Europæiske Union tager imod to ny medlemsstater, Rumænien og Bulgarien; Europa fejrer 50-året for Rom-traktaterne; det vil blive et afgørende år i anstrengelserne for at opnå en institutionel aftale, og der vil blive startet en lang række nye finansieringsprogrammer,

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Europa-Parlamentets bidrag til udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram og over Kommissionens indsats for en stadig forbedring af årsprogrammets indhold; anmoder imidlertid Kommissionen om at være mere ambitiøs, kohærent og præcis i sin strategi til imødegåelse af de europæiske udfordringer; opfordrer Kommissionen til især at forklare den skelnen, som den i år har indført, mellem de 21 strategiske tiltag og de 60 prioriterede tiltag;

2.  støtter den afgørende betydning, der i årsprogrammet for 2007 gives til den fornyede Lissabon-strategi for bæredygtig vækst og jobskabelse, og betoningen af innovation, det indre marked, sundhed, migration, energisikkerhed, klimaændringer og terrorbekæmpelse, men beklager manglen på ambitioner og initiativer til sikring af grundlæggende rettigheder, frihed, retfærdighed og social integration, især i betragtning af at 2007 bliver Det Europæiske År for Lige Muligheder, og at Kommissionen i indeværende år indtil videre ikke har formået at foreslå yderligere lovgivning i henhold til artikel 13 i EF-traktaten;

Genetablering af forbindelsen mellem Europa og borgerne - Europas fremtid

3.  glæder sig over Kommissionens planer om at forbinde Europa med borgerne gennem en forbedret kommunikationspolitik, Plan D samt en ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt på grundlag af en offentlig høring, der skal finde sted i slutningen af 2006; understreger behovet for, at Europa-Parlamentet inddrages tæt;

4.  foreslår, at Plan D og Kommissionens kommunikationspolitikker gøres mere målrettede, således at de kan bidrage positivt til ændringer i den offentlige holdning til Den Europæiske Union, bekæmpe skævvridninger og hjælpe de nationale regeringer og politiske partier til at gå mere aktivt ind i offentlige dialoger om den europæiske dimension;

5.  konstaterer, at Kommissionen er fast besluttet på at blive involveret i Det Europæiske Råds Berlin-erklæring; håber, at denne erklæring vil sætte Det Europæiske Råd i stand til at bekræfte sin forpligtelse over for værdierne og principperne i den europæiske integration og derudover til at udfærdige nogle konklusioner på reflektionsperioden forud for det afgørende møde i Det Europæiske Råd i juni 2007;

6.  opfordrer Kommissionen til at spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at finde en vej ud af forfatningskrisen; forventer, at den forbereder sig meget omhyggeligt til den nye regeringskonference (RK), der skal genforhandle forfatningstraktaten;

7.  glæder sig over, at Kommissionen forpligter sig til at arbejde for en anvendelse af passerelle-bestemmelserne (EU-traktatens artikel 42 og EF-traktatens artikel 67, stk. 2), der er nødvendige skridt, der er forenelige med den nuværende og fremtidige forfatningsmæssige situation;

Det indre marked - økonomiske og finansielle anliggender

8.  opfordrer Kommissionen til at øge bestræbelserne på at udvide og udbygge det indre marked, især på området for ikke-harmoniserede varer og offentlige indkøb; erindrer om, at det indre marked bør virke til gavn for borgerne;

9.  understreger vigtigheden af at forbedre integreringen af det indre marked på området finansielle tjenester og forsikring; glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at foreslå en modernisering af lovgivningen om solvens, investeringsfonde (UCITS) og momsbehandlingen af finansielle tjenester;

10.  opfordrer Kommissionen til at give øget prioritet til en styrkelse af det transatlantiske samarbejde inden for økonomiske og finansielle anliggender, hvilket der er behov for, for at det globaliserede marked kan fungere ordentligt inden for områder såsom børsvirksomhed, hedge funde, regnskabsstandarder, værdipapirer, bankvæsen, databeskyttelse osv.;

Socialpolitik

11.  konstaterer, at Kommissionen er i færd med en "omfattende statusopgørelse over EU-samfundet", men foreslår, at Parlamentet omgående bliver hørt om alle resultater, inklusive forslag til lovgivning, der søger at komme med løsninger på problemer, der er indeholdt i rapporten;

12.  noterer sig offentliggørelse af en grønbog om arbejdsret såvel som Kommissionens planer om at vedtage en meddelelse om, hvordan der opnås både større fleksibilitet og sikkerhed; mener imidlertid, at ny lovgivning på EU-niveau inden for beskæftigelsesområdet måske ikke er ønskværdig, hvis den ikke tager de forskellige arbejdsmarkedstraditioner med i betragtning;

13.  bifalder Kommissionens beslutning om at igangsætte en høringsproces for at definere en "europæisk strategi for socialydelser af almen interesse"; opfordrer Kommissionen til at komme med forslag til et europæisk lovramme, der kan give retssikkerhed for socialydelser af almen interesse, herunder også inden for sundhedsvæsnet;

14.  beklager, at nu, hvor vi nærmer os Det Europæiske År for Lige Muligheder, har Kommissionen ikke fremsat nogen forslag i henhold til artikel 13 i EF-traktaten, især særlige direktiver om handicappedes og ældres rettigheder;

Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

15.  beklager dybt, at størstedelen af de foranstaltninger, der allerede er foreslået, er baseret på sikkerhed, mens kun få initiativer har at gøre med frihedsrelaterede emner eller med lettere domstolsadgang for borgerne i sager, der angår deres hverdag; opfordrer Kommissionen til at tage Parlamentets holdninger og forslag på dette område i betragtning og til at være mere aktiv og engageret i at fremme beskyttelsen og udøvelsen af grundlæggende rettigheder, således som formand Barroso lovede, da Kommissionen blev godkendt, hvilket ofte er blevet gentaget af kommissær Frattini;

16.  erindrer om, at der stadig er meget arbejde at gøre med at sikre retfærdig og effektiv adgang til domstolene for alle; opfordrer til flere initiativer på det civilretlige område for at skabe et afbalanceret retligt grundlag, der kan sørge for sikkerhed og adgang til domstolene;

17.  bifalder den foreslåede revision af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme og betoner, at den øgede sikkerhed for borgerne aldrig må kompromittere beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder; gentager, at kampen mod terror ikke kan vindes ved at udvande de selv samme principper, som terrorismen forsøger at ødelægge;

18.  opfordrer Kommissionen til at færdiggøre lovpakken mod forskelsbehandling i medfør af EF-traktatens artikel 13 og gentager sin anmodning om et horisontalt direktiv mod forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering, alder eller handicap og om foranstaltninger, der kan sikre den gensidige anerkendelse af ægteskab eller registreret partnerskab mellem to personer af samme køn;

19.  beklager, at Kommissionen indtil videre ikke har formået at inddrage Parlamentet ordentligt i de forhandlinger med USA, der har ført til indgåelsen af en foreløbig PNR-aftale, og insisterer på, at den langsigtede aftale bliver forhandlet med fuld inddragelse af Parlamentet, så gennemsigtighed og demokratisk kontrol sikres;

20.  glæder sig over Fællesskabets tiltrædelse af Haag-konferencen, men opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet i sit arbejde;

Asyl-, indvandrings- og visumpolitik

21.  tror på behovet for en fælles EU-indvandringspolitik og glæder sig derfor over de foreslåede migrationstiltag, hvis mål på længere sigt bør være etableringen af lovlige kanaler for indvandring; støtter fuldt ud forslaget om en "green card"-ordning og understreger, at dette ikke blot bør omfatte særligt kvalificerede migranter, men at der også skal være mulighed for at udstede "green cards" for kortere perioder til migranter, der kan påtage sig manuelt arbejde;

22.  understreger behovet for en fælles EU-visumpolitik, hvor færdiggørelsen af VIS (visuminformationssystem) er et centralt led i opnåelsen af denne målsætning; understreger imidlertid, at det har en række bekymringer med hensyn til databeskyttelse, adgang til data og interoperabilitet mellem databaser, og beklager, at rammeafgørelsen om databeskyttelse under tredje søjle forsat er blokeret i Rådet;

23.  mener, at det kommende direktiv om tilbagesendelse er nødvendigt for at få EU's asylordning til at fungere, men understreger, at det bør baseres på fremme af frivillig tilbagevenden, herunder mulige støtteforanstaltninger i oprindelseslandet;

Energipolitik

24.  glæder sig over Kommissionens forslag om at betragte en europæisk energipolitik som et strategisk mål for 2007;

25.  understreger, at et grundlæggende element i en fælles energipolitik bør være forstærket solidaritet mellem medlemsstaterne for at imødegå vanskeligheder forbundet med infrastrukturernes rent praktiske sikkerhed og forsyningssikkerhed; mener desuden, at en sådan forstærket solidaritet kan styrke EU's evne til at forsvare sine fælles interesserer i energispørgsmål på internationalt niveau betragteligt;

26.  er af den faste overbevisning, at et centralt punkt i beskyttelsen af forsyningssikkerhed er den hurtige gennemførelse af de nuværende EU-bestemmelser i alle medlemslande, således at man opnår et fuldt fungerende indre marked for elektricitet og gas, der kan forstærke konkurrencen, gennemsigtighed og energieffektivitet;

27.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at skabe et indre energimarked i EU ved at finde en balance mellem indre og ydre forsyningskilder og ved at sikre interoperabilitet mellem de nationale energinet;

28.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre håndhævelse, herunder bøder til selskaber, der bryder konkurrencereglerne; opfordrer Kommissionen til at forfølge medlemsstater, der uretsmæssigt beskytter store, nationale energiselskaber;

Miljø- og sundhedsbeskyttelse

29.  opfordrer Kommissionen til at øge sit engagement i udviklingen af en sammenhængende politik om sundhedsmæssige krisesituationer, handicap, kroniske sygdomme, patientmobilitet og -information;

30.  opfordrer Kommissionen til - på linje med Parlamentets initiativbetænkning af 6. juli 2006 - at udarbejde et forslag til ændring af direktivet om biologiske agenser fra 2000 for at sikre arbejdere i sundhedssektoren bedre beskyttelse mod risikoen for nålestiksskader;

31.  opfordrer Kommissionen til at udvise et højt ambitionsniveau og til på ny at bekræfte EU's førerrolle, når grønbogen om klimaændringer efter 2012 skal udfærdiges;

32.  opfordrer på det kraftigste Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning at komme med forslag til en særlig ordning for handel med emissioner for luftfarten;

33.  opfordrer til obligatoriske mål for reduktionen af CO2-emissioner fra køretøjer;

34.  opfordrer til ambitiøse og retligt bindende mål for Kommissionens Euro VI forslag;

35.  glæder sig over forslaget til lovgivning om regulering af CO2-opsamling og -lagring;

36.  noterer sig med tilfredshed ændringen af forordning (EF) nr. 1980/2000 om ordningen for tildeling af et EF-miljømærke og forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS);

37.  opfordrer Kommissionen til at anerkende de nationale domstoles betydning i forbindelse med gennemførelsen af EF's miljølovgivning;

Uddannelse og kultur

38.  glæder sig over Kommissionens forslag til Erasmus Mundus II-programmet, men udtrykker igen sin beklagelse over manglen på mere ambitiøse forslag; gentager opfordringer fra både Parlamentet og Rådet om at fremme kvalitet på europæiske universiteter og højere læreanstalter og i forbindelse med livslang læring og bedre sprogkundskaber;

39.  understreger vigtigheden af EU's og de enkelte medlemslandes ratificering af UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed og opfølgningen af den og anmoder om at blive tæt inddraget i forberedelserne af det europæiske år for interkulturel dialog i 2008;

40.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en hvidbog om en samlet strategi for sport;

41.  opfordrer Kommissionen til at forlægge en meddelelse og et arbejdsdokument om mediepluralisme, som Parlamentet ved flere lejligheder har anmodet om;

Landbrug og fiskeri

42.  understreger vigtigheden af at fortsætte reformen af den fælles landbrugs- og fiskeripolitik og af en fuldstændig gennemførelse af de reformer, der allerede er indgået aftale om, samt af investeringer i mere forskning og teknologi i disse sektorer;

43.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de voksende muligheder, der opstår som følge af den stadige stigning i efterspørgslen på verdensmarkedet inden for mælke- og mejeriproduktsektoren, og opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte dialogen med mælkeproducenterne og til at tilskynde dem til at gennemføre de nødvendige strukturforandringer, så de kan blive rustet til det globale marked;

44.  understreger nødvendigheden af et sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik i 2008-2009; understreger dog vigtigheden af tvungen samfinansiering;

45.  understreger vigtigheden af at udvikle den europæiske havpolitik og anmoder i forbindelse med de forslag til lovgivning, der vil efterfølge grønbogen, Kommissionen om at overveje etablering af en europæisk kystvagt;

46.  opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at forelægge et forslag til lovgivning, der kan styrke EU's foranstaltninger i kampen mod ulovligt, urapporteret og ureguleret (UUU) fiskeri;

Transportpolitik

47.  glæder sig over forslaget om en grønbog, der knytter an til det strategiske initiativ om bytransport; opfordrer til refleksion om bytransport som et afgørende element i borgernes mobilitet og som et svar på visse miljømæssige bekymringer under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet;

48.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til lovgivning om genvinding af udtjente fartøjer; minder om, at et forslag af denne art vil passe fint ind i rækken af foranstaltninger, der vil følge op på debatten om grønbogen om en havpolitik for EU;

49.  støtter Kommissionens ønske om på ny at fremme en europæisk havnepolitik; minder om, at Fællesskabets havne spiller en central rolle i etableringen af et integreret og effektivt europæisk transportnetværk; understreger også, at der i Kommissionens meddelelse skal tages behørigt hensyn til spørgsmålet om finansiering af Fællesskabets havne og konkurrencen mellem dem;

Regionalpolitik

50.  opfordrer Kommissionen til at lette og fremskynde gennemførelsen af strukturfondene i medlemsstaterne i 2007-2013 af hensyn til den vigtige rolle, regioner og byer spiller, når der skal bidrages til Lissabon-dagsordenen, og når vækst- og jobskabelsespotentialet skal styrkes;

51.  opfordrer Kommissionen til at udbrede kendskabet til bedste praksis i brugen af strukturfondene (især offentlig-private partnerskaber) på alle officielle EU-sprog, hvilket såvel medlemsstaterne som de lokale og regionale myndigheder vil kunne nyde godt af;

52.  opfordrer Kommissionen til at tage situationen omkring adgang til bygninger i EU med i betragtning og glæder sig over projektet "Build for all", som Kommissionen har finansieret, og som indeholder redskaber til at skabe bedre adgang til alle bygninger, der finansieres gennem strukturfondene;

53.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre oplysningskampagner i samarbejde med regioner og byer for at øge opmærksomheden hos de involverede parter, så som borgere, ngo'er og ansvarlige politiske og økonomiske organer, om den konkrete nytte og resultaterne af strukturfondsprogrammer i deres region eller by;

Budgetansvar og administrative reformer

54.  understreger, at Kommissionen bør opfordre medlemsstaterne til at udsende nationale erklæringer, således som det blev foreslået i Parlamentets beslutninger om decharge fra 2003 og 2004, og som det fremgår af den interinstitutionelle aftale for 2007-2013; hilser i den forbindelse Nederlandenes og Det Forenede Kongeriges initiativer velkommen;

55.  glæder sig over Kommissionens seneste tiltag rettet mod en mulig mindskelse af de administrative omkostninger, der pålægges private og offentlige aktører; opfordrer Kommissionen til at forelægge sin handlingsplan med klare mål, indikatorer og konkrete forslag til, hvilke områder der er bedst egnede til en hurtig, holdbar og mærkbar mindskelse af de administrative omkostninger;

Udviklingspolitik

56.  beklager den dårlige kvalitet af de forslag, som Kommissionen har fremlagt inden for udvikling og samarbejde; opfordrer især til et mere omfattende europæisk engagement i programmer til udryddelse af malaria og til en særlig indsats over for forfalskede lægemidler, hvilket Parlamentet udtrykkeligt har anmodet om;

57.  opfordrer Kommissionen til at overholde sine forpligtelser i forbindelse med millennium-udviklingsmålene og til at fremsætte konkrete forslag til alternativ finansiering af udviklingsprogrammer;

58.  opfordrer EU til at forsætte med at være en af de vigtigste internationale donorer i forbindelse med humanitære aktioner og med aktiv inddragelse af Kommissionen aktivt at tage del i processen med at reformere det globale humanitære system i overensstemmelse med principperne i initiativet om gode donorprincipper;

59.  opfordrer EU til at forbedre sammenhængen i politikkerne og koordinationen mellem EU's forskellige instrumenter til humanitær bistand gennem passende foranstaltninger og opfordrer Kommissionen til at reagere og følge op på sagen;

Handelspolitik og WTO-forhandlinger

60.  mener, at der på det multilaterale niveau kræves et succesrigt og ambitiøst resultat af Doha-runden; beklager beslutningen om foreløbigt at suspendere forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen og påpeger, at mislykkede multilaterale forhandlinger og et skifte til bilaterale/regionale aftaler kan føre til en ulige liberaliseringsproces og til ujævn udvikling og vil derfor især indvirke negativt på de mindst udviklede lande;

61.  finder, at på det bilaterale/regionale niveauforhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler mellem EU og AVS-landene bør støttes, så længe de bringer vores handelsforbindelser i overensstemmelse med WTO's regler, og så længe de bidrager til en bedre og mere effektive Nord/Syd- og Syd/Syd-samhandel;

62.  fastholder, at under gennemførelsen af anden fase af Fællesskabets generelle toldpræferenceordning bør Kommissionen i samarbejde med modtagerlandene øge sin indsats for at fremme og sikre en effektiv gennemførelse af FN/ILO-konventionernes grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder i GSP+-modtagerlande samt af konventionerne om miljø- og regeringsføringsprincipper; mener, at generelt vil indrømmelse af præferentiel adgang til lande, som ikke overholder menneskerettighederne, internationale arbejdskonventioner og miljøaftaler, resultere i en svækkelse af tilskyndelsen til, at landene overholder ILO's og FN's bestemmelser;

Udenrigspolitik: udvidelse, sikkerhed og forsvar

63.  forventer, at Kommissionen fastholder sin lempelse af visumreglerne for lande på Vestbalkan som et konkret signal om, at deres europæiske ambitioner tages alvorligt;

64.  ser frem til en yderligere udvikling og styrkelse af den europæiske naboskabspolitik;

65.  understreger behovet for en styrkelse af mekanismerne for parlamentarisk kontrol med udviklingen i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) i almindelighed og med ESFP-missioner i særdeleshed og påpeger behovet for at komme med proaktiv information og for at føre drøftelser inden fælles aktioner inden for ESFP bliver besluttet, for at Parlamentet kan give udtryk for sin mening og sine betænkeligheder;

Bedre lovgivning og implementering

66.  roser Kommissionen for dens forslag om kodificering og forenkling af lovgivning og for dets fortsatte indsats for at forbedre kvaliteten af EU-lovgivningen, herunder oprettelsen af et kvalitetsvurderingsorgan;

67.  understreger behovet for at fremskynde forenklingen og konsolideringen af EU-lovgivningen og for at øge anstrengelserne for at lave bedre lovgivning, hurtig gennemførelse og bedre implementering af EU-lovgivningen; opfordrer til en strengere overvågnings- og håndhævelsesmekanisme i forhold til implementeringen af EU-lovgivning i medlemsstaterne;

68.  opfordrer Kommissionen til at gøre hele gennemførelses- og implementeringsprocessen mere gennemsigtig og til at overtale medlemslandene til at udarbejde de såkaldte sammenligningstabeller, der viser nøjagtigt, hvilken del af loven der stammer fra EU, og hvilken del der er tilføjet af det pågældende land;

69.  opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på kvaliteten af begrundelserne for sine forslag, som nu vil blive sendt direkte til medlemsstaternes parlamenter;

70.  opfordrer Kommissionen til altid at vedlægge sine fremtidige forlag til lovgivning et resume for borgerne i et format, der kan bruges af handicappede;

o

o o

71.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne.