Forslag til beslutning - B6-0635/2006Forslag til beslutning
B6-0635/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

6.12.2006

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas og Zdzisław Zbigniew Podkański
for UEN-Gruppen
om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007

Procedure : 2006/2613(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0635/2006
Indgivne tekster :
B6-0635/2006
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0635/2006

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2004 om Barroso-Kommissionens retningslinjer for den politiske strategi,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen om den årlige politikstrategi for 2007 "øget tillid gennem handling" (KOM(2006)0122),

–  der henviser til sin beslutning 18. maj 2006 om Kommissionens årlige politikstrategi for 2007,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 24. oktober 2006 om dens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 (KOM(2006)0629),

–  der henviser til rammeaftalen af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen samt til den "strukturerede dialog", der er kommet i stand som følge af rammeaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 33 og 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at 2007 vil være det år, hvor Rom-traktatens 50-årsdag fejres, og at den planlagte Berlin-erklæring, som markerer denne dato, derfor vil give Europas ledere og de europæiske institutioner mulighed for på ny at give udtryk for deres vilje til at skabe et udvidet globalt og konkurrencedygtigt Europa med fokus på solidaritet,

B.  der henviser til, at Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 bør afspejle Den udvidede Europæiske Unions evne til at finde fælles løsninger på interne og globale fælles udfordringer,

C.  der henviser til, at EU-politikken i praksis kan og skal være med til at hjælpe borgerne til at foregribe og reagere på et hurtigt skiftende samfund,

D.  der henviser til, at Kommissionen har lagt stor vægt på at forbedre EU-borgerne livskvalitet og på at fremme et renere miljø, samt på udvikling af forskning og innovation,

E.  der henviser til, at den endelige gennemførelse af et moderne indre marked uden de stadig eksisterende hindringer for personers, tjenesteydelsers og varers fri bevægelighed er en afgørende forudsætning for et globalt konkurrencedygtigt Europa,

F.  der henviser til, at sikkerhed, retfærdighed og beskyttelse af borgerne i Europa er et af Den Europæiske Unions mål, samt at det støttes af Kommissionen i dens arbejdsprogram for 2007,

G.  der henviser til, at vækst og beskæftigelse og de deraf følgende muligheder skal være i fokus på Kommissionens dagsorden for Europa, da de er en væsentlig forudsætning for økonomisk velstand, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling, samt at disse faktorer af borgerne vil blive lagt til grund for deres bedømmelse af, hvorvidt Europa gør en forskel i deres daglige liv,

H.  der henviser til, at en af Kommissionens største udfordringer er at sætte Europa i stand til at klare globalisering og at konkurrere i en global økonomi, der har ændret sig radikalt i de seneste år med nye og betydningsfulde aktører,

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union bør anvende de disponible finansielle ressourcer til opfyldelse af de politiske prioriteter ved at sikre en omkostningseffektiv europæisk lovgivning af høj kvalitet,

J.  der henviser til, at multilingvisme og dermed fremme af kulturel mangfoldighed bør være en af hjørnestenene i Den udvidede Europæiske Unions kulturelle politik,

K.  der henviser til, at det er overordentlig vigtigt at foretage omfattende og uafhængige konsekvensanalyser af forslag til EU-lovgivning,

L.  der henviser til, at intet underminerer støtten til Den Europæiske Union mere end tilfælde af misligholdelse, inkompetence eller svig,

1.  glæder sig over den generelle fremgangsmåde i Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007, som omfatter et bredt udsnit af de bidrag, som Europa-Parlamentets udvalg har leveret inden for rammerne af den nye strukturerede dialog, og fremhæver dens politiske fokus samt relevansen af dens politiske prioriteter;

2.  bemærker med tilfredshed, at Kommissionen har besluttet principielt at sondre mellem et realistisk antal (21) strategiske initiativer - som Kommissionen forpligter sig til at vedtage i 2007 - og en længere liste med (60) prioriterede initiativer, som om muligt skal vedtages inden for denne tidsramme; mener, at en sådan sondring gør lovgivnings- og arbejdsprogrammet mere klart og troværdigt som instrument til forelæggelse og vedtagelse af en kohærent lovgivningsdagsorden for det kommende år;

Prioriteter for 2007

Modernisering af den europæiske økonomi

Forskning og udvikling

3.  finder, at etableringen af det foreslåede Europæiske Teknologiske Institut (ETI) - hvis det er baseret på de rigtige principper - vil bidrage til at gøre den europæiske økonomi konkurrencedygtig ved at medvirke til at ændre den fragmentering af tiltag inden for forskning, uddannelse og innovation, der hidtil har sat en stopper for fremskridtet, i modsat retning;

4.  anfører på ny, at innovation i stadig højere grad bør indgå som en central del af Europas økonomiske og sociale strategier, som sigter mod at gøre europæisk økonomi mere dynamisk og konkurrencedygtig, hvis Europa skal have fremgang i morgendagens videnbaserede økonomier; fælles forskning bør fremmes, især med hensyn til avanceret teknologi;

Rumfartspoltik

5.  støtter den strategiske målsætning om at udfærdige en sammenhængende og omfattende europæisk rumfartspolitik, som omfatter medlemsstaternes og Den Europæiske Rumfartsorganisations politikker og aktiviteter, og hvis sigte er udnyttelse af rumfartsteknologier og rumfartssystemer til støtte for EU's politikker og målsætninger;

Telekommunikation og informationsteknologier

6.  understeger, at der bør gøres en større og samordnet indsats for at fremme sektorerne for telekommunikation og informationsteknologi, og at de bør placeres højt på den politiske dagsorden, hvis Den Europæiske Union skal spille en væsentlig rolle på dette meget konkurrenceprægede område;

Det indre marked

7.  understreger kraftigt betydningen af at frembringe det indre markeds fulde potentiale ved at færdiggøre en strategi for det indre marked for 2007-2014; foreslår, at man som supplement hertil udarbejder en gennemførelsesplan for direktivet om tjenesteydelser;

8.  understreger, at et af det højest prioriterede områder i 2007 i forbindelse med lovgivningen om finansielle tjenesteydelser bør være en korrekt gennemførelse og passende håndhævelse af den lovgivning, der allerede er vedtaget i de seneste år;

9.  støtter Kommissionens to prioriteter på dette område - et sæt moderne, let tilgængelige bestemmelser vedrørende selskabsret, som ikke er forbundet med bureaukrati, og som sikrer sund selskabsstyring, samt en reform af de europæiske bestemmelser om intellektuel ejendomsret med henblik på at fremme innovation og belønne opfindere;

10.  anfører, at konkurrerende afgiftssystemer kan eksistere side om side på det indre marked, og at de reelt medvirker til at give forbrugerne og virksomhederne en række fordele;

Landbrug

11.  noterer sig Kommissionens initiativ med hensyn til en reform af vinsektoren - et nøgleelement i den europæiske multifunktionelle landbrugsmodel - og finder, at vinavl er af afgørende betydning for at kunne fremme en sådan reform baseret på en bibeholdelse af den fælles markedsordning og af et relevant fællesskabsbudget under den fælles landbrugspolitiks første søjle; er af den opfattelse, at Kommissionen ligeledes bør tage skridt til at reformere den fælles markedsordning for frugt og grøntsager;

12.  anmoder om sideløbende med reformen at få forbedret den europæiske vinsektors konkurrenceevne i et stadigt mere konkurrencedygtigt internationalt miljø, bl.a. ved hjælp af særlige salgskampagner med henblik på at genvinde markedsandele og åbne nye markeder i og uden for EU;

13.  opfordrer Kommissionen til i 2007 at indlede en debat om mælkekvoter fremover i lyset af det planlagte "sundhedscheck" af den fælles landbrugspolitik i 2008;

14.  opfordrer Kommissionen til at slutbehandle en EU-strategi for biomasse og biobrændsel for at fremme brugen af vedvarende energikilder og dermed bidrage til at gøre EU mindre energiafhængig;

15.  understreger, at politikken til udvikling af landdistrikter må være nøglen til at forbedre landbrugssektorens konkurrenceevne og miljømæssige bæredygtighed samt til at øge beskæftigelse og vækst inden for dertil knyttede økonomiske områder;

Svar på de samfundsmæssige udfordringer i Europa

16.  erkender hvilke vanskeligheder, unge kan have med at blive økonomisk og socialt integrerede, når de afslutter deres uddannelse og skal ind på arbejdsmarkedet, og anfører, at det er nødvendigt at iværksætte særlige foranstaltninger med fokus på handicappedes behov og med henblik på at løse problemerne i forbindelse med ungdomsarbejdsløshed via uddannelse og udvikling af iværksætterånd;

17.  tilskynder Kommissionen til at gennemføre behørige undersøgelser og forelægge medlemsstaterne nogle retningslinjer vedrørende "flexicurity", som gør det lettere at forene arbejde og privatliv, samtidig med at arbejdstagernes mulighed for at komme ind og forblive på arbejdsmarkedet beskyttes via mobilitet eller en forbedring af deres færdigheder gennem uddannelse og livslang læring;

18.  gentager i lyset af de udfordringer, der opstår som følge af demografiske ændringer, sit krav om politiske tiltag, der forener de behov, der er forbundet med såvel arbejde som privatliv, med henblik på at skabe en fleksibel økonomi og forbedre arbejdstagernes livskvalitet;

Bedre forvaltning af migrationsstrømmene

19.  støtter Kommissionens initiativer med hensyn til forvaltning af migrationsstrømme på europæisk plan for at skabe klare og sikre rammer for økonomiske migranter, især de højt kvalificerede arbejdstagere, som præciserer deres forpligtelser og rettigheder;

Sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energi

20.  henleder på ny opmærksomheden på energiens strategiske betydning for EU's fremtid;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemfører Kommissionens handlingsplan, som skal forbedre markedet for energi, fremskyndes brugen af nye teknologier, sprede og sikre forsyninger, dæmpe efterspørgslen og fremme energieffektivitet, især via en bedre koordinering af de enkelte landes energipolitik;

22.  slår endvidere til lyd for, Den Europæiske Union gives mulighed for at tale og forhandle med én stemme med sine energileverandører - især Rusland - for at styrke sin forhandlingsposition og varetage sine medlemsstaters interesser;

Europa som et bedre sted at leve

Miljø, transport og en bæredygtig udvikling

23.  understreger Den Europæiske Unions førende rolle på internationalt plan med hensyn til at fremme miljøspørgsmål, og er enig i, at der næste år især bør udfoldes bestræbelser rettet mod beskyttelse af den biologiske mangfoldighed og løsning af problemer som følge af klimaændringer, bl.a. ved hjælp af en målrettet energipolitik med fokus på øget anvendelse af vedvarende energikilder, energibesparelser og energieffektivitet i Europa; glæder sig i denne forbindelse over grønbogen om klimaændringer efter 2012, som vil bidrage til at identificere de områder, hvor en indsats er påkrævet;

24.  henstiller indtrængende til Kommissionen at fremskyndes de initiativer, der er taget efter Rådets (miljø) møde den 9. marts 2006, for at løse problemerne i forbindelse med vandmangel og tørke;

25.  glæder sig over handlingsplanen om en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug, som vil fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne;

26.  opfordrer Kommissionen til seriøst at undersøge, hvorledes EU kan bidrage til at skabe bedre transportforhold i byerne, et område som millioner af europæere er afhængige af hver eneste dag; glæder sig i denne sammenhæng over grønbogen om transport i bymæssige områder og storbyområder, som må formodes at identificere de eksisterende udfordringer og eventuelle nye aktioner, herunder tidligt trufne foranstaltninger og ansvar;

Sundhed

27.  støtter Kommissionens bidrag til udformningen af en sundhedspolitik i Europa med henblik på at skabe fælles rammer for sikre og effektive sundhedstjenester af høj kvalitet i hele EU;

28.  understreger, at en effektiv europæisk sundhedsstrategi kræver øget samarbejde mellem de forskellige sundhedstjenester med henblik på at garantere patienternes sikkerhed, overalt hvor der tilbydes sundhedspleje, og få udryddet usikkerheden med hensyn til anvendelsen af fællesskabsretten på sundhedstjenesterne, at informere om følgerne af ændringer af livsstil og at tage udfordringerne i forbindelse med en sund aldrende befolkning op;

Uddannelse

29.  støtter Kommissionens beslutning om at skabe en særlig portefølje for multilingvisme, som har til formål at rette borgernes opmærksomhed mod betydningen af kulturel mangfoldighed og derfor dialogen mellem de forskellige kulturer i en udvidet Union; understreger, at Kommissionen bør tage yderligere initiativer til fremme af et højt niveau på de europæiske universiteter;

Borgernes sikkerhed

30.  tilslutter sig det synspunkt, at EU må bekæmpe kriminalitet og vold for at beskytte borgerne, og at der derfor bør gøres en særlig indsats for fortsat at sikre retshåndhævelse og strafferetlige undersøgelser i hele EU; da sikkerhed er af afgørende betydning for europæernes velvære, støtter det ligeledes de foranstaltninger, som Kommissionen agter at iværksætte for at bekæmpe terrorisme og terrorpropaganda, samt for at begrænse formidling af terrorrelateret viden, bl.a. om sprængstoffer, og bl.a. bekæmpe internetkriminalitet i alle dens udformninger;

31.  støtter oprettelsen af Den Europæiske Fond For De Ydre Grænser i 2007 og er enig i, at grænsekontrol vil være et målområde for indsats i 2007 sammen med en udvidelse af Schengen-området;

32.  tilslutter sig Kommissionens ønske om endeligt at fastlægge en fælles europæisk asylpolitik inden 2010 og anfører, at det er nødvendigt at supplere den med fællesskabsdirektivet om fælles normer og procedurer i medlemsstaterne for hjemsendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i landet, for at sikre en bedre forvaltning af migrationsstrømmene;

Europa som partner på verdensplan

Udvidelse

33.  støtter Kommissionens synspunkt gående ud på, at konsolidering, konditionalitet og kommunikation er de vigtigste retningslinjer for EU's udvidelsesstrategi; understreger nødvendigheden af en tilbundsgående og omfattende analyse af alle aspekter og følger af yderligere udvidelse af EU, herunder hvilken lære der kan drages af den tidligere udvidelse og henstillinger vedrørende fremtidige aktioner med henblik på at hjælpe lande på vej hen imod medlemskab, hverve offentlig støtte til yderligere udvidelse, tage opfordringerne op i forbindelse med udvidelser, samt at sikre EU's integrationskapacitet;

Bilaterale forbindelser

34.  betragter EU's naboskabspolitik som en nøglestrategi for forbindelserne med vore naboer mod Øst og Syd, ved hjælp af hvilken det vil være muligt at skabe og udvide et fælles område med fred, stabilitet, sikkerhed, respekt for menneskerettighederne, demokrati, retsstatsprincipper og velfærd;

35.  understreger derfor betydningen af at styrke den europæiske naboskabspolitik; henstiller indtrængende til Kommissionen at være uhyre opmærksom på de demokratiske værdier, når den vurderer fremskridt med hensyn til gennemførelsen af de eksisterende handlingsplaner for europæisk naboskabspolitik, når handlingsplaner og aftaler, der står for at skulle udløbe, fornys, samt i EU's forbindelser og dialog med dens vigtigste strategiske partnere;

36.  anfører, at EU's eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftale med Rusland udløber i 2007, og tilskynder på ny Kommissionen til ud over menneskerettighedsklausulen at indføje yderligere betingelser, samt en klar mekanisme til overvågning af gennemførelsen af alle aftalens forpligtelser;

37.  anfører, at EU er i færd med at arrangere forhandlinger om en omfattende ny forbedret aftale med Ukraine i 2007, som skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen; understreger, at den nye aftale bør indeholde bestemmelser om fælles værdier, et øget samarbejde om retfærdighed, frihed og sikkerhed, omfattende og detaljerede bestemmelser om energi, samt om samarbejde på en lang række områder som f.eks. transport og miljø; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke de gensidige forbindelser på basis af en gradvis økonomisk integration og en intensivering af det politiske samarbejde;

38.  understreger betydningen af at fuldføre det femårige arbejdsprogram, som der blev opnået enighed om sidste år i Barcelona, om fremtidsperspektiverne for Den Europæiske Unions Middelhavepolitik, med hensyn til f.eks. politisk og sikkerhedspolitisk dialog, en adfærdskodeks til bekæmpelse af terrorisme, frihandel, energi, transport, miljø, uddannelse, kvinders rettigheder, kulturel dialog og migration;

Andre forbindelser

39.  understreger, at de transatlantiske forbindelser bør prioriteres og styrkes med en stærk rammeaftale, og gentager, at EU og USA som verdensmagter har pligt til at samarbejde og som ledere at gå forrest ved at fremme fred og stabilitet, tage globale udfordringer op, bidrage til at udvide verdenshandlen og til at skabe demokrati og fremme udviklingen globalt;

40.  peger på ny på betydningen af EU's aftaler med vigtige partnerlande, som f.eks. Indien, Kina og Euro-Middelhavslandene, samt ASEAN-landene eller Latinamerika, men insisterer med hensyn til handels på betydningen af åbne markeder og respekten for den intellektuelle ejendomsret;

Regionale spørgsmål

41.  anfører, at landene i Sydøsteuropa gør væsentlige fremskridt med hensyn til stabilisering og sikkerhed med henblik på en fremtidig tiltrædelse af Den Europæiske Union, jf. "Thessaloniki-erklæringen", og forventer, at Unionen indtager en fremtrædende rolle med hensyn til at konsolidere stabiliteten og øge velfærdet i den vestlige Balkan-region, samt at bistå landene i området med at styrke deres økonomiske og politiske forbindelser;

Forsvarsmarkedet

42.  støtter Kommissionens planer vedrørende forsvarsinitiativer og offentlige indkøb af forsvarsmateriel med henblik på i mindre udstrækning at gøre brug af undtagelsesbestemmelsen i artikel 296 i EF-traktaten og derved reducere opsplitningen af markedet for forsvarsmateriel og dertil knyttede industrier og fremme den europæiske forsvarssektors konkurrenceevne;

Udviklingspolitik

43.  mener, at den regionale udvikling bør være i fokus i forbindelse med forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler med henblik på at give AVS-landene mulighed for at opfylde de fastsatte udviklingsmål;

Handelspolitik og forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen

44.  er dybt bekymret over den midlertidige indstilling af Doha-udviklingsrunden inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen og henstiller indtrængende til Kommissionen i samarbejde med rundens øvrige vigtige deltagere at indgå en afbalanceret aftale om hvert af de vigtigste forhandlingsspørgsmål med særlig fokus i konklusionerne på udviklingslandenes udvikling og især udviklingen i de mindst udviklede lande;

45.  noterer sig, at Kommissionen har sat konkurrenceevne på dagsordenen for EU's fremtidige handelspolitik sammen med dertil knyttede initiativer; anfører, at en omfattende ny strategi vedrørende Kina, en global strategi til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, fornyelse af EU's strategi for markedsadgang, mere målrettede foranstaltninger til bekæmpelse af kommerciel piratvirksomhed, samt et nyt program for bilaterale frihandelsaftaler, som et supplerende strategisk redskab som led i det multilaterale tiltag, vil være enorme udfordringer inden for handelspolitikken i de kommende måneder;

46.  er af den opfattelse, at en eventuel reform af handlen med forsvarsmateriel, som bør tage højde for de forhold, der nu er fremherskende på verdensplan, bør indgå i forhandlinger inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen og godkendes og gennemføres af alle Verdenshandelsorganisationens vigtigste aktører; opfordrer Europa-Parlamentet til at deltage i denne proces;

Horisontale spørgsmål

47.  opfordrer Kommissionen til vedvarende at udfolde bestræbelser på at forbedre kvaliteten af de nye programmer og projekter, der finansieres af EU inden for rammerne af de nye finansielle overslag, samt at arbejde på at fremme en troværdig finansiel forvaltning heraf og fremme omkostningseffektiviteten;

Bedre lovgivning/praktisk gennemførelse af politikkerne

48.  glæder sig over Kommissionens initiativ til at forenkle og modernisere den europæiske lovgivning, samt til at trække endnu ikke vedtagne lovforslag tilbage efter en behørig gennemgang heraf; tilslutter sig i denne forbindelse fuldt og helt den strategiske gennemgang af en forbedring af lovgivningen og i tilknytning hertil nye tiltag med fokus på konsekvensanalyser, forenkling og administrative byrder; forventer i forbindelse med sidstnævnte, at handlingsplanen for prioriterede aktioner reducerer sådanne byrder på EU-plan og i medlemsstaterne med 25 % inden 2012;

49.  er klar over, at udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's politik kræver partnerskab, samt at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser med hensyn til deres reformprogrammer; anfører imidlertid, at Kommissionen spiller en vigtig rolle med hensyn til at bistå medlemsstaterne med aktivt at fremme og udarbejde vigtige EU-politikker, samt at den fornyede Lissabon-strategi er et eksempel på den rolle, som Kommissionen kan spille;

Konsekvensanalyser

50.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at ville gennemføre omfattende konsekvensanalyser af alle lovgivningsmæssige foranstaltninger, herunder af komitologiproceduren, foreslået som enten strategiske eller prioriterede initiativer i 2007;

51.  mener, at en heldig gennemførelse af proceduren med konsekvensanalyser er af afgørende betydning for at kunne sikre en bedre lovgivning inden for Den Europæiske Union, som alle dens institutioner ønsker; gentager, at den fortsatte udvikling af en fælles metodik i alle institutioner i forbindelse med gennemførelsen af konsekvensanalyser er en vigtig målsætning for de kommende år;

EU-agenturer

52.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin generelle evaluering af både de lovgivende og udøvende organers rolle, arbejde og reelle produktion, samt endvidere til at vurdere, hvorvidt en vision af bestemmelserne vedrørende udøvende organer ville være hensigtsmæssig;

Politiske prioriteter kontra budgetmidler

53.  understreger, at Kommissionen i betragtning af Den Europæiske Unions begrænsede budgetmæssige ressourcer sammenlignet med dens behov bør være særlig opmærksom på brugen af finansielle ressourcer ved i højere grad at fokusere på budgetmæssige og menneskelige ressourcer, som anført i dens beslutning om Kommissionens meddelelse om en årlig politikstrategi;

Etablering af et tættere forhold mellem Europa og dets borgere

54.  opfordrer Kommissionen til at revidere sin kommunikationsstrategi og øge sine bestræbelser på at kommunikere med EU-borgerne, samt at forklare det europæiske bygningsværk med henblik på at øge EU's, og herunder Europa-Parlamentets, synlighed i denne proces; henstiller indtrængende til Kommissionen at arbejde nært sammen med Parlamentet om de operationelle forslag i hvidbogen om kommunikation;

55.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.