Forslag til beslutning - B6-0636/2006/REV1Forslag til beslutning
B6-0636/2006/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING

6.12.2006

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski og Marek Aleksander Czarnecki
for UEN-Gruppen
om topmødet mellem EU og Rusland

Procedure : 2006/2658(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0636/2006
Indgivne tekster :
B6-0636/2006
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0636/2006

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland

Europa-Parlamentet,

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden, som trådte i kraft den 1. december 1997,

– der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

– der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Rusland,

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om energiforsyningssikkerhed i Den Europæiske Union,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2006 om forholdet mellem EU og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja,

– der henviser til topmødet mellem EU og Rusland i Helsinki den 24. november 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A. der henviser til, at et godt naboskab og samarbejde mellem EU og Rusland har stor betydning for stabiliteten, sikkerheden og den økonomiske velstand på hele det europæiske kontinent,

B. der henviser til, at langsigtet samarbejde mellem EU og Rusland skal være baseret på fælles værdier, der omfatter menneskerettigheder, markedsøkonomien, retsstatsprincippet og demokrati,

C. der henviser til, at Rusland har erklæret, at landets fulde deltagelse i FN, G8 og Europarådet er en hjørnesten i dets udenrigspolitik,

D. der henviser til, at forsyningssikkerhed er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste samarbejdsområder med Rusland, og at EU importerer omkring en fjerdedel af sin gas og olie fra Rusland og er den mest trofaste modtager af russisk eksport,

E. der henviser til, at gode forbindelser mellem Rusland og dets nabolande og med EU kræver, at Rusland respekterer disse landes uafhængighed og ret til at vælge, hvilken retning deres land skal udvikle sig i, samt deres politiske og økonomiske partnere, og at Rusland fuldt ud respekterer deres territoriale integritet,

F. der henviser til, at den russiske regering ikke respekterer principperne om fri handel, idet den pålægger nabolande, herunder EU-medlemsstater, langsigtede importforbud uden begrundelse,

G. der henviser til, at de russiske myndigheder har erklæret, at Rusland muligvis vil indføre et importforbud mod landbrugsprodukter fra Den Europæiske Union efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU,

H. der henviser til, at Den Russiske Føderation i begyndelsen af 2006 forbød import af landbrugsprodukter (vin, frugt og grøntsager) fra Moldova og Georgien, hvilket i betydelig grad skader den økonomiske udvikling i disse to lande,

I. der henviser til, at den russiske journalist Anna Politkovskaja blev skudt den 7. oktober 2006 i Moskva, og at mordet ifølge undersøgelserne hang sammen med hendes beretninger om russiske troppers brutale mord i Tjetjenien,

J. der henviser til, at systemkritikeren Alexander Litvinenko den 23. november 2006 døde i London af en forgiftning, og at han i det brev, som han skrev, inden han døde, anklager de russiske myndigheder for at være indblandet i hans død,

1. anerkender Ruslands betydning som strategisk samarbejdspartner og gentager sit tilsagn om at udvikle de fire fælles områder og gøre yderligere fremskridt i dialogen mellem EU og Rusland med afsæt i fælles mål og værdier;

2. bifalder undertegnelsen af protokollen om en aftale om gradvis afskaffelse af ubegrundede afgifter for overflyvning af Sibirien; mener imidlertid, at dette, til trods for at det er et væsentligt fremskridt, ikke er noget bemærkelsesværdigt resultat, eftersom fristen (2013) ligger for langt inde i fremtiden, og eftersom det stadig vil betyde yderligere ulovlige afgifter for europæiske luftfartsselskaber;

3. konstaterer, at den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland udløber ultimo 2007; opfordrer atter Rusland til at tilstræbe de mål, der er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen og i forbindelse med de fire fælles områder, hvor demokrati, menneskerettigheder og politisk frihed nævnes som de højest prioriterede værdier; konstaterer, at Rusland stadig skal gøre fremskridt for at blive et mere demokratisk land og fuldt ud respektere menneskerettighederne;

4. beklager, at forhandlingerne om en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland ikke som planlagt kunne indledes på topmødet den 24. november 2006; mener, at disse forhandlinger bør foregå i gensidig respekt;

5. er foruroliget over russiske myndigheders forsøg på at ødelægge sammenholdet i EU ved at lægge voldsomt økonomisk og handelsmæssigt pres på nogle medlemsstater; er endvidere bekymret over Ruslands strategi med kun at anvende højere importstandarder over for lande, der søges påvirket; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at vise deres solidaritet og enighed i forbindelse med yderligere forhandlinger og forbindelser med Rusland;

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at udvikling af demokratiske standarder i Rusland bliver en forudsætning for eventuel økonomisk bistand til landet;

7. understreger, at yderligere fremskridt i arbejdet med at oprette de fælles områder skal være forbundet med fremskridt i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland; understreger, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale bør omfatte yderligere elementer og betingelser med henblik på at styrke menneskerettighedsklausulen;

8. understreger, at væsentlige fremskridt i samarbejdet inden for energi kræver, at de russiske myndigheder accepterer bestemmelserne i energichartertraktaten og accepterer, at det europæiske marked ikke kan åbnes yderligere for russiske virksomheder, hvis ikke europæiske virksomheder får større adgang til russiske ressourcer og Ruslands energiforsyningsnetværk;

9. mener, at Polen nedlagde veto mod forhandlingsmandatet for partnerskabs- og samarbejdsaftalen for at henlede Fællesskabets opmærksomhed på det langvarige diskriminerende importforbud mod polsk kød; understreger, at denne sanktion - som det er tilfældet med importforbuddene mod andre EU-medlemsstater og nabolande til Rusland - var baseret på falske og manipulerede veterinærdokumenter, da polsk kød ifølge EU's undersøgelser lever op til EU-standarder; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at træffe effektive foranstaltninger, herunder eventuelt gengældelsesforanstaltninger, hvis Rusland nægter at ophæve for dette importforbud;

10. er bekymret over, at de russiske myndigheder vil træffe importbegrænsende foranstaltninger over for EU-landbrugsprodukter efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse;

11. konstaterer, at alle de væsentlige økonomiske reformer, der er påbegyndt i Rusland, har alvorlige mangler, og at planlagte strukturreformer - f.eks. inden for sundhed, uddannelse, gassektoren og de dominerende statsejede banker - ikke er blevet videreført;

12. er bekymret over, at regeringen er fast besluttet på at øge sin aktiekapital i virksomheder, der vurderes som værende af strategisk betydning, hvilket rejser det grundlæggende spørgsmål om statens rolle i en markedsøkonomi og privatiseringsprocessen i Rusland, hvor et magtfuldt statsligt oligarki får en større og større rolle i økonomien;

13. mener, at den nylige tilbagegang i privatiseringsprocessen i økonomien er et alvorligt problem for de fire fælles områders fremtid;

14. understreger, at undertegnelsen og ratificeringen af grænseaftalerne mellem Estland og Rusland og Letland og Rusland fortsat har høj prioritet i forbindelserne mellem EU og Rusland, og at spørgsmålet skal behandles på en konstruktiv og retfærdig måde, der er acceptabel for alle parter; understreger endvidere sin holdning, som den fremgår af beslutningen af 26. maj 2005, af hvilken det fremgår, at ratificering af grænseaftalen med Estland og undertegnelsen og ratificeringen af grænseaftalen med Letland bør være forudsætninger for undertegnelse af aftalen om lempelse af visumreglerne mellem EU og Rusland;

15. er bekymret over, at begrebet "ytringsfrihed" misbruges i Rusland, og over den systematiske intimidering og chikane af samt mord på uafhængige journalister og andre regeringskritiske personer under "uopklarede omstændigheder"; henleder opmærksomheden på, at det heraf følgende straffrie klima, hvor mordere ikke synes at frygte loven, er en alvorlig plet på Ruslands omdømme; understreger på det kraftigste, at et uafhængigt retsvæsen er en hjørnesten i demokratiet; konstaterer, at denne udvikling indvirker på såvel det russiske folks situation som de russiske udenrigsforbindelser, og at det vil blive vanskeligere at videreudvikle partnerskabet mellem EU og Rusland, så længe denne udvikling ikke vendes;

16. opfordrer Rusland til at afstå fra uberettiget imperialisme og til at standse landets støtte til separatiststyrker i Georgien og på en konstruktiv måde søge at nå en fredelig løsning på konflikterne, navnlig ved at etablere normale relationer med Georgien med fuld respekt for Georgiens suverænitet og territoriale integritet, ikke mindst ved at fjerne dobbelte standarder for erhverv og standse forfølgelser på grundlag af nationalitet samt ophæve det ubegrundede forbud mod eksport af følsomme varer fra Georgien til Rusland;

17. konstaterer på ny, at de nuværende fredsbevarende styrker i Sydossetien ikke har opfyldt deres mandat, og at det derfor er vigtigt for stabiliteten i konfliktområdet, at SNG‑militærstyrkerne erstattes af internationale fredsbevarende missioner;

18. er i denne henseende meget bekymret over de tiltag, som Rusland har gennemført over for Georgien, og som har omfattende økonomiske, politiske og humanitære konsekvenser, og opfordrer de russiske myndigheder til at ophæve det ubegrundede forbud mod eksport af følsomme varer fra Georgien til Rusland samt til at standse undertrykkelsen af etniske georgiere, der lever i Rusland;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og Rusland.