Πρόταση ψηφίσματος - B6-0634/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0634/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6.12.2006

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
της Silvana Koch-Mehrin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

Διαδικασία : 2006/2613(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0634/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0634/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0634/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2007 (COM(2006)629 τελικό)·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 και 103(2) του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασιών συνιστά σημαντικό μέσο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί στην επίτευξη των κύριων στρατηγικών στόχων της για την προώθηση της ευημερίας, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και την ενίσχυση του ρόλου της στη διεθνή σκηνή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του 2007 για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποδεχτεί δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· η Ευρώπη θα γιορτάσει τα 50 χρόνια των Συνθηκών της Ρώμης· θα είναι κρίσιμο έτος για την επιδίωξη διοργανικής συμφωνίας, και θα τεθεί σε εφαρμογή ευρύ φάσμα νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή του στην προετοιμασία του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής και για τις προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώνει διαρκώς το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να είναι πιο φιλόδοξη, συνεπής και ακριβής στη στρατηγική της για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων· ζητεί από την Επιτροπή, ιδιαίτερα, να εξηγήσει καλύτερα τη διάκριση που καθιέρωσε φέτος μεταξύ των 21 στρατηγικών πρωτοβουλιών και των 60 πρωτοβουλιών προτεραιότητας·

2.  υποστηρίζει την αποφασιστική σημασία που αποδίδεται στο ετήσιο πρόγραμμα του 2007 στην αναβίωση της στρατηγικής της Λισσαβώνας για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, και την έμφαση στην καινοτομία, την εσωτερική αγορά την υγεία, τη μετανάστευση, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική μεταβολή ή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας και πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη ότι μολονότι το 2007 θα είναι Ευρωπαϊκό Έτος Ισότητας Ευκαιριών, η Επιτροπή δεν έχει προτείνει ως τώρα περαιτέρω νομοθετικά μέτρα με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ·

Σύνδεση της Ευρώπης με τον πολίτη - το μέλλον της Ευρώπης

3.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να φέρει την Ευρώπη κοντά στους πολίτες της μέσα από τη βελτίωση της πολιτικής για την επικοινωνία, το Σχέδιο Δ και τη μεταρρύθμιση του κανονισμού 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα με βάση δημόσια διαβούλευση που θα διεξαχθεί στο τέλος του 2006· υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  προτείνει να καταστούν τολμηρότερα, το Σχέδιο Δ και οι επικοινωνιακές πολιτικές της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλουν θετικά στην αλλαγή της στάσης των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταπολεμηθούν οι στρεβλώσεις και να βοηθηθούν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα να εμπλακούν ενεργότερα στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση·

5.  επισημαίνει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμετοχή της στη Διακήρυξη του Βερολίνου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· ελπίζει ότι η διακήρυξη αυτή θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την προσήλωσή του στις αξίες και τις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, επιπλέον, να διαμορφώσει μερικά συμπεράσματα για την περίοδο προβληματισμού πριν από την αποφασιστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2007·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στην εξεύρεση διεξόδου από τη θεσμική κρίση· αναμένει από την Επιτροπή εντατική προετοιμασία για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) που θα επαναδιαπραγματευτεί τη συνταγματική Συνθήκη·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την προσήλωση της Επιτροπής στην ενεργοποίηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 42 ΣΕΕ και 67(2) ΣΕΚ), που είναι αναγκαίες και αποτελούν βήματα συμβατά με την παρούσα και τη μελλοντική συνταγματική κατάσταση·

Ενιαία αγορά – Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις

8.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διεύρυνση και τη βάθυνση της εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των μη εναρμονισμένων αγαθών και των δημόσιων προμηθειών· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να αποφέρει οφέλη στους πολίτες·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλειών· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί πτωχεύσεων, ταμείων επενδύσεων (UCITS) και ΦΠΑ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

Κοινωνική πολιτική

10.  ζητεί από την Επιτροπή να αποδώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποθέσεων, δεδομένου ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία των παγκοσμιοποιημένων αγορών, σε τομείς όπως τα χρηματιστήρια, η δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, τα λογιστικά πρότυπα, τα αξιόγραφα, οι τράπεζες, η προστασία των δεδομένων, κ.λπ.·

11.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προβαίνει σε "συνολικό απολογισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας", αλλά ζητεί να κληθεί άμεσα σε διαβούλευση σχετικά με το όποιο αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων νομικών προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται στην έκθεση αυτή·

12.  λαμβάνει υπόψη τη δημοσίευση Πράσινης Βίβλου για την εργατική νομοθεσία καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με "Τρόπους επίτευξης καλύτερων συνδυασμών ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση", αλλά θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να μην είναι επιθυμητή αν δεν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές παραδόσεις των αγορών εργασίας·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία διαβούλευσης για τη χάραξη "Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κοινωφελείς υπηρεσίες"· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που να παρέχει νομική βεβαιότητα στον τομέα των κοινωφελών κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενώ πλησιάζει το Ευρωπαϊκό Έτος Ισότητας Ευκαιριών, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει προτάσεις με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, και ειδικότερα δεν έχει προτείνει ειδικές οδηγίες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων·

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

15.  εκφράζει βαθύτατη λύπη για το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί βασίζονται, στην πλειοψηφία τους, στην ασφάλεια, και λίγες μόνο πρωτοβουλίες αφορούν ζητήματα ελευθερίας ή ευκολότερης πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη για καθημερινά τους προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συγκεκριμένο τομέα και να επιδείξει μεγαλύτερη δραστηριότητα και προσήλωση στην προαγωγή της προστασίας και της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε ο Πρόεδρος Barroso κατά την έγκριση της Επιτροπής και την οποία έχει επαναλάβει συχνά ο Επίτροπος Frattini·

16.  υπενθυμίζει ότι μένουν πολλά να γίνουν για τη διασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τον καθένα· ζητεί να αναληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού δικαίου προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του νομικού πλαισίου ώστε να προσφέρει ασφάλεια και πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ασφάλειας των πολιτών δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποβαίνει εις βάρος της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να καταστρατηγούνται εκείνες ακριβώς οι αρχές που επιδιώκει να καταργήσει η τρομοκρατία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει τη δέσμη κατά των διακρίσεων με βάση το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, και επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων λόγω γενετήσιας προτίμησης, ηλικίας ή αναπηρίας, και για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των γάμων ή της επίσημης συμβίωσης ζευγαριών του ίδιου φύλου·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει μεριμνήσει ως τώρα για τη δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν σε μια προσωρινή συμφωνία PNR, και επιμένει ότι η διαπραγμάτευση της μακροπρόθεσμης συμφωνίας πρέπει να γίνει με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσχώρηση της Κοινότητας στη Διάσκεψη της Χάγης, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να συμμετάσχει στις εργασίες της·

Πολιτική για το άσυλο, τη μετανάστευση και τις θεωρήσεις

21.  πιστεύει στην ανάγκη για μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση, και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει ικανοποίηση για τις σχετικές πρωτοβουλίες που προτείνονται, που θα πρέπει, ως μακροπρόθεσμος στόχος, να συνίστανται στην καθιέρωση νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων· υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση για σύστημα «πράσινης κάρτας» και υπογραμμίζει ότι τούτο όχι μόνο θα καλύψει τους μετανάστες με υψηλή ειδίκευση, αλλά και θα διανοίξει προοπτικές για την έκδοση βραχυπρόθεσμων «πράσινων καρτών» για χειρώνακτες μετανάστες·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις, και θεωρεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου την ολοκλήρωση του VIS (Visa Information System)· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

23.  πιστεύει ότι η μελλοντική οδηγία περί επιστροφής είναι αναγκαία για τη λειτουργία ενός συστήματος ασύλου στην ΕΕ, αλλά υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βασίζεται στην προώθηση ενός συστήματος εθελούσιας επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως μέτρων στήριξης στη χώρα προέλευσης·

Ενεργειακή πολιτική

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να οριστεί ως στρατηγικός στόχος για το 2007 μια "Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική"·

25.  υπογραμμίζει ότι σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες σε σχέση με τη φυσική ασφάλεια των υποδομών και την ασφάλεια του εφοδιασμού· θεωρεί, ακόμη, ότι μια τέτοια ενισχυμένη αλληλεγγύη θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να προασπίζεται το κοινό συμφέρον της στα ενεργειακά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο·

26.  πιστεύει ακράδαντα ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο της διασφάλισης του εφοδιασμού συνίσταται στην ταχεία μεταφορά των τρεχουσών διατάξεων της ΕΕ στις νομοθεσίες όλων των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και η ενεργειακή απόδοση·

27.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια εσωτερική αγορά ενέργειας εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πηγών εφοδιασμού και τη διαλειτουργικότητα των ενεργειακών δικτύων·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων προστίμων σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού• ενθαρρύνει την Επιτροπή να ασκεί διώξεις κατά των κρατών μελών που προστατεύουν αθέμιτα εθνικούς ενεργειακούς "πρωταγωνιστές"·

Υγεία και προστασία του περιβάλλοντος

29.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει την προσήλωσή της στην ανάπτυξη συνεπούς πολιτικής για τα έκτακτα περιστατικά στον τομέα της υγείας, τις αναπηρίες, τις χρόνιες ασθένειες, την κινητικότητα και την ενημέρωση των ασθενών·

30.  ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα και με την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006, να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας του 2000 για την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίσει καλύτερη προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τους κινδύνους τραυματισμού από βελόνες ενέσεων·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας και να επιβεβαιώσει την ηγετική θέση της ΕΕ κατά την εκπόνηση της Πράσινης Βίβλου για την κλιματική μεταβολή μετά το 2012·

32.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ, να προτείνει ιδιαίτερο καθεστώς εμπορίας εκπομπών για τις αερομεταφορές·

33.  ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα·

34.  ζητεί τη θέσπιση φιλόδοξων και νομικά δεσμευτικών στόχων για την πρόταση Euro VI της Επιτροπής·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ρύθμιση της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS)·

36.  επισημαίνει με ικανοποίηση την αναθεώρηση των κανονισμών ΕΚ αριθ. 1980/2000 σχετικά με το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος και ΕΚ 761/2001 σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία των εθνικών δικαστηρίων για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον·

Παιδεία και πολιτισμός

38.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Mundus II, αλλά το λυπεί και πάλι η έλλειψη πιο φιλόδοξων προτάσεων· επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυναν τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, σχετικά με την προώθηση της αριστείας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, της ανώτατης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της καλύτερης γλωσσομάθειας·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία της επικύρωσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτιστική ποικιλομορφία, και της συνέχειας που δόθηκε, και ζητεί να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου το 2008·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λευκή βίβλο για μια σφαιρική προσέγγιση του αθλητισμού·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση και έγγραφο εργασίας για τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γεωργία και αλιεία

42.  υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής και Αλιευτικής Πολιτικής, και της πλήρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί, καθώς και της μεγαλύτερης επένδυσης σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας στους συγκεκριμένους τομείς·

43.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις αυξανόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες από την αύξηση της ζήτησης στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να συνεχίσει το διάλογο με τους γαλακτοπαραγωγούς για να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην παγκόσμια αγορά·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη για «γενικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2008/2009, αλλά υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία της συγχρηματοδότησης·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων που θα ακολουθήσουν την Πράσινη Βίβλο, το ενδεχόμενο σύστασης Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, νομοθετική πρόταση με στόχο τη βελτίωση της δράσης της ΕΕ για την εντατικοποίηση του αγώνα κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·

Πολιτική μεταφορών

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση πράσινης βίβλου που να επιβεβαιώνει τη στρατηγική πρωτοβουλία για τις αστικές μεταφορές· ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με τις αστικές μεταφορές ως κλειδί για την κινητικότητα των πολιτών, και ως απόκριση σε ορισμένες περιβαλλοντικές ανησυχίες, με παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας·

48.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ανακύκλωση των πλοίων που φτάνουν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους· υπενθυμίζει ότι μια τέτοια πρόταση θα ήταν σκόπιμο να εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που προκύψει από τη συζήτηση σχετικά με την πράσινη βίβλο για τη ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

49.  υποστηρίζει την Επιτροπή στην πρόθεσή της να αναβιώσει μια ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική· υπενθυμίζει ότι οι κοινοτικοί λιμένες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου μεταφορών· υπογραμμίζει επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των κοινοτικών λιμένων και του ανταγωνισμού μεταξύ τους θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

Περιφερειακή πολιτική

50.  δεδομένου ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της ατζέντας της Λισσαβώνας, στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να επιταχύνει την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη μέλη κατά το διάστημα 2007-2013·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να διαδώσει τη βέλτιστη πρακτική στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων (ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση στα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή έργο «δόμηση για όλους», που παρέχει μέσα πρόσβασης για όλα τα κτίσματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

53.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει εκστρατείες επικοινωνίας σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τις πόλεις, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες, ΜΚΟ και αρμόδιοι πολιτικοί και οικονομικοί φορείς, να συνειδητοποιήσουν τα πρακτικά οφέλη και αποτελέσματα των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων στις περιφέρειες και τις πόλεις τους·

Δημοσιονομική ευθύνη και διοικητική μεταρρύθμιση

54.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκδώσουν εθνικές διακηρύξεις, όπως προτείνεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή του 2003 και του 2004, και παγιώνεται στη διοργανική συμφωνία για το διάστημα 2007-2013· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τις πρωτοβουλίες της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει το διοικητικό κόστος που υποχρεώνονται να επωμιστούν οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι φορείς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο σχέδιο δράσης της σαφείς στόχους, δείκτες και συγκεκριμένες προτάσεις για τους τομείς οι οποίοι προσφέρονται περισσότερο για ταχεία, βιώσιμη και αισθητή μείωση του διοικητικού κόστους·

Αναπτυξιακή πολιτική

56.  εκφράζει τη λύπη του για τη χαμηλή ποιότητα των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή στον τομέα της ανάπτυξης και συνεργασίας· ζητεί, ιδιαίτερα, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στα προγράμματα για την εξάλειψη της ελονοσίας και ειδικά μέτρα για τα απομιμήσεις φαρμάκων, όπως έχει ζητήσει ρητά το ΕΚ·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για εναλλακτική χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

58.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους κύριους διεθνείς χορηγούς και να δραστηριοποιηθεί για την προώθηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας του παγκόσμιου συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τις αρχές της πρωτοβουλίας για «χρηστή ανθρωπιστική χορηγία», με ενεργή συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

59.  ζητεί από την ΕΕ να βελτιώσει την πολιτική συνοχή και το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά·

Διαπραγματεύσεις εμπορικής πολιτικής και διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

60.  σε πολυμερές επίπεδο, ζητεί την επιτυχημένη και φιλόδοξη έκβαση του γύρου της Ντόχα· εκφράζει μάλιστα τη λύπη του για την απόφαση άμεσης αναστολής των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα και επισημαίνει ότι η αποτυχία των πολυμερών διαπραγματεύσεων και η στροφή προς διμερείς/περιφερειακές συμφωνίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνιση ελευθέρωση και στρεβλή ανάπτυξη, με δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

61.  σε διμερές/περιφερειακό επίπεδο, υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφετέρου, στο βαθμό που συμμορφώνουν τις εμπορικές μας σχέσεις με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και συμβάλλουν σε καλύτερες και αποδοτικότερες εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Βορρά και Νότου·

62.  επιμένει ότι με την υλοποίηση του δεύτερου γύρου του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων (ΓΠΣ) της Κοινότητας, η Επιτροπή ενισχύει, σε συνεργασία τις αποδέκτριες χώρες, την προσήλωσή της στην προώθηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων που προβλέπουν οι συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών/Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στις χώρες του ΓΣΠ και τις αποδέκτριες χώρες, καθώς και οι συνθήκες για το περιβάλλον και τις αρχές της διακυβέρνησης· πιστεύει ότι, κατά γενικό κανόνα, η παραχώρηση προτιμησιακής πρόσβασης σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς εργασιακές συμβάσεις και τις συμφωνίες για το περιβάλλον τείνει να αποτελέσει αντικίνητρο για το σεβασμό των κανόνων της ΔΟΕ και των ΗΕ από τις άλλες χώρες·

Εξωτερικές υποθέσεις: διεύρυνση, ασφάλεια και άμυνα

63.  αναμένει από την Επιτροπή να επιμείνει στη διευκόλυνση της θεώρησης για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, ως σαφή ένδειξη ότι οι ευρωπαϊκές προσδοκίες των χωρών αυτών λαμβάνονται στα σοβαρά·

64.  προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης·

65.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών κοινοβουλευτικής εποπτείας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ) γενικά και των αποστολών στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ ειδικότερα, τονίζει δε ότι πρέπει να υπάρχει διάθεση πληροφόρησης και να διεξάγεται διάλογος πριν από την ανάληψη κοινών ενεργειών στον τομέα της ΕΠΑΑ, προκειμένου οι βουλευτές να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους·

Καλύτερη νομοθεσία και εφαρμογή

66.  συγχαίρει την Επιτροπή για τις προτάσεις της σχετικά με την κωδικοποίηση και την απλούστευση της νομοθεσίας, και για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να βελτιώσει την ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης συμβουλίου αξιολόγησης·

67.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, την ταχεία μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της εφαρμογής και επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

68.  ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει την όλη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής περισσότερο διαφανή και να πείσει τα κράτη μέλη να υποβάλουν τους λεγόμενους «συσχετιστικούς πίνακες» που δείχνουν ακριβώς ποιο τμήμα της νομοθεσίας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο έχει προστεθεί από τα ίδια·

69.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των αιτιολογήσεων των προτάσεών της, που στο εξής θα διαβιβάζονται άμεσα στα κοινοβούλια των κρατών μελών·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να επισυνάπτει πάντα στις νομοθετικές της προτάσεις περιλήψεις για τους πολίτες, σε μορφή προσιτή στα άτομα με αναπηρίες·

o

o o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.