Förslag till resolution - B6-0634/2006Förslag till resolution
B6-0634/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6.12.2006

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Silvana Koch-Mehrin
för ALDE-gruppen
om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007

Förfarande : 2006/2613(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0634/2006
Ingivna texter :
B6-0634/2006
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0634/2006

Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007 (KOM(2006)0629),

–  med beaktande av artikel 33 och artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det årliga lagstiftnings- och arbetsprogrammet är ett viktigt verktyg med vars hjälp Europeiska unionen kan fokusera på att uppnå sina huvudsakliga strategiska mål. Målen är att främja välstånd, solidaritet och säkerhet i Europa och att stärka Europas roll på den internationella arenan.

B.  År 2007 kommer att vara ett viktigt år för den europeiska integrationsprocessen: Europeiska unionen tar emot två nya medlemsstater, Rumänien och Bulgarien; EU firar Romfördragens femtioårsjubileum; det kommer att vara ett avgörande år när det gäller att nå ett institutionellt avtal, och en stor uppsättning nya finansieringsprogram kommer att inledas.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet välkomnar parlamentets arbete i samband med förberedelsen av kommissionens arbetsprogram samt kommissionens ansträngningar för att fortsätta att förbättra innehållet i det årliga programmet. Parlamentet uppmanar ändå kommissionen att vara mer ambitiös, följdriktig och precis i sin strategi för att tackla EU:s utmaningar. Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att bättre förklara den skillnad som görs i årets program mellan de 21 “strategiska initiativen” och de 60 “prioriterade initiativen”.

2.  Europaparlamentet stöder den avgörande betydelse som i det årliga programmet för 2007 tillskrivs genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin för hållbar tillväxt och sysselsättning samt betoningen av innovation, den inre marknaden, hälsa, migration, trygg energiförsörjning, klimatförändring och kampen mot terrorism, men beklagar bristen på ambition och initiativ för att säkra de grundläggande rättigheterna, frihet, rättvisa och social integration, särskilt med hänsyn till att 2007 kommer att vara Europeiska året för lika möjligheter och att kommissionen hittills i år inte har föreslagit ytterligare lagstiftning enligt artikel 13 i EG-fördraget.

Återförening av EU och dess medborgare – EU:s framtid

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stärka bandet mellan EU och dess medborgare genom en förbättrad kommunikationspolitik, plan D och reformen av förordning 1049/2001 om tillgång till handlingar på grundval av ett offentligt samråd som skall hållas i slutet av 2006. Parlamentet betonar att det måste involveras starkt i detta arbete.

4.  Europaparlamentet föreslår att plan D och kommissionens kommunikationspolitik skärps i syfte att på ett positivt sätt bidra till att ändra allmänhetens inställning till Europeiska unionen, bekämpa snedvridningar och hjälpa nationella regeringar och politiska partier att delta på ett mer effektivt sätt i en offentlig dialog om den europeiska dimensionen.

5.  Europaparlamentet noterar kommissionens bestämdhet när det gäller att ansluta sig till Europeiska rådets Berlinförklaring. Parlamentet hoppas att Europeiska rådet i och med denna förklaring kan bekräfta sitt åtagande för europeiska integrationens värden och principer och också utarbeta några slutsatser från perioden för eftertanke innan Europeiska rådets avgörande möte i juni 2007 inleds.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att spela en aktivare roll när det gäller att finna en väg ut ur den konstitutionella krisen. Parlamentet väntar sig att kommissionen förbereder sig mycket väl inför den nya regeringskonferensen som skall omförhandla det konstitutionella fördraget.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande för att få till stånd att övergångsklausulerna (artikel 42 i EU-fördraget och artikel 67.2 i EG-fördraget) tillämpas, vilka utgör nödvändiga steg som är förenliga med den nuvarande och framtida konstitutionella situationen.

Den inre marknaden – ekonomiska och finansiella frågor

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka ansträngningarna för att utvidga och fördjupa den inre marknaden, särskilt inom området för icke-harmoniserade varor och offentlig upphandling. Parlamentet påminner om att den inre marknaden bör verka för medborgarnas väl.

9.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att man förbättrar integrationen av den inre marknaden inom området för finansiella tjänster och försäkringar. Parlamentet välkomnar att kommissionen åtagit sig att föreslå en modernisering av lagstiftningen om solvens, investeringsfonder och momsbehandlingen av finansiella tjänster.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad prioritera stärkandet av det transatlantiska samarbetet inom området för ekonomiska och finansiella frågor, vilket behövs för att de globaliserade marknaderna skall fungera bra, på områden som börshandel, hedgefonders verksamhet, redovisningsnormer, värdepapper, bankverksamhet, dataskydd o.s.v.

Socialpolitik

11.  Europaparlamentet noterar att kommissionen genomför en omfattande kartläggning av det europeiska samhället, men föreslår att parlamentet omedelbart rådfrågas om alla åtgärder, inklusive lagstiftningsförslag, som syftar till att lösa problem som kommit fram i denna rapport.

12.  Europaparlamentet noterar att en grönbok om arbetsrätt offentliggjorts och att kommissionen har för avsikt att anta ett meddelande “Pathways towards more flexicurity”, men anser att ny lagstiftning på EU-nivå på sysselsättningsområdet eventuellt inte är önskvärd om man i den inte tar hänsyn till de olika traditionerna på arbetsmarknaden.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att inleda ett samråd i syfte att fastställa en EU-strategi för sociala tjänster av allmänt intresse. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till gemenskapslagstiftningsram som skulle skapa rättslig säkerhet för sociala tjänster av allmänt intresse, även inom området för vårdtjänster.

14.  Europaparlamentet beklagar, med tanke på det kommande Europeiska året för lika möjligheter, att kommissionen inte har lagt fram några förslag enligt artikel 13 i EG‑fördraget, i synnerhet om specifika direktiv om de funktionshindrades och äldre personers rättigheter.

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

15.  Europaparlamentet beklagar djupt att största delen av de åtgärder som redan har föreslagits grundar sig på säkerhet, medan endast få initiativ rör frågor om frihet eller bättre tillgång till rättsväsendet för medborgarna i frågor som rör det dagliga livet. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta parlamentets åsikter och förslag på detta område och att mera aktivt engagera sig för att främja skyddet av och rätten att utöva de grundläggande rättigheterna, i enlighet med ordförande Barrosos åtagande vid godkännandet av kommissionen, vilket ofta har upprepats av kommissionsledamot Frattini.

16.  Europaparlamentet påminner om att mycket ännu måste göras för att säkra rättvis och effektiv tillgång till rättsväsendet för alla. Parlamentet efterlyser fler initiativ inom området för civilrätt i syfte att utveckla en balanserande rättslig ram som skulle skapa säkerhet och tillgång till rättsväsendet.

17.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till ändring av rådets rambeslut om bekämpande av terrorism och betonar att en ökad säkerhet för medborgarna aldrig får äventyra skyddet av deras grundläggande rättigheter. Parlamentet upprepar att man inte kan vinna kampen mot terrorism genom att urvattna just de principer som terrorismen försöker förstöra.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera paketet för bekämpning av diskriminering enligt artikel 13 i EG-fördraget och upprepar sin begäran om ett övergripande direktiv mot diskriminering på grund av sexuell läggning, ålder, funktionshinder och om åtgärder för att säkra ömsesidigt erkännande av äktenskap eller registrerat partnerskap mellan personer av samma kön.

19.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen hittills har underlåtit att involvera parlamentet på tillbörligt sätt i de förhandlingar med Förenta staterna som ledde till att ett interimistiskt avtal om passageraruppgifter (PNR) ingicks, och insisterar på parlamentet till fullo involveras i förhandlingarna om det långvariga avtalet, i syfte att garantera insyn och demokratisk kontroll.

20.  Europaparlamentet välkomnar gemenskapens anslutning till Haagkonferensen, men uppmanar kommissionen att involvera parlamentet i kommissionens arbete.

Asyl-, invandrings- och viseringspolitik

21.  Europaparlamentet anser att EU behöver en gemensam invandringspolitik och välkomnar därför de föreslagna initiativen på migrationsområdet, vars långsiktiga mål bör vara att upprätta lagliga kanaler för invandring. Parlamentet stöder kraftfullt förslaget om ett “green card-system” och betonar att detta inte endast bör omfatta högkvalificerade invandrare utan också förutse en möjlighet att utfärda kortvariga uppehållstillstånd för invandrare som utför manuellt arbete.

22.  Europaparlamentet betonar behovet av en gemensam viseringspolitik i EU och att slutförandet av VIS (Visa Information System) är ett viktigt element för att uppnå detta mål. Parlamentet betonar dock att det är bekymrat över vissa frågor rörande dataskydd, tillgång till data och databasers driftskompatibilitet och beklagar att rambeslutet om dataskydd inom tredje pelaren fortfarande är blockerat i rådet.

23.  Europaparlamentet anser att det framtida direktivet om återvändande är nödvändigt för att ett asylsystem för EU skall fungera, men betonar att det bör grunda sig på främjandet av frivilligt återvändande, inklusive eventuella stödåtgärder i ursprungslandet.

Energipolitik

24.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att betrakta EU:s energipolitik som ett strategiskt mål för 2007.

25.  Europaparlamentet betonar att ett viktigt element i en gemensam energipolitik bör vara ökad solidaritet mellan medlemsstaterna för att man skall kunna hantera svårigheter förknippade med infrastrukturernas fysiska säkerhet och försörjningstryggheten. Parlamentet anser dessutom att en sådan ökad solidaritet på ett betydande sätt skulle stärka EU:s möjligheter att försvara sina gemensamma intressen i energifrågor på internationell nivå.

26.  Europaparlamentet är starkt av den åsikten att ett snabbt införlivande av nuvarande gemenskapsbestämmelser i alla medlemsstater, i syfte att uppnå en fullt fungerande inre marknad för elektricitet och gas med stärkt konkurrenskraft, insyn och energieffektivitet som följd, på ett betydande sätt bidrar till att upprätthålla försörjningstryggheten.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa en inre energimarknad i EU genom att skapa jämvikt mellan inre och yttre försörjningskällor och säkra driftskompatibiliteten mellan nationella kraftledningsnät.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en efterlevnadskontroll som inbegriper böter för företag som bryter mot konkurrensregler. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda förfaranden mot medlemsstater som oberättigat skyddar stora nationella energibolag.

Hälsa och miljöskydd

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina åtaganden för att utveckla en enhetlig politik om hälsohot, funktionshinder, kronisk sjukdom, patientrörlighet och patientinformation.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i linje med parlamentets initiativbetänkande av den 6 juli 2006 lägga fram förslag till ändring av direktivet om biologiska agenser från 2000 för att säkra ett bättre skydd för arbetstagare inom hälsovården mot risken för nålsticksskador.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa prov på höga ambitioner och att på nytt bekräfta EU:s ledarskap då kommissionen förbereder grönboken om klimatförändringen efter 2012.

32.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att, i enlighet med parlamentets resolution, föreslå ett separat system för utsläppshandel för utsläpp från luftfarten.

33.  Europaparlamentet efterlyser obligatoriska mål för minskningen av koldioxidutsläpp från fordon.

34.  Europaparlamentet efterlyser ambitiösa och rättsligt bindande mål för kommissionens Euro VI-förslag.

35.  Europaparlamentet välkomnar lagstiftningsförslaget om reglering i fråga om kolfällor och geologisk lagring av kol.

36.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse ändringen av förordning (EG) nr 1980/2000 om ett program för tilldelning av miljömärke samt förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings‑ och miljörevisionsordning (EMAS).

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna de nationella domstolarnas betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.

Utbildning och kultur

38.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till Erasmus Mundus II-program men beklagar igen avsaknaden av mer ambitiösa förslag. Parlamentet upprepar uppmaningen från både parlamentet och rådet att främja spetskompetens vid europeiska universitet, högre utbildning, livslångt lärande och bättre språkkunskaper.

39.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att EU och dess medlemsstater ratificerar UNESCO:s konvention om kulturell mångfald och av att den uppföljs, och begär att parlamentet involveras i förberedelserna för europeiska året för interkulturell dialog 2008.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en vitbok om en övergripande strategi för sport.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande och ett arbetsdokument om mediepluralism, i enlighet med vad parlamentet har begärt vid flera tillfällen.

Jordbruk och fiske

42.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att man fortsätter med reformen av den gemensamma jordbruks- och fiskepolitiken och att man till fullo genomför de reformer som redan överenskommits, samt att man investerar mera i forskning och teknik inom dessa sektorer.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillbörlig hänsyn till de ökande möjligheterna som den konstanta ökningen av efterfrågan inom mjölk- och mejerisektorn på världsmarknaden medför och uppmanar därför kommissionen att fortsätta dialogen med mjölkproducenterna och förmå dem att genomföra de nödvändiga strukturella ändringarna i syfte att göra dem redo för den globala marknaden.

44.  Europaparlamentet understryker behovet av en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken under 2008/2009. Parlamentet betonar dock betydelsen av obligatorisk samfinansiering.

45.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att man utvecklar EU:s havspolitik och uppmanar kommissionen att i samband med lagstiftningsförslag till följd av grönboken överväga att inrätta en europeisk kustbevakning.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra EU:s åtgärder i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Transportpolitik

47.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till grönbok som bekräftar det strategiska initiativet om transport i städerna. Parlamentet rekommenderar att man betraktar transport i städerna som nyckeln till medborgarnas mobilitet och som ett svar på vissa miljöproblem, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om återanvändning av uttjänta fartyg. Parlamentet påminner om att ett sådant förslag lämpligen kunde ingå i den uppsättning åtgärder som debatten om grönboken om EU:s havspolitik resulterar i.

49.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess vilja att återuppliva EU:s hamnpolitik. Parlamentet påminner om att gemenskapens hamnar spelar en avgörande roll när det gäller att upprätta ett integrerat och effektivt europeiskt transportnätverk. Parlamentet betonar också att frågan om finansieringen av gemenskapens hamnar och konkurrensen mellan dem måste beaktas på ett tillbörligt sätt i kommissionens meddelande.

Regionalpolitik

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med hänsyn till den viktiga roll som regionerna och städerna spelar genom att de bidrar till Lissabonagendan och stärker möjligheterna att skapa tillväxt och sysselsättning, underlätta och påskynda genomförandet av strukturfonderna i medlemsstaterna 2007–2013.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sprida bästa praxis om användningen av strukturfonderna (särskilt offentlig-privata partnerskap) i alla EU:s officiella språk, vilket både medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna skulle kunna dra nytta av.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till situationen när det gäller tillgängligheten i den byggda miljön i EU, och välkomnar build for all-projektet som finansieras av kommissionen, vilket ger en verktygslåda för tillgängligheten i den byggda miljön för allt byggande som finansieras genom strukturfonder.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra informationskampanjer i samarbete med regioner och städer i syfte att öka medvetenheten bland de berörda, såsom medborgare, icke-statliga organisationer och behöriga politiska och ekonomiska organ, om de konkreta fördelarna och resultaten av strukturfondprogrammen i deras regioner och städer.

Ansvars- och redovisningsskyldighet för budgeten och reformering av administrationen

54.  Europaparlamentet betonar att kommissionen bör uppmana medlemsstaterna att lämna nationella förklaringar i enlighet med vad som föreslås i parlamentets resolutioner om ansvarsfrihet från 2003 och 2004 och enligt det interinstitutionella avtalet 2007-2013. Parlamentet välkomnar mot denna bakgrund de initiativ som Nederländerna och Förenade kungariket tagit.

55.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som kommissionen nyligen tagit i syfte att eventuellt minska de administrativa kostnader som åläggs privata och offentliga aktörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sin handlingsplan med klara mål, indikatorer och konkreta förslag för de områden där man bäst kan åstadkomma en snabb, hållbar och avsevärd minskning av de administrativa kostnaderna.

Utvecklingspolitik

56.  Europaparlamentet beklagar den bristfälliga kvaliteten hos de förslag som kommissionen har lagt fram inom området för utveckling och samarbete. Parlamentet uppmanar särskilt EU att i större grad delta i program för utrotning av malaria och att vidta särskilda åtgärder inom området för förfalskade läkemedel, såsom parlamentet uttryckligen har begärt.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera sitt åtagande för millennieutvecklingsmålen och att lägga fram konkreta förslag till alternativ finansiering av utvecklingsprogram.

58.  Europaparlamentet uppmanar EU att även i fortsättningen vara en av de största internationella givarna i samband med humanitära åtgärder och att aktivt utveckla reformprocessen för det globala humanitära systemet, i enlighet med principerna i initiativet om “gott humanitärt givarskap”, med kommissionens aktiva deltagande.

59.  Europaparlamentet uppmanar EU att förbättra politikens enhetlighet och samordningen mellan EU:s olika instrument för humanitärt bistånd genom lämpliga åtgärder och uppmanar kommissionen att reagera och följa upp frågan.

Handelspolitik och WTO-förhandlingar

60.  Europaparlamentet efterlyser på multilateral nivå ett framgångsrikt och ambitiöst resultat av Doharundan. Parlamentet beklagar beslutet att tills vidare skjuta upp förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha och påpekar att misslyckandet i de multilaterala förhandlingarna och en övergång till bilaterala eller regionala avtal kan leda till en oenhetlig avregleringsprocess och en ojämn utveckling och således ha negativa följder särskilt för de minst utvecklade länderna.

61.  Europaparlamentet stöder på bilateral och regional nivå förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet förutsatt att de leder till att våra handelsförbindelser är förenliga med WTO:s regler och bidrar till bättre och mer effektiv handel mellan norra och södra halvklotet och på det södra halvklotet.

62.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen, i samarbete med förmånsländer, vid genomförandet av andra delen av gemenskapens allmänna preferenssystem stärker sitt åtagande för att främja och säkra att de grundläggande mänskliga rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter enligt FN:s och ILO:s konventioner genomförs effektivt i förmånsländerna i gemenskapens allmänna preferenssystem, liksom även konventionerna med anknytning till miljön och principerna för goda styrelseformer. Parlamentet anser i princip att beviljande av förmånstillträde för länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, internationella konventioner om arbete samt miljöavtal tenderar att försvaga incitamenten för länder att respektera ILO:s och FN:s regler.

Utrikespolitik: utvidgning, säkerhet och försvar

63.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen insisterar på att visumlättnader införs för länderna på västra Balkan för att ge en konkret signal om att deras förväntningar beträffande EU tas på allvar.

64.  Europaparlamentet ser fram emot ytterligare utveckling och stärkning av europeiska grannskapspolitiken.

65.  Europaparlamentet betonar behovet av att stärka mekanismerna för parlamentarisk tillsyn över utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) i allmänhet och särskilt över ESFP-uppdrag, och understryker behovet av att tillhandahålla proaktiv information och av att föra diskussioner innan det fattas beslut om gemensamma åtgärder inom området för ESFP så att parlamenten kan uttrycka sina åsikter och ta upp eventuella problem.

Bättre lagstiftning och genomförande

66.  Europaparlamentet berömmer kommissionen för dess förslag om kodifiering och förenkling av lagstiftningen, och för dess fortsatta ansträngningar för att förbättra kvaliteten på EU:s lagstiftning, inklusive inrättandet av en utvärderingsnämnd.

67.  Europaparlamentet understryker att man måste påskynda förenklingen och konsolideringen av EU:s lagstiftning och öka ansträngningarna för att åstadkomma bättre lagstiftning, snabbt införlivande och korrekt genomförande av EU:s lagstiftning. Parlamentet efterlyser en starkare mekanism för övervakning och efterlevnadskontroll när det gäller genomförandet av EU:s lagstiftning i medlemsstaterna.

68.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra hela processen för införlivande och genomförande mera öppen för insyn och att förmå medlemsstaterna att utarbeta de så kallade jämförelsetabellerna som visar exakt vilken del av lagen som härstammar från EU och vilken del som har tillagts av medlemsstaterna.

69.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild vikt vid kvaliteten på sina motiveringar till förslag som nu skall skickas direkt till medlemsstaternas parlament.

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till sina framtida lagstiftningsförslag alltid bifoga sammanfattningar för medborgarna, i ett format som är tillgängligt för funktionshindrade.

o

o o

71.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.